Laktik Asit Nedir? Mayalanması ve Kullanım Alanları

Alkol işlevi gören ve CH3-CHOH- COOH formülüyle gösterilen organik asit.

Laktik asit sütteki şekerlerin (özellik­le laktoz) mayalanmasıyla oluşur.

Laktik Mayalanma

Mayalanma, şekerlerin oksijen yoklu­ğunda (anaerobiyoz) bozunmalarının olası iki sürecine verilen ortak addır. Bunlar, hayvanlarda laktik asit, bitki­lerde etü alkol oluşumuna yol açarlar. Laktik mayalanmayı gerçekleştirebil­mek için, mikroorganizmaların sağla­yabildiği enzim tepkimelerinden ya­rarlandır. İlk tepkime, laktozun, laktaz yoluyla glikoz ve galaktoza dönüş­mesidir.

Laktik asit, üç optik izomer biçiminde bulunur: Dekstrojir, levojir ve rasemik asitler. Adi asit, rasemik biçi­midir. Laktik asit çoğunlukla bozulma­ya yüz tutmuş peynirde gelişen maya­lar aracılığıyla, glikozun mayalanma­sından elde edilir. Oluşan kalsiyum laktat, billurlaştırma yoluyla arıtüır ve bundan, sülfürik asit yardımıyla asit açığa çıkarılır. Laktik asit, 18°C’ta katüaşan şurubumsu bir sıvıdır. Suda ve alkolde her oranda çözü­nür. Isıtıldığında, bir ya da iki su mo­lekülü yitirerek kendisiyle birleşebilir ve böylece dilaktik asit ya da laktit (laktik asit 150°C’ta ısıtıldığında elde edilen anhidrit) verir. Sülfürik asit, sı­cakta, bunu aldehit ve formik aside böler. Yükseltgenme etkenleri laktik asidi, önce pirüvik aside dönüştürür­ler, bu da daha sonra asetik asit ve karbonik anhidrite bölünür.

Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - 25 Mart 2014 at 11:31

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Lale Nedir? Nasıl Bir Bitkidir?

Bir çeneklilerin zambakgiller (Liliaceae) ailesinden bitki (Tulipa cinsi). Soğanlı ve otsu bir süs bitkisi olan la­lenin yaprakları tam kenarlı, oval ve mızraksıdır. Çiçeklerin parlak renkli, hemen hemen birbirine eşit olan 6 taçyaprağı vardır; erkekorganlar ve yumurtalık çiçeklerin güzelliğini daha da artırır; meyve çok tohumlu, üç kö­şeli bir kapsüldür.

Doğu’ya Özgü Bitkiler Lale Nasıl Bir Bitkidir?

Anayurdu Güney Avrupa ve Batı As­ya bozkırları olan lale çok eskiden Doğu ülkelerinde yetiştirilirdi. Ama daha çok Türklerin XVI. yy’da yeni tür­ler yetiştirmeye başlamalarıyla bu süs bitkileri Avrupa’da büyük ilgi çekti. Çok sayıda melezleştirmeler nedeniy­le başlangıçtaki türler artık pek belirgin değildir. Günümüzde lalenin yaklaşık yüz kadar türü bulunur

Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - at 11:19

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Lamarck şövalyesi jean Baptiste de Monet Kimdir ve Lamarckçılık Nedir?

Fransız biyoloji bilgini (Bazentin, 1744-Paris, 1829).

Din adamı olarak yetiştirilen, ama ba­basının ölümü üstüne askerlik mes­leğini seçen Lamarck şövalyesi jean Baptiste de Monet, daha sonra asker­lik mesleğinden de ayrılarak kendini tümüyle doğa bilimlerine verdi. 1793’te Doğa Bilimleri Müzesi’nde Omurgasız Hayvanlar kürsüsüne çağrıldı ve bu tarihten ölümüne kadar ay­nı görevde kaldı. Dönüşümcülüğün, oriama uyarlanma ve türlerin değişimlerinin temelini attı.

Lamarck, meteorolojiyle, özellikle de bulutlarla ügüendi; 1802 yüı için 3 nu­maralı meteoroloji yıllığında, bir yıl sonra Howard’m gerçekleştireceğine oldukça yakın bir bulut sınıflaması yaptı. Başlıca yapıtları arasında La Flöre française (Fransa’daki Bitki T opluluğu, 17 78), Philosophie zoologique (Hayvanbilim Felsefesi, 1809), Histoire Naturelle Des Animaux Sans Vertebres (Omurgasız Hayvanların Doğa Bilimi, 1815-1822) sayılabilir.

