İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi alimler hakkında neler biliyorsunuz?

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi alimler hakkında neler biliyorsunuz? Her iki alimde, Müslümanların çoğunluğu tarafından hak kabul eden fıkhi mezhebin imamları, kurucularıdır. İmam-ı Azam: Varlıklı bir ailede, Hicri 80 yılında doğmuştur. İlimden önce ticaretle de uğraşmıştır. Dönemin büyük alimlerin bir çoğu ile görüşmüş, dersler almıştır. İmam-ı Azam, dini hükümlerin tespitinde Kur’an-ı Kerim’i, Peygamberimizin sünnetini ve […]

Maturidilik ile Eşariliğin görüşlerinin farklı ve benzer olanları

Maturidilik ile Eşariliğin görüşlerini karşılaştırarak farklı ve benzer olanlarını belirleyiniz.  Maturidiliğe göre Müslüman bir kimse büyük günah işlemekle kafir olmaz, ancak günahkar olur. Eğer tövbe eder, tövbesini de Allah (C.C.) kabul ederse günahı bağışlanır. İman Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, eşi ve benzeri bulunmadığına, her şeyin onun dilemesi ve yaratmasıyla meydana geldiğine kalpten inanmak ve bunu dili […]

Haricilik Eşarilik Mutezile kavramlarını araştırıp sonuçlarını

Haricilik Eşarilik Mutezile kavramlarını araştırıp sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. Hz. Muhammed ve ilk iki halife zamanında Müslümanlar arasında dini konularda önemli bir görüş ayrılığı yoktu. Peygamberimizin ortaya koyduğu ilkeler, Kur’an’ve hadislerin vermek istediği mesaj, Müslümanlar tarafından olduğu gibi kabul ediliyordu. Ancak yapılan fetihlerle İslamiyet geniş bir coğrafyada hızla yayıldı. Kendilerine özgü kültürleri, örf ve adetleri olan, farklı […]

Mezhep kavramını hiç duydunuz mu? Bildiğiniz mezhep adları var mı?

Mezhep kavramını hiç duydunuz mu? Bildiğiniz mezhep adları var mı? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.  Mezhep: İslam düşüncesinde yer alan yorumlar, mezhep veya ekol olarak isimlendirilmiştir. Mezhepler, İslam dininin getirdiği fikir ve inanç özgürlüğü bağlamında ortaya çıkmıştır. Gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelen mezhep, bir din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları […]

Yorumlarımızın farklı olmasının sebeplerini tartışınız.

Çeşitli konularda farklı yorumlarda bulunduğumuz bir gerçektir. Yorumlarımızın farklı olmasının sebeplerini tartışınız. İnsan okuyan, öğrenen, araştıran sürekli değişen ve gelişen bir varlıktır. Onun çocukluk, gençlik ve yaşlılık vb. hayatın çeşitli aşamalarındaki düşünceleri hep aynı kalmaz. Çünkü öğrendiği bilgiler, yaşadığı tecrübeler, karşılaştığı olaylar, gezip gördüğü yerler insanın düşünce dünyasını zenginleştirir. Kişinin olaylara bakışını, yaklaşımlarını değiştirir. Aynı manzarayı […]

Din ve din anlayışı kavramları ile ilgili bir sözlük çalışması

din anlayışı

Din ve din anlayışı kavramları ile ilgili bir sözlük çalışması yaparak bu kavramların anlamlarını karşılaştırıp değerlendiriniz. Din; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır. Din anlayışı din inanç ve kurallarının insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara […]

Din anlayışındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Neler olabilir?

Din anlayışındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Neler olabilir? İnsanların farklı duygu, düşünce ve karaktere sahip olmaları, yaptıkları yorumlar üzerinde etkili olmuştur. Dini yorumlayan bilginlerin değişik bölgelerde yetişmeleri, farklı kültürlere sahip olmaları ve çeşitli metotlar kullanmaları gibi hususlar, dinin farklı yorumlanmasına neden olmuştur. İnsanların yapısı ve toplumsal değişim gibi faktörler de bu yorum farklılıklarının en önemli sebepleri arasında […]

Din ile din anlayışı birbirinden niçin farklı değerlendirilmelidir?

Din ile din anlayışı birbirinden niçin farklı değerlendirilmelidir? Açıklayınız. Din ile din anlayışı arasında fark olabilir mi? Düşüncelerinizi açıklayınız. Yüce Allah tarih boyunca insanları doğru yola iletmek, onları karanlıklardan aydınlığa ulaştırmak amacıyla peygamberler göndermiştir. Allah (c.c.)’ın peygamberlerine bildirdiği İlahî kurallar, emir ve yasaklar din olarak adlandırılır. Örneğin Yahudilik ve Hristiyanlık birer dindir. Allah tarafından insanları […]

İslam dininde inanç özgürlüğüne verilen önemi araştırınız.

İslam dininde inanç özgürlüğüne verilen önemi araştırınız. Allah, peygamber ve kitaplar göndererek insanlara iyi ve doğruyu öğütlemiştir. Ayrıca onları kötülüklerden sakındırmıştır. Ancak hiçbir zaman insanları herhangi bir şeyi tercihe zorlamamıştır. Bu gerçek, “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ve eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” ayetinde belirtilmiştir. Allah kendi buyruk ve öğütlerini bildirmiş, bunları kabul etmeyi ise insana bırakmıştır. Her insan, herhangi bir […]

İslam dininde fıkhi yorumlar hakkında kavramsal olarak bilgi edininiz.

İslam dininde fıkhi yorumlar hakkında kavramsal olarak bilgi edininiz. İslam dininde inanç esaslarının yanı sıra uygulamaya yönelik olan ilke ve öğütler de vardır. Fıkıh, bu alanla ilgilenen ilim dalıdır. Fıkhi yorumlar, dinin ibadet boyutu ve günlük hayatla ilgili olan diğer konuları ele alır. Temel İslam bilimlerinden biri olan fıkıh, ibadetler hakkında açıklayıcı bilgiler verir. Namaz, oruç, hac ve zekat […]

Sayfa 60 of 543« İlk...102030...5859606162...708090...Son »