Tarih

Piramitleri Kim Yaptı?

Piramitleri Kim Yaptı? Mısır piramitlerinin önceleri Mısırlı kölelere yaptırıldığı düşünülmekteydi. Fakat 1990 yılında bir turistin bindi atın sayesinde bulunan bir mezar bu inanışı değiştirmiştir. Turistin atın ayağının girdiği mezar piramitleri yapan ustaya aitti mezarda hiç köle mezarına benzemiyordu. Böyle güzel bir mezarın işçi sınıfından birisine yapılması piramit yapımında çalışanların esir olmadığı sonucuna götürmektedir. Mezar kubbeli, […]

Piramit Nedir? Piramitlerin Tarihi ve Yapılışı Nasıldır?

Piramit Nedir? Piramitlerin Tarihi ve Yapılışı Nasıldır? Bu ve bundan sonraki konularımızda bulmaya çalıştığımız soru, Mısır piramitlerinin Sırrı nedir? Dünyanın yedi harikasından biri olan ve günümüze yok olmadan gelen tek yapı mısır piramitlerinden Keops Piramitidir. Piramit deyince akla mısır gelmektedir fakat piramide benzer yapılar sadece mısra özgü mısrda bulunmamakta dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunmaktdır. Sayıca en […]

Haricilik Nedir? Görüşleri Nelerdir? Günümüze Ulaşmış mıdır?

Haricilik Nedir? Görüşleri Nelerdir? Günümüze Ulaşmış mıdır? Tarihçilerin İslam tarihinde ortaya çıkışını, Sıffin savaşında (37/657) hakem meselesinin ortaya atılışına bağladıkları fırka. Haricilik mensupları tavizsiz, sert ve fanatik davranışlarıyla dikkati çekmişlerdir. Tarihlerde haricilik mensuplarına Harici, Havaricden başka isimler de verilmekle beraber, böyle isimlendirilmelerinin sebebi insanlardan, dinden (itirazsız kabul edilen), özellikle Hz.Ali’den uzaklaşmış, bunlara yabancılaşmış görülmeleridir. Kendilerine verilen […]

Fatimiler Kimdir? Kuruluşları ve yıkılışları nasıl gerçekleşti?

Fatimiler Kimdir? Kuruluşları ve yıkılışları nasıl gerçekleşti? Mısır ve Kuzey Afrika’da 909 1171 yılları arasında hakimiyet kuran Ismailiye Şii mezhebine bağlı hanedan. İsmi, Hazreti Peygamber’in kızı ve Hazreti Ali’nin eşi Fatma’dan gelen hanedanı Ubeydullah kurmuştur. Hazreti Ali’nin soyundan olan Fatimilerde imam halifelik babadan oğula geçiyordu. Fatimilerin soy ağacı, çeşitli tartışmalara neden olmuş, Ismailiye Şii kaynaklar […]

Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir?

Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir? Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan tarikat. Bektaşilik 12 ana tarikattan biridir. Ahmet Yesevi’nin dervişlerinden olup onun fikirlerinden derinden etkilinen Hacı Bektaş Veli, Horasan’dan gelip Anadolu’ya, Kırşehir civarına yerleşmiştir. Hacı Bektaş, Sünni bir şeyhti. 13’üncü asrın sonuna doğru kurulup yayılan bu tarikat Hacı Bektaş’ın din ve dünya görüşleri ile […]

Babailik Nedir? Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir?

Babailik Nedir? Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir? Anadolu Selçukluları döneminde (1230-1240), yönetimle anlaşamayan Türkmenleri etrafında toplayan dini ve siyasi hareket, ileri yıllarda Anadolu’nun dini topografyasını şekillendirecek, kültürel ve toplumsal yaşantısını etkileyecek olan Babailik olayı, ismini, Baba İlyas adlı “yarı Türk şamanı, yarı İslam şeyhi”nden almıştır. Amasya’nın Çat köyüne yerleşen Baba İshak, Selçuklu devleti ekonomik […]

Hz. Ali’nin Torunu Ali Ekber Kimdir?

Hz. Ali’nin Torunu Ali Ekber Kimdir? Hazreti Ali’nin torunu, Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen büyük oğlu. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Belki de bu nedenle İslam tarih ve kültüründe, menkıbelerle karışan bir şöhrete sahiptir. Hazreti Hüseyin’in yakınlarından Kerbela’da ilk öldürülen Ali Ekber olmuştur. Şehit edildiğinde (10 Ekim 680-10 Mu¬harrem 61) 18 veya 19 yaşında oldu […]

Alevilik Nedir? İnançları ve Tarihi Kökenleri Nelerdir?

Alevilik Nedir? İnançları ve Tarihi Kökenleri Nelerdir? “Alevi” kelimesinin Arapça anlamı Aliye mensup, Aliye ait anlamına gelir. Yani, Hazreti Ali’nin yanında olan onu destekleyen, ona bağlı olan kişi demektir. Bu dar anlamlarının dışında, kelimeye yüklenen tarihi ve dini asıl anlam ise şöyle özetlenebilir: Alevi, Hazreti Ali’yi en iyi insan gören, onu. Haz. Peygamber’in vefatından sonra […]

Ahilik Nedir? Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Ahilik Nedir? Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir? Adını Arapça, “kardeşim” anlamına gelen “ahi” veya “cömert” anlamına gelen Türkçe “akı” sözcüğünden alan, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaygınlık kazanan esnaf örgütü. Kökü Orta Asya’ya kadar uzanan ahiliğin tasavvufdaki “fütüvvet”le ahlak ve dünya görüşü bakımından yakınlığı bulunduğu muhakkaktır. Ahiliğin Anadolu’daki temeli, Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen […]

Abbasiler Dönemi Nasıl Kurulmuş? Nasıl Yakılmış ve Abbasi Hanedanlığı

Abbasiler Dönemi Nasıl Kurulmuş? Nasıl Yakılmış ve Abbasi Hanedanlığı, Abbasiler, tarihte muhtelif hane­danların adıdır. Bunların tarih açısından en önem­lisi Bağdat halifesidir. Peygambe­rin amcası el-Abbas b. Abdulmuttalib b. Haşim soyundan gelen hanedandır. Abbas’ın soyundan ge­lenler, ilk dört halife ve Emevîler dö­neminde, Araplar tarafından zaptedilen eyaletlerde çoğaldı ve güç kazan­dılar. Peygamberle olan akrabalıkla­rı, bunlara her yerde büyük […]

Sayfa 10 of 11« İlk...7891011