Ebu Bedir Ahmet b.Ali er Razi Cassas Kimdir?

Ebu Bedir Ahmet b.Ali er Razi Cassas Kimdir? Ebu Bedir Ahmet b.Ali er Razi. Cassas lakabıyla tanınmıştır (D.917 – Ö.980). Rey kentinde doğdu. İlk tahsilini Rey’de yaptı, daha sonra tahsil için geldiği Bağdata yerleşti. Geçimini badanacılıkla sağladığı için kendisine Cassas lakabı verildi. Cassas Bağdat’a yerleştikten sonra zamanının en meşhur alimlerinden başta Ebul-Hasenü’l-Kerhi olmak üzere Ebu Sehl […]

Abdurrahman Cami Kimdir?

Abdurrahman Cami Kimdir? Molla Cami diye de anılan Abdurrahman Cami (414-1492). Şair ve mutasavvıf. Mevlana Celaleddin’i en iyi anlayan ve saygı duyanların başında gelir. Çağının önemli ilim merkezlerinden olan Herat Nizamiye Medresesi ile Semerkant Uluğ Bey Medresesinde matematik, sosyal bilimler ve din eğitimi gördü. Daha gençliğinde Nakşibendiye tarikatına ilgi duymuş, Kaşgari ve Ahrar’dan tasavvuf eğitimi […]

Tasavvufta Cam Ne Anlama Gelir?

Tasavvufta Cam Ne Anlama Gelir? Kadeh, kase anlamındadır. Tasavvufi anlamda cam, ilahi aşkın vasıtalarından biridir. Divan Edebiyatında her iki anlamda da kullanılır. Tüm manevi gıdaları içeren cam, kamil insanın gönlünü aydınlatır, onu tevhid neşesine götürür. Cam-ı ilahi: İlahi kadeh. İçildiğinde ilahi tecelliler gösterir.

Cafer Es Sadık Kimdir? Hayatı İmamlığı ve Caferi Mezhebi Nedir?

Cafer Es Sadık Kimdir? Hayatı İmamlığı ve Caferi Mezhebi Nedir?, İmamiye’nin 12 imamından 6’ncısı (Doğumu 702, ölümü 765). Cafer es Sadık, Hazreti Hüseyin’in oğlu Ali Zeynelabidin’in torunudur. Babası Muhammed Bakır’dır. Annesi, Hazreti Ebubekir’in torunu Kasım b.Muhammed’in kızı Esma’dır. Ana tarafından Hazreti Ebubekir’e, baba tarafından da Hazreti Ali ve Hazreti Fatma vasıtasıyla Hazreti peygambere dayanan Cafer […]

Bürhan Nedir? Rifailerde Şiş Sokmanın Anlamı Nedir?

Bürhan Nedir? Rifailerde Şiş Sokmanın Anlamı Nedir? Arapça kelime anlamı delil, hüccet, battır. Daha çok Rifaiye tarikatında benimsenen bir tabirdir. Rifailer, burhan göstermekle ateşle oynamayı, ateşte kızdırılmış, ince uçlu şişleri dille yalamayı, karınlarına, yanak ve gırtlaklarına sokmayı, yılan ve akreple oynamayı kastederler. Rifai ayini sırasında zikirden sonra bu işlemler yapılır, şeyh efendi kendi eliyle soktuğu […]

Günümüz Bektaşilik Tarikatının Durumu Nasıldır?

Günümüz Bektaşiliğinin Durumu Nasıldır? Bektaşilik tarikatı mensupları, özellikle büyükleri, yeniçeriliğin kaldırıldığı ve Bektaşiliğin yasaklandığı 1826’dan sonra haklarındaki iddialarla ilgili olarak kendilerini ısrarla savunmuşlardır. Tarikat geleneğinde yer aldığı bildirilen ve dışardan Bektaşilik uygulamalarına yakıştırılan bazı kaidelerin asılsız olduğunu belirtmeye çalışmışlardır. Aradan bir süre geçtikten sonra Osmanlı devleti, Bektaşi tekkelerinin yeniden açılmasına ses çıkarmamış, fakat hiçbir zaman […]

Bektaşi Edebiyatı Nedir?

Bektaşi Edebiyatı Nedir? Bektaşiliğin halk indinde popüler, meşrep olarak da yaygın bulunmasının nedenlerinden ikisi çok önemlidir. Bunlar, sazı, sözü ile Bektaşi şiiri ve mutaassıp Müslümanlığa karşı bir nevi savunma aracı olan Bektaşi fıkraları. Sünni inancın gerektirdiği dini formaliteleri yerine getirmekte üşenen bazı çevreler ve kişiler, özellikle Ramazan aylarında, Bektaşi babalarına izafe edilen dini nüktelerle durumu […]

Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir?

Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir? Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan tarikat. Bektaşilik 12 ana tarikattan biridir. Ahmet Yesevi’nin dervişlerinden olup onun fikirlerinden derinden etkilinen Hacı Bektaş Veli, Horasan’dan gelip Anadolu’ya, Kırşehir civarına yerleşmiştir. Hacı Bektaş, Sünni bir şeyhti. 13’üncü asrın sonuna doğru kurulup yayılan bu tarikat Hacı Bektaş’ın din ve dünya görüşleri ile […]

Bedeviye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İlkeleri Nelerdir?

Bedeviye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Oniki temel tarikattar biridir. Ahmet Bedevi tarafından kurulmuştur. (13’ncü asır). Tarikatın temel prensiplerini koyan ve yayan Ahmet Bedevi’nin halifelerinden Abdülal’dir. Bu tarikatta Kur’an ve Sünnet’e bağlılık önemlidir. Bedeviye şeyhleri tarikatı, Muhammed, AH  Ehli Beyt ve Hazreti Sultan Seyyid Ahmed El Bedevi yolu olarak tanıtırlar. Bedeviye Tarikatı İlkeleri şöyledir: Devamlı olarak […]

Bayramilik Bayramiyye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İnançları Nelerdir?

Bayramilik Bayramiyye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İnançları Nelerdir? Hacı Bayram Veli tarafından kurulan, sessiz zikri esas alan Nakşilik ile sesli zikri alan Halvetiliğin birleştirilmesinden oluştuğu kabul edilen tarikat. Ankara’da kurulan ve Anadolu’nun dini ve milli kültürü üzerinde etkisi bulunan bu tarikatin H. Ebu Bekir ve Hz. Ali’ye dayanan iki ayrı silsilesi vardır. Silsilenin birincisi geriye […]

Sayfa 539 of 550« İlk...102030...537538539540541...550...Son »