Lamarckçılık

Lamarckçılık, canlı türlerinin evrimi üstüne Lamarck’ın yürüttüğü düşün­celer bütünüdür. Temel iki görüş, or­ganizmanın ortama kesin olarak uyu­mu ve kazanılmış niteliklerin kalıtımı­dır. İklim, yer, beslenme ve yaşam bi­çimindeki değişiklikler, bireyde yeni hareketler, yeni alışkanlıklar doğurur ve organlarında küçük değişikliklere yol açarlar. Zamanla,incelenen türde yavaş yavaş gereksinimlere göre olu­şan gerçek anlamda yeni organlar be­lirir.

Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - at 11:12

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Laboratuvar Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bilimsel, teknik araştırmalar, çalış­malar yapmak için gerekli araç ve ge­reçlerin bulunduğu yer,

Laboratuvar {latince “çalışmak” an­lamındaki laborare’den) terimi, baş­langıçta yalnızca fizikçi ve kimyacıla­ra deneylerini başarıyla yürütme ola­nağım veren araç, gereç ve enerji kaynaklarının toplandığı yeri belirti­yordu. Ama başka deneysel bilimlerin gelişmesiyle biyoloji, bakteribilim, ruhbilim.vb.laboratuvarlarımn kurul­duğu da görüldü. Bu arada fizik laboratuvarları da, optik, elektrik, atom fi­ziği ya da nükleer fizik gibi uzmanlaş­mış laboratuvar türlerine ayrıldı. Bu uzmanlaşma, bir yandan fizik dalla­rının gelişmesi, öte yandan da önemli bir sanayi altyapısı ile çok yüksek bir yatırım gerektiren aygıtların gittikçe artan karmaşıklığı ve yüksek fiyatlı oluşlarından ötürü gerekli hale geldi. Nicel ve nitel kimyasal çözümleme yöntemleri ile ölçme yöntemlerinin ge­lişmesi, birçok laboratuvarın kurul­masına, dolayısıyla bilimsel yöntemlerin değişik teknik ve sanayilere uy­gulanmasına yol açtı.

Araştırma Laboratuvarı

Araştırma konusunda genellikle iki çeşit laboratuvar ayırt edilir: Salt araştırmaya yönelik bilim laboratuvarları; uygulamalı araştırmaya yönelik sanayi laboratuvarları. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - 24 Mart 2014 at 22:39

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Eugene Labiche Kimdir?

Fransız oyun yazan (Paris, 1815 – Pa­ris, 1888).

Zengin bir burjuva ailesinin çocuğu olan Eugene Labiche hukuk öğrenimi gördü ama avukatlık kendisine pek çe­kici gelmedi. Paris’te tiyatro kulisle­rine, büyük kahvelere girip çıktı, çe­şitli gazetelerde yüksek sosyete yaşa­mını konu alan yazılar yayımladı; bu arada La Cleî des champs (Özgürlük, 1839) adlı bir roman yazdı. 1838 ve 1839’da, Martin ve Marc Michel ile birlikte üç romantik dram kaleme al­dı. 1839’da ilk vodvili olan L’Article 960’ ı (960. Madde) yazdı. 1842’de ev­lendi ve değişik kişilerle vodviller yaz­mayı sürdürdü. Otuz üç yaşında, on iki kadar oyun yazmış ve oyunlarında da burjuvaziyi alaycı bir biçimde iş­lemiş bir yazar olarak kendini kabul ettirdi.

Vodvil Kralı

Labiche’in ünü, Napoleon III dönemin­de, 1851’de büyük başarıya ulaşma­sını sağlayan Hasır Şapka (Un cha­peau de paille d’İtalie) ve on bir vodvillik bir diziyle (1852) kesin bir biçim­de yerleşti. Mösyö Perişon ’un Seyahati’ni yayımladığı 1860’ta, “vodvil kra­lı” ilan edildi. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - at 22:35

Kategori: Biyografi   Etiket:

Kütle Nedir? Ağırlık ve Enerji Arasındaki İlişki

Fizikte, özellikle de mekaniğin bir da­lı olan dinamikte bir cisme uygulanan kuvvet ile bu kuvvetin etkisiyle oluşan ivme arasındaki değişmez oram belir­ten terim; cismin madde miktarının tu­tarı.

