Tarih

Kurtuluş Savaşı’nın Sona Ermesi

SAVAŞIN SONA ERİŞİ Büyük Türk Taarruzu’nun gösterdiği gelişme üstüne Yunanistan, İtüaf Dev- letleri’ne başvurarak, Anadolu’nun boşaltılması koşuluyla bir mütareke yapılması konusunda aracılık isteğin­de bulundu. Ama üç büyük devlet her­hangi bir müdahaleye girişmeden, Türk ordusu İzmir’e dayanmış ve Anadolu’nun Yunanlılar tarafından boşaltılması bir sorun olmaktan çık­mıştı. Şimdi ancak, Boğazlar’m ve Trakya’nın durumu söz konusu olabi­lirdi. Nitekim […]

Sakarya Meydan savaşı ve Büyük Taaruz

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI Kütahya-Eskişehir savaşlarının yenil­gisi, kaybedilen topraklar ve kentler, tehlikenin Ankara yakınlarına kadar gelmiş olması, Meclis’in sorumlu ara­masına yol açmıştı. Mustafa Kemal Paşa’ya karşı sürdürülen muhalefetin en şiddetlendiği günler yaşanıyordu. Sağduyu egemen olmazsa Meclis’tekibunalım. Milli Mücadele’yi açmaza sürükleyebilirdi. Milletvekillerinin ge­nel eğilimleri şöyle belirmişti: Savaş son derece tehlikeli bir du­ruma gelmiştir: Düşman saldırısını durdurabilmek için […]

Birinci ve ikinci İnönü Savaşları

BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI 1921 yılının 9   ve 10 Ocak günlerinde ve aynı yılın 31 Martında, Türk-Yunan kuvvetleri arasında geçen savaşların İnönü böl­gesinde yapılması bir raslantı değildir. İnönü savaşlarının zamanını Yunan­lılar, savaş alammysa Türkler seçmiş­lerdir. Türk ordusunun savunma pla­nına göre. Bursa ve Kocaeli yönünden gelecek bir düşman saldırısı İnönü’de karşılanacaktı. İnönü savunma hattı. Yunanlıların 1920 yaz saldı […]

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı’nda kesin sonuç alı­nacak yer, Batı cephesiydi. Bu ne­denle Kurtuluş Savaşı’na, Türk- Yunan Savaşı da denmektedir. Batı cephesinde, Yunan istilasına karsı gösterilen direnme ve kazamlan başa­rılar, kurulmakta olan yeni Türk Dev- leti’nin Batılı devletler tarafından bir olgu olarak kabul edilmesini sağladı, Müttefiklerarası anlaşmazlıkları ar­tırdı ve S.S.C.B’nin yardımının sürek­liliğini sağladı. Hatta, Güney cephe­sinde Fransızlarla yapılan […]

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi

Doğu cephesi komutanı Kâzım Ka- rabekir Paşa, Doğu illerinin Ermeni zulmünden kurtarılması için bir aske­ri harekât başlatmak üzere T.B.M.M. hükümetine öneride bulunmuştu. Öne­rinin gerekçeleri şöyleydi: O sırada Erzurum’da bulunan ve Moskova’ya gitmesi gereken Türk de­legasyonunun yolculuk edeceği Kars- Bakû yolunu açmak; Ermenilerin İslam halka yaptıkla­rı zulüm ve katliamı durdurmak; Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum’u da ellerine […]

Kurtuluş savaşı Güney Cephesi

SAVAŞLAR Milli Mücadele’de askeri strateji çok doğru saptanmış ve şu amaçlar güdülmüştür: Önce Ermeni ordusuna saldırıp, Rusya yolunu açmak ve buradan kuv­vet tasarruf etmek; Güney cephesine fazla kuvvet ayır­madan Fransızlara karşı gerilla sava­şı yürütmek; Batıda, ordu yeniden kurulup sal­dırı gücü kazamncaya kadar yerel ba­şarılara özenmemek ve ancak savun­ma muharebeleri yapmak; İyice hazırlandıktan, bütün olanak­ları son […]

Kuvayı Milliyenin Tasviyesi

1920   başlarında, Batı cephesinin en büyük milis kuvveti Çerkez Ethem’in komutasında bulunuyordu. Anzavur hareketinin, Düzce ve Bolu karşı dev­rim hareketlerinin, Yozgat ayaklan­masının bastırılması Çerkez Ethem sayesinde başarılmıştı. Ordu birlikleri bu savaşlarda başarı gösteremiyorlardı. Bu durum, ordu ve Kuvayı Mil­liye ikiliğinin yaratılmasına ve Çerkez Ethem’in itibar kazanmasına, buna karşılık ordunun gözden düşmesine doğru artık bu otoriteyi […]

Kurtuluş Savaşı Ulusal Harekete Karşı Olan Ayaklanmalar

1919    yılının yoğun olayları sırasmda, İstanbul hükümeti ve İngilizlerce des­teklenen eski İzmit mutasarrıfı emek­li jandarma binbaşısı Anzavur Ahmet, Kuvayı Milliye’yi dağıtmak üzere ha­rekete geçti. Anzavur, Manyas’ta baş­lattığı olayları Susurluk, Gönen, Ulubat çevresine yaydı. Anzavur’a karşı yapılan harekâta 61.Tümen komuta­nı albay Kâzım Bey komutasmdaki kuvvetler,Çerkez Ethem ve bazı küçük Kuvayı Milliye müfrezeleri katıldı. 61 gün süren […]

Sevr Anlaşması

Meclis-i Mebusan’m dağılması üzeri­ne Ali Rıza Paşa kabinesi çekilmiş, kı­sa süren Salih Paşa hükümetinden sonra Damat Ferit Paşa yemden hükümetin başma gelmişti (5 Nisan 1920). Bu sırada, Ankara’da toplana­cak Meclis için seçimler sürmekteydi. Sultan Vahdettin, toplanacak Meclis’ in yeni bir devlet kuracağım ve ken­disinin son yetkilerinin böylece yok olacağım sezmişti. Bu nedenle, önce­likle T.B.M.M’nin toplanmasını […]

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tüm çabalara karşın seçimler, Mec­lis’in toplanacağı 23 Nisana kadar ta­mamlanamadı ve Meclis, İstanbul’ dan gelenlerin de katılmasıyla 120 ki­şiyle toplanabüdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) 23 Nisan 1920’de, büyük bir dinsel törenden sonra en yaşh üye olan Sinop milletvekili Şerif Bey’in başkanlığında açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Ni­sanda yaptığı ikinci […]

Sayfa 4 of 11« İlk...23456...10...Son »