Edebiyat

Latin Edebiyatı Hakkında Bilgi

Roma uygarlığından kaynaklanan, latince yazılmış yapıtların oluşturduğu edebiyat. Latin edebiyatının tarihi, latincenin Roma devleti ve kültürüyle özdeşleş­tiği dönemle sınırlanır. Günümüze ula­şan yazılı kaynaklara bakarak Latin edebiyatının yaklaşık yedi yüzyıl (Î.Ö. III. yy – İ.S. IV. yy) .sürdüğü, bir Ro­ma kültürü olgusu olarak Roma’nın düşüşü ve Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne karşı koyamadığı kanıtlana­bilir. Latin Edebiyatındaki Efsaneler Kartaca […]

Latince Nedir? Dilin Özellikleri ve Kelime Dağarcığı

Hint-Avrupa dil ailesinin italik öbeğin­den ölü dil. Eskiçağ’da Romalılar ta­rafından konuşulmuş olan latince mo­dern roman dillerinin atası sayılır. İ.Ö. II. binyılda Latium bölgesinde ko­nuşulan latince, Roma’nın ve Roma İmparatorluğu’nun topraklarım geniş­letmesiyle birlikte yayıldı. V. yy’a ka­dar Roma İmparatorluğu’nun temel bildirişim aracı olan sözlü dil latince, Roma’nın çöküşüyle uzun süreli bir bunalıma girdi: Çeşitli bölgelerde bas­kın […]

Japonya’da Edebiyat

Japon edebiyatı, Çin edebiyatından daha geç, ancak Çin harflerinden ya­rarlanılarak yapay bir Japon yazısının yaratıldığı dönem olan İ.S. VIII. yüz­yılda ortaya çıkmıştır. Başlangıç Yılları: Nara Dönemi Nara, 710’da başkent oldu. Daha ön­ce naip Şotoku-Taişi’nin (572-621) 17 Maddelik Anayasa’sı gibi resmi metinler çince yazılıyordu, ama çok sa­yıda sözlü gelenek varlığını sürdür­mekteydi (düz yazı türünde büyük söz­ler olan […]

İtalya’da Edebiyat

İtalyan edebiyatı, geç bir dönemde başladı. Çünkü XIII. yy’a kadar İtal­ya, Kilise, İmparatorluk ve Komünler arasındaki savaşlarla mücadelelerin çalkantısında yaşadı. XIII. yy’ın başlarında, henüz edebiyat­tan söz edilmemekle birlikte, iki tür ürün ortaya çıktı: Saflığın çekiciliği­ni yansıtan ilk tür, Fransisken rahip­lerinin Bologna ya da Milano lehçe­sinde yazılmış yapıtlarından oluşu­yordu. En güzel şiirlerden biri Güne­şin Ezgisi (1224) […]

İstiklal Marşı Nedir? Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

İstiklal Marşı Nedir? Ne Zaman Kabul Edilmiştir? Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal mar­şı. 10 kıtanın tamamını görmek için sayfaya gidebilirsiniz. Türkiye’de, ulusal marş yazılması önerisi, önce 1920 yılında İsmet Paşa’dan (İnönü) geldi, Maarif Vekâleti de bu öneriyi dikka­te alarak bir yarışma düzenledi. O günlerde Türk Kurtuluş Savaşı en heyecanlı günlerini yaşıyordu; top­lumda ulusal bilinci pekiştirecek, ulusçuluk duygusunu […]

İspanya Edebiyatı Tarihi ve Gelişmesi

Destanlardan ya da dinden esinlenen ilk İspanyolca metinler X. yy’a uzanır. Ama, İspanya’nın Cantar de Mio Cid (Cid Manzumesi), Lara Ailesinin Ço­cukları (Los Siete İnfantes de Lara) gi­bi destan biçimindeki ilk baş yapıtla­rını vermesi XII. yy’da gerçekleşti. Destandan Şövalye Aşklarına Bilinen ilk Castilla ozanı Gonzalo de Berceo’nun (1198-1268) yapıtları de­rin bilgilerle doluydu. Büyücü Krallar ise […]

İran İslam Öncesi Sonrası ve Batı Etkisindeki Edebiyatı

İran edebiyatı, tarihsel gelişimi açı­sından üç ana bölümde incelenir: İslâmdan önceki dönem; İslâm etkisin­deki dönem; Batı etkisindeki dönem. İran İslamdan Önceki Dönem Edebiyatı İran edebiyatı, başlangıcından İslâm dininin ortaya çıkışma kadar, çok tanrılı dinlerin etkisinde kaldı. Dola­yısıyla bu döneme ilişkin olarak ele geçen metinler genellikle dinsel içe­rikliydi. Zerdüşt’ün Gafa’ları, Avesta bu ilk örnekler arasında yer […]

İngiltere’de Edebiyat

Birçok germen lehçesiyle yazılmış Anglosakson şiirinde İngiliz edebiya­tının bütün oluşturucu öğelerinin ilk niteliklerine raslamr: Beowulf Sağa­sı’nın melankolisi; İngiliz halk ozanlarının Riddles devindeki hüzünlü hava ve söz oyunları; keşiş Caedmon’un Ya­ratılış üstüne yazdığı şiirin tumturaklılığı. Düşünce olarak İngiliz olan bu öze, Normandiya’nın alınmasıyla ek­lenen fransızca sözcükler, bir zengin­lik ve üslup inceliği getirdi. Bu da özel­likle Layamon’da […]

Selim İleri Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk öykücüsü ve romancısı (İstan­bul, 1949). Atatürk Lisesi’ni bitirdikten (1968) sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’de okuyan ve ardın­dan kendini bütünüyle yazarlığa ve­ren Selim İleri, ilk yazısını 1967’de Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. Yetişme çağında, duygulu, içe dö­nük, okumayı seven, sağlam dostluk­lar kurmaya çabalayan, belirli bir aile çevresi ve ilişkileri içinde sınırlan­mış bir gencin yaşamından […]

İkinci Yeni Türk Şiir Akımı

Çağdaş Türk şiirinde, 1955’ten sonra başlayıp 1965’e kadar süren şiir akı­mı. Birinci Yeni’ye tepki olarak doğan ikinci Yeni’nin adı­nı Muzaffer Erdost koymuş ve bu ad, bazı eleştirmenler tarafından yerinde bulunmamasına karşın, yerleşmiştir. İkinci Yeni’nin öncüleri arasında Ok­tay Rifat, Turgut Uyar, İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Ece Ayhan, Tevfik Akdağ, Yılmaz Gruda gibi ozanlar […]

Sayfa 1 of 41234