Tarih

İhtilaf Devletleri İstanbul’u Neden İşgal Etmiştir?

İtilaf Devletleri kuvvetleri, Mondros Mütarekesi’nden beri İstanbul’da bu­lunuyorlardı, ama işgal sözcüğü kul­lanılmıyordu. Meclis-i Mebusan’ın Misak-ı Milli’yi kabul etmesi onlara iş­gal için bekledikleri bahaneyi yarat­mıştı. 16 Mart 1920 günü, İstanbul li­manında bulunan İtilaf donanması, toplarını İstanbul kentine çevirdi. Zırhlılardan karaya büyük kuvvetler çıkartıldı ve köşe başlarına makinalı tüfekler yerleştirildi, hükümet daireleri, kışlalar işgal edildi, Şehzadebaşı karakolu […]

Son Osmanlı Seçimi ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Meclis’in, İstanbul’da ya da başka bir yerde toplanması uzun tartışmalara yol açmıştı.Müdafaayı Hukuk Heyet-i Merkeziyeleri, komutanlar ve İstan­bul’daki milliyetçi aydınlarla uzun ya­zışmalar, görüşmeler yapıldı. Genel eğilim, Meclis’in İstanbul’da toplan­ması doğrultusundaydı. Mustafa Ke­mal Paşa ise, düşman işgali altmdaki bir kentte toplanacak Meclis’te ulusal iradenin gerçekleşemeyeceği görü­şündeydi. Bu konudaki tartışmalar Kasım (1919) ayında sonuca bağlana­rak, Meclis’in İstanbul’da […]

Amasya Antlaşması ve Heyet-i Temsiliyenin Ankara’ya Taşınması

AMASYA ANLAŞMASI Mustafa Kemal Paşa, Rauf ve Bekir Sami Beylerle birlikte Amasya’ya gel­di. Görüşmeler 20 Ekimde başladı. İs­tanbul temsilcisi Salih Paşa ile Ana­dolu ulusal hareketinin önderleri ara­sında iki protokol imzalandı. Birinci protokolda hükümetin otoritesine say­gılı davramlacağı, milletvekili seçim­lerinin serbestçe yapılacağı, askerin siyasetle uğraşmayacağı gibi ulusal hareketin önderleri için ödün sayıla­bilecek maddeler yer alıyordu. İkinci protokolsa, […]

Kurtuluş Savaşı Anadolu-İstanbul Çatışması

Sivas Kongresi’nin başarıyla sonuç­lanması ve Ali Galip olayı, ulusal ha­reketin İstanbul’a karşı güç ve haklı­lığını artırmış bulunuyordu. Bu gelişmelerden yararlanmak amacıyla Heyet-i Temsiliye, İstanbul hükümeti­ni sıkıştırmaya başladı. Elde edilmek istenen sonuç, hükümetin istifasını sağlamak, ulusal harekete karşı olan yönetici ve komutanları etkisiz hale getirmek ve hükümetin, ulusal hare­kete karşı almış olduğu önlemleri et­kisiz kılmaktı. Sivas […]

Sivas Kongresi

Ağustos sonuna doğru bazı delegeler Sivas’a gelmeye başlamışlardı. Mus­tafa Kemal Paşa da, 29 Ağustosta Er­zurum’dan hareket etti. Erzurum’da, Sivas Kongresi için delege seçimi ger­çekleşememişti.Bunun üzerine Musta­fa Kemal Paşa, Erzurum’dan Hoca Raif Efendi’yi ve yolu üstündeki Erzin­can’dan da Şeyh Fevzi Efendi’yi ala­rak Sivas’a geldi. İki aydan beri heyecanla beklenen Si­vas Kongresi’ne, tüm çabalara karşı pek az […]

Kurtuluş Savaşı’nda Amerikan Mandası Görüşü

AMERİKAN MANDASI GÖRÜŞÜ Türkiye’nin kurtuluşu için üç ayrı gö­rüş savunuluyordu. Birinci görüş, ka­dere rıza gösterip teslim olmaktı. Pa­dişah ve çevresi bu uysal siyaseti ön­görüyordu. Bunlar, kurtarabilecek­lerin elde tutulması için de, İngiliz hi­mayesini zorunlu görüyorlardı. İkinci görüş, Mustafa Kemal Paşa’mn görü­şüydü: Tam bağımsızlık için direnmek ve savaşmak. Üçüncü görüşse, çoğun­luğu İstanbul’da bulunan milliyetçi aydınların, aralarında ünlü […]

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu adı­na toplanan bir kongre olduğu halde uyandırdığı yankılar ve sonuçları ba­kımından çok önemli bir Müdafaayı Hukuk Kongresi’dir. Erzurum Kongresi’nce hazırlanan Müdafaayı Hukuk ilkeleri ve örgüt tüzüğü, Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Rumeli Müdafa­ayı Hukuk Cemiyeti adıyla bütünleşen ulusal örgüt tarafından aynen kabul edilmiştir. Erzurum Kongresi’nin çok önemli bir özelliği de, Mustafa Kemal […]

Amasya Bildirisi

Yukarıda söz edilen komitenin hazır­ladığı ve Mustafa Kemal Paşa’nm “gizli beyanname” diye nitelediği Amasya Bildirisi şu ilkeleri içeriyor­du: Vatanın bütünlüğü, ulusun bağım­sızlığı tehlikededir. Hükümet sorum­luluğunu kavramış değildir. Ulusun bağımsızlığını gene ulusun azim ve karan kurtaracaktır; Ulusun sesini dünyaya duyurmak ve yazgısını belirlemek için, her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kongre toplanması şarttır; Bu […]

Kurtuluş Savaşı’nın Örgütlenmesi

19 Mayısta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa, ordu müfettişi olarak ön­celikle bütün orduyla bağlantıya geç­mişti. Kolordu komutanlarına, birlik­lerin yerlerini ve güçlerini belirleye­rek gerekli düzenlemelerin yapılması, değişik yönlerden gelebilecek düşman saldırılarına ve işgallere karşı gerek­li önlemlerin alınması, en önemli ola­rak da komutanların ulusal örgütlen­me düşüncesine hazırlanmaları konu­larında gerekli uyarıda bulunmaktay­dı. Mustafa Kemal Paşa, bütün bunları çok […]

Kuvayı Milliye Hakkında Bilgi

“Kuvayı Milliye” deyimi, Milli Mücadele’de iki anlamda kullanılmıştır. Bi­rincisi, “ulusal kuvvetler”, yani “milis-halk ordusu” anlamındadır. Öteki anlamıysa geniş kapsamlı olup, Milli Mücadele’yi bir bütün olarak be­lirtir. Silahlı halk kuvvetleriyle birlik­te Müdafaayı Hukuk ve Reddi İlhak kuruluşları, heyeti milliyeler, kongre­ler, Ankara’da kurulmuş olan Millet Meclisi ile, bunlara yardımcı olan bü­tün organlar ve ordu, Ulusal Kuvvet­ler, yani […]

Sayfa 5 of 11« İlk...34567...10...Son »