Ağırlıklı Kütle Ve Eylemsiz Kütle

Newton bir cismin kütlesini, içerdiği madde miktarı olarak tanımlamıştır; bu kavrama ağırlıklı kütle denk düşer. Mekanikte daha matematiksel bir ta­nım kullanılır. Hareketsiz ya da düz­gün doğrusal hareket halindeki bir C cismine bir F kuvveti uygulanırsa bu cisim y ivmesiyle belirlenen bir ha­reket yapar, m = % oram (dinamikte temel bağıntı) C cisminin kütlesi ola­rak adlandırılmıştır. Böyle tanımla­nan büyüklüğe eylemsiz kütle denir (Bernouilli, 1742). Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - at 22:33

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Kürek Sporu Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Kürekli teknelerle yapılan spor. Kürek sporunun kökeni 1716’da İngil­tere’de kayıkçıların Thames üstünde yaptıkları kürek çekme yarışma daya­nır, ama bu alandaki ilk gerçek kar­şılaşma 1829’da Oxford-Cambridge arasında yapüan karşılaşmadır (6 838 m). Daha sonraki yıllarda, İngiltere’ den sonra Fransa’da da kürek sporu­na ilgi duyulmaya başladı. Nitekim 1833’te Paris Rowing Klubü kuruldu, 1834’te Paris’te, Villette kanalında kürek yarışları düzenlendi, 1840’ta Le Havre Kayık Yarışları Derneği kurul­du. Bu tarihe kadar Fransa’da Seine ırmağı üstünde ve Manş denizi liman­larında düzenlenen yarışlar sandal­larla (filikalarla) yapılıyordu. Daha sonra, tekne yapımcıları 4 ya da 6 kü­rekli, dar ve uzun yeni tip tekneler (yo­le) yaptüar. 1892’de Uluslararası Kü­rek Dernekleri Federasyonu kuruldu (Belçika, Fransa, İtalya ve İsviçre bu federasyonun kurucu ülkeleriydiler). Türkiye’de önceleri Yelken ve Yüzme Federasyonları’yla birlikte Su Sporla­rı Federasyonu adı altında çalışmakta olan Kürek Federasyonu 1956’dan başlayarak bağımsız bir federasyon olarak çalışmalarını sürdürdü. Günümüzde kürek sporunda kullanı­lan üç tip tekne vardır: Yole; kano; avutriger (outrigger). Teknelerin do­nanımı da iki çeşit olur: Tekli çekişte, kürekçi iki eliyle tek bir kürek; çiftli çekişteyse, kürekçi her eliyle birer kü­rek çeker. Tekli teknelerin her iki ya­nı (iskele ve sancak) teknenin ekseni­ne göre dengelenir. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - at 22:30

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Kükürt Nedir? Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ve Kullanım Alanları

Atom numarası Z= 16, atom ağırlığı M = 32,064 ve simgesi S olan ametal element.

Elementleri sınıflandırma çizelgesin­de oksijen, selenyum, tellür ve polon­yumun bulunduğu sütunda, yani VI B sütununda yer alır. Başlıca -2, + 4 ve + 6 yükseltgenme derecelerini alır.

Doğal Hali-Hazırlama Yöntemi

Kükürt, litosferin % 0,1 kadarını oluş­turur. Özellikle, doğal halde bulunur: Sicilya, A.B.D. (Louisiana, Texas) ve Meksika’daki tortul kökenli ya da Şili ve Japonya’daki yanardağ kökenli ma­den yatakları. Ayrıca, sülfür biçimin­de (FeSî pirit, CU2S. FeîSa kalkopirit, ZnS blend. PbS galen. HgS zencefre), az çözünen sülfat (CaS04 anhidrit, CaSO«. 2H20 alçıtaşı, BaSO„ ba­ritin, SrSO< selestin) ya da çözünür sülfatlar (NaaSOı.tOHaO mirabilit, Na2SO„ tenardit, MgSOı. H20 kieserit, Na2S04 – CaS04 glauberit, K2 SO4. MgS04 langbeinit, KCl.MgSO4.3H2O kainit, IGS04.MgS04.2 CaSÛ4. 2H20 polihalit) biçiminde de bulunmakta­dır. Petroller, taşkömürü, özellikle de doğal gazlar serbest ya da bileşik kükürt (% 16′ya kadar, hidrojen sül­für biçiminde) içerebilirler.Kükürt, en eski çağlardan beri bilin­mektedir. Sicilya’da, doğal halde bulunduğu maden yataklarından çıkarı­lırdı; böylece, sıvı kükürt kolaylıkla toplanmaktaydı. Frasch yönteminin ortaya çıkmasıyla (1910), Sicilya’nın ham kükürtü eski önemini yitirdi. A.B.D’nde kullanılan bu yöntem, top­rağı delerek buna, eşmerkezli üç borulu bir sistemin sokulmasına dayan­maktadır. Dış zarf borusuna. basınç altında (18 bar), aşırı ısınmış (160°C) su buharı, orta boruya da hava yolla­nır. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - at 22:27

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Kültür Nedir?

