Günümüz Bektaşilik Tarikatının Durumu Nasıldır?

Günümüz Bektaşiliğinin Durumu Nasıldır? Bektaşilik tarikatı mensupları, özellikle büyükleri, yeniçeriliğin kaldırıldığı ve Bektaşiliğin yasaklandığı 1826’dan sonra haklarındaki iddialarla ilgili olarak kendilerini ısrarla savunmuşlardır. Tarikat geleneğinde yer aldığı bildirilen ve dışardan Bektaşilik uygulamalarına yakıştırılan bazı kaidelerin asılsız olduğunu belirtmeye çalışmışlardır. Aradan bir süre geçtikten sonra Osmanlı devleti, Bektaşi tekkelerinin yeniden açılmasına ses çıkarmamış, fakat hiçbir zaman […]

Bektaşi Edebiyatı Nedir?

Bektaşi Edebiyatı Nedir? Bektaşiliğin halk indinde popüler, meşrep olarak da yaygın bulunmasının nedenlerinden ikisi çok önemlidir. Bunlar, sazı, sözü ile Bektaşi şiiri ve mutaassıp Müslümanlığa karşı bir nevi savunma aracı olan Bektaşi fıkraları. Sünni inancın gerektirdiği dini formaliteleri yerine getirmekte üşenen bazı çevreler ve kişiler, özellikle Ramazan aylarında, Bektaşi babalarına izafe edilen dini nüktelerle durumu […]

Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir?

Bektaşilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir Görüşleri Nelerdir? Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan tarikat. Bektaşilik 12 ana tarikattan biridir. Ahmet Yesevi’nin dervişlerinden olup onun fikirlerinden derinden etkilinen Hacı Bektaş Veli, Horasan’dan gelip Anadolu’ya, Kırşehir civarına yerleşmiştir. Hacı Bektaş, Sünni bir şeyhti. 13’üncü asrın sonuna doğru kurulup yayılan bu tarikat Hacı Bektaş’ın din ve dünya görüşleri ile […]

Bedeviye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İlkeleri Nelerdir?

Bedeviye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Oniki temel tarikattar biridir. Ahmet Bedevi tarafından kurulmuştur. (13’ncü asır). Tarikatın temel prensiplerini koyan ve yayan Ahmet Bedevi’nin halifelerinden Abdülal’dir. Bu tarikatta Kur’an ve Sünnet’e bağlılık önemlidir. Bedeviye şeyhleri tarikatı, Muhammed, AH  Ehli Beyt ve Hazreti Sultan Seyyid Ahmed El Bedevi yolu olarak tanıtırlar. Bedeviye Tarikatı İlkeleri şöyledir: Devamlı olarak […]

Bayramilik Bayramiyye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İnançları Nelerdir?

Bayramilik Bayramiyye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İnançları Nelerdir? Hacı Bayram Veli tarafından kurulan, sessiz zikri esas alan Nakşilik ile sesli zikri alan Halvetiliğin birleştirilmesinden oluştuğu kabul edilen tarikat. Ankara’da kurulan ve Anadolu’nun dini ve milli kültürü üzerinde etkisi bulunan bu tarikatin H. Ebu Bekir ve Hz. Ali’ye dayanan iki ayrı silsilesi vardır. Silsilenin birincisi geriye […]

Bayezid-i Bistami Kimdir? Hayatı ve Görüşleri Nelerdir?

Bayezid-i Bistami Kimdir? Hayatı ve Görüşleri Nelerdir? Temsil ettiği anlayışta vecd ve manevi sarhoşluğa önem verilen mutasavvıf. Tasavvuf tarihinde sistemli bir görüşten ziyade (şathiye) denilen manevi sarhoşluk ve vecd halindeyken söylediği sözlerle ün yapmış olan Bayezid-i Bistami’nin tam adı Abu Yezid Tayfur b.lsa el-Bistami’dir. Hayatı üzerinde fazla bilgi bulunmayan, ümmi bir şeyhin oğlu olan Bistami’nin gençlik […]

Batınilik Mezhebi Nedir? Görüşleri Nelerdir?

Batınilik Mezhebi Nedir? Görüşleri Nelerdir? Kur’an’ın herkesin anladığı değil de, batıni yani iç anlamıyla yorumlanması gerektiğini ileri süren ve bu düşünce üzerine bir inanç sistemi kuranların bağlı olduğu dini görüş Batıni olarak adlandırılanlar temelde aynı noktadan hareket etmekle beraber çok değişik sistemler kurmuşlardır. Batınilik ile İsmaililik çok kere eş anlamda kullanılır. Çeşitli kolları vardır ve […]

Batın Nedir?

Batın Nedir? Bir meselenin, bir sözün iç yüzü, içi, iç anlamı. Tasavvufta ve tarikatların özel terminolojilerin de, gizli gerçek, görünenin derinindeki anlam, ayet ve hadislerin öz olduğu maksadı gibi anlamlara gelir. Tasavvufta, dini kuralların ve şeriat hükümlerinin bir zahirî (dış) bir de batıni (iç) anlamlar olduğu kabul edilmektedir. Batıni ve zahiri yorumlar İslam tarihinde, özellikle […]

Basiret Nedir?

Basiret Nedir? Kelime anlamı, olanları, olacakları ve gerçeği görebilme, gezebilme ve buna uygun davranabilme kabiliyeti, sağduyu sahibi olma demektir. Tasavvufta, hadiselerin ve eşyanın iç yüzünü ve gerçek mahiyetini görmek, anlamak olayları kalp gözü ileşuuruna varmaktır. Bu anlamda basiret sahibi olabilmek için önce kalbi temiz tutmak, düşmanlıklardan, dünyevi heveslerden temizlemek gerekir. Bu da ciddi bir mürşidin […]

Balım Sultan Kimdir?

Balım Sultan Kimdir? Bektaşiliğin bir tarikat haline gelmesine Balım Sultan’ın rolü büyüktür. Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan Balım Sultan’ın Hacı Bektaş’la akrabalık bağı bulunduğu ve Kırşehir’de öldüğü rivayet ediliyor. Yazılı kaynakların kimi Hacı Bektaş Veli’nin torunu Mürsel Baha’nın oğlu, kimi de Hacı Bektaş Velî’nin evlat edindiği, Kadıncık Ana’nın torunlarından olduğunu bildirir. Bektaşiler arasında çok yaygın […]

Sayfa 540 of 551« İlk...102030...538539540541542...550...Son »