Lektin

Lektin Nedir?

Çok değişken yapısı ve molekül ağır­lığı olan bitkisel kökenli protein. Lektinler, glikolipit ve glikoprotein gi­bi glüsitli hücre zarı temel oluşturucularıyla birleşir ve bunları birbirle­rine bağlarlar (aglütinasyon). Seçmeli olan bu bağlama ya da birleştirme olayı lektinin yapışma ve hücre zarı­nın bileşimine bağlıdır. Lektinlerin bitkisel kökenleri ve alyuvarları bir­birlerine bağlayabilme yetenekleri,bunların fitohemaglütinin ya da yal­nızca hemaglütinin olarak […]