Genel olarak belli bir toplumu oluştu­ran insanların yaşam tarzı olarak ta­nımlayabileceğimiz kültür sözcüğü birçok yazar ve araştırmacı tarafından uygarlık m eşanlamlısı olarak kul­lanılmış, ama birçok bilgin de, bu te­rime kesin bir anlam kazandırmaya çalışmıştır. Gerçekten de bazı bilgin­ler, teknolojiyi, iktisatı ve toplumun yaşamasını sağlayan bütün etkinlikle­ri kapsayan maddesel kültür’ü, dini, mitleri, din törenlerim, sanaü,vb. kap­sayan manevi kültür’den ayırt eder­ler.

Kültürsüz insan yoktur ve “doğa durumu”ndaki insan kavramı, felsefi bir varsayımdan başka şey değildir. Kül­tür, insanın bir toplum üyesi olarak özümlediği bütün öğeleri kapsar. Kül­tür insan edinci olarak evrenseldir, ama yerel ya da bölgesel belirişlerinin her biri benzersiz bir şey olarak görülebilir. Nitekim, birbirine özdeş iki kültürün bulunmadığı kanıtlanabi­lir.

Görünüşünün tersine, kültür sürekli ve belli değişikliklerden geçer. Kültür değişikliği, değişikliğin tutuculuğa oranla belirlenmesini sağlayarak, kül­tür kararlılığı sorununun bir bölümü olarak ele alınır. Hiç değişmeyen kül­türler, ölmüş olan kültürlerdir. Değiş­meler, gözümüzün önünde o kadar ağır gerçekleşir ki, bunları ancak, şimdiyi geçmişin karşısına dikerek al­gılayabiliriz.Kültür terimi, üç yüz yıl öncesine da­yanır ve uygarlığa koşut bir gelişme gösterir. XVIII. yy’da Vauvenargues ve Voltaire, kültür sözcüğünü kullan­maya başlamışlardır. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - at 22:22

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Cahit Külebi Kimdir? Şiirleri ve Başlıca Eserleri

Türk Ozanı (Tokat 1917)

Sivas Lisesi’nden (1936) sonra İstan­bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nü (1940) İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak bitiren Cahit Külebi, Antalya Lisesi (1942), Ankara Devlet Konser- vatuvarı (1945), Ankara Gazi Lisesi (1954) gibi okullarda edebiyat öğret­menliği, Milli Eğitim Bakanlığı müfet­tişliği (1956-1960) yaptı, kültür ataşesi ve öğrenci müfettişi olarak İsviçre’de bulundu (1960-1964). Yurda dönünce önce kültür müsteşar yardımcısı (1970-1971), sonra da Milli Eğitim Ba­kanlığı başmüfettişi olarak çalıştı. 1972’de emekli oldu. 1976’da getiril­diği Türk Dil Kurumu genel yazman­lığı görevini 1983’e kadar sürdürdü.

Şiirleri

İlk şiirleri Nazmi Cahit takma adıyla Gençlik dergisinde (1937-1938) çıkan, daha sonra Varlık, Sokak, Söz, İnsan, Yaratış, Türk Dili, Oluşum, vb. dergi­lerde sürekli şürler yayımlayan Cahit Külebi yeni şiirin olanaklarıyla gele­neği ustaca birleştirmeyi, halk kültü­rü kaynaklarından soylu ama yalın imgeler çıkarmayı başardı. Adamın Biri ‘nde (1946) topladığı şiirlerde yurt gerçeklerini, kırsal kesim insanının acılarını, tasalarını, öfkelerini, se­vinçlerini, özellikle yarım ve iç uyak­lar da kullanarak yalın ve içten bir dille şiirleştirdi. Rüzgâr’da (1949) kentlerin karmaşık yapısında sıkışıp kalan, arayışlar içinde solan insanla­rın duygularını, düşüncelerini, eğilim­lerini bir türkü tadında yansıttı. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda (1952). Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan Talha Duman - at 22:20

Kategori: Biyografi   Etiket:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »