Felsefenin İşlevi Nedir?

Günümüzde, felsefenin işlevi nedir? Bilginin ortaya konması ve genişletilmesi artık, geri alınmama- casına bilime verilmiştir. Ama daha önceleri dinin başına geldiği gibi, bilimde ideolojilerin etkisindekalma ve yolundan saptırılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Önemi özellikle insan bilimlerinde açıkça görülen bir eleştirel düşüncenin gerekliliği, bura­dan ileri gelir.

Bazı felsefecilerin ve mantıkçıların güçsüzlüğü karşısında, bilimsel araş­tırmacıların kendi bilgi dallarının fel­sefecileri haline fark edilmeden gelmeleri ve bilimkuramımn yenileş­mesine katkıda bulunmaları, öte yan­dan bazı felsefecilerin de bilimsel araştırmadan ders almaları, çok anlamlıdır. Ayrıca, geçmişin güçlü metafizikçilerinin araştırmaya kat­kıda bulunma açısından bütün değer­lerini yitirmiş durumda oldukları da kesinlikle söylenemez. Sözgelimi, atom fizikçisi Werner Heisenberg’in şu açıklaması, şaşkınlık duyulmadan okunamaz; “Yunan doğa felsefesi bilinmeden, modern atom fiziğiyle uğraşmanın olanaksız olduğuna ina­nıyorum artık.” Değerler üstünde eleştirel bir düşünme olan değerbilim ya da değer öğretisiyse, tam anla­mıyla felsefenin alanı olarak ortada durmaktadır. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - 12 Eylül 2014 at 10:44

Kategori: Felsefe   Etiket:

Felsefi Düşünce ve Felsefenin Bunalımı

FELSEFENİN BUNALIMI

XIX. yy’daki “Hegel-karşıtı” büyük düşünürler (Kierkegaard, Marx, Nietzsche) ve Freud, bilginin bütün­selleştirilmesi olarak ele alınan felse­fenin günümüzdeki bunalımından sorumlu tutulabilirler. Bu düşünür­ler, felsefenin bilerek dışında kaldık­larını ileri sürerek, Hegel’de, felsefe kavramının kendisiyle karışan bir felsefe tarihi simgesine, ideal doğru [hakikat) konusundaki genel inanca, Aklın her şeye gücünün yettiğinin kabul edilmesine, sistem ve bütünsel­lik tutkusuna saldırırlar.

İnsan bilimlerinin gerisinde kalmış olan felsefe, günümüzde yeni bir tanımda kimliğini bulmaya çalış­maktadır. Felsefeci diye adlandırıl­maktan çekinilen Heidegger gibi bir düşünürün, felsefenin berisinde ya da ötesinde kalarak, bu felsefeden önce yaşamış olan Sokrates öncesi ozan-düşünürlerden söz etmesi ve onlara bağlanması, bu açıdan çok anlamlıdır (bu belki de, felsefenin köklü bir değişiklikten geçişinin sim­gesi, ilkelere üstü kapalı bir biçimde dayanan bir uygarlığın geçirdiği bunalımın belirtisidir). Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 10:42

Kategori: Felsefe   Etiket:

Felsefe ve Bilimler Arasındaki İlişki

Felsefe ve Bilimler arasındaki ilişki, Leibniz’e kadar, “felsefe” sözcüğü, genel bir metafizik bakış açısından ayrılmadığı kabul edilen bilimlerin ve çıkar gütmez kuramsal araştırmaların tümünü be­lirtiyordu. Aristoteles’in öğretisinden ilk olarak kurtulmaya çalışan ve sağın bilimlerin koşullarını ortaya koyan Descartes bile, felsefeyi insanın “yaşamını gerektiği gibi sürdürmesi için olduğu kadar, sağlığını koruması ve bütün sanatların buluşları için de yararlı olan ve insanoğlunun edinebi­leceği bütün şeylerin kusursuz bilgisi” diye tanımlamıştı [Principia philosophiae’nin [Felsefenin İlkeleri] önsözü).

Ama sağın bilimlerin ilerlemeleri, fel­sefenin bu evrensel ayrıcalığına çok geçmeden zarar vermiştir ve bundan ötürü, matematikçi, fizikçi, tanrıbi- limci, diplomat, aynı zamanda felse­feci olan Leibniz’in, söz konusu evrensel felsefenin son temsilcisi olduğu söylenebilir. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - 11 Eylül 2014 at 13:49

Kategori: Felsefe   Etiket:

Felsefe Tanımı Konusu ve Kökeni

Felsefe Tanımı Konusu ve Kökeni, Felsefe Sözcüğün kökeni açısından bilgelik sevgisi (yunancada philos, “dost”; sophia “bilgelik” demektir) diye tanımlanan felsefe, insan bilgisi ile eyleminin yöntemli, eleştirel ve akılsal incelenmesine, aynı zamanda da bilgi ile eylemin ilk ilkelerinin ortaya konmasına yönelik bir çabadır.

Tanımı Ve Konusu

Felsefe ve konusu ancak, bu terimin taşıdığı ve art arda gelen anlamlarını belirten bir tarihsel bakış açısından tanımlanabilir. Gerçekten, Eflatun’ dan bu yana felsefe terimiyle zaman zaman belirtilen şeyin bölünüp parçalanması yeni bir olay değildir ve “felsefe’nin alanı, yüzyıllar boyunca, daha önce kapsadığı bilimler ilerleyip özgürlüklerini kazandıkları ölçüde, sürekli daralmıştır. Ama felsefenin evrimini belirten bu adlan-dırma sorununun yanı sıra, bir başka temel sorunla da karşılaşılır: Tamamlanmamışlığı özünde taşıyan ve öbür amaçlan arasında kendi tanımını yapmayı da üstlenmiş olan bir araştırma, nasıl tanımlanabilir? Felsefenin bu “kendini-tanımlaması” da, tarihi boyunca söz konusu tanımlamaya ilişkin soruları ve yanıtları incelemeyi gerektirir. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 13:34

Kategori: Felsefe   Etiket:

İspanya Kralı Felipe V Hayatı

İspanya kralı Felipe V, (Versailles, 1683-Mad- rid, 1746).

Büyük Veliaht Louis de France’ın (1661-1711) ikinci oğlu olan Anjou dükü Felipe, Louis JÖV’ün torunuy­du. Çocuksuz ölen kral Çarlos Il’nin vasiyeti üstüne, 1700’de İspanya tah­tına çıktı.

Krallığı önce, kendi adayı bulunan Avusturya dışında bütün Avrupa ta­rafından tanındı. Daha sonra, İngilte­re, Hollanda, Prusya ve Portekiz, Avusturya’yla birleşerek Louis XIV’e karşı çıktılar. Felipe V’in tahtını ko­rumak için Ispanya’da sürdürdüğü İspanya veraset savaşları, Utrecht (1713) ve Rastatt (1714) anlaşmala­rıyla son buldu: İspanya Minorca ve Cebelitarık’ın yanı sıra Sicilya’yı, Napoli krallığını, Milanese bölgesi­ni, Sardinya ve Hollanda’yı yitirdi; ama Felipe V tacını korudu. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 10:34

Kategori: Biyografi   Etiket:

TEOG 2014-2015 Sınav Tarihleri Ne Zaman?

TEOG 2014-2015 Sınav Tarihleri Ne Zaman? Bu sene 7. sınıflar TEOG sınavlarına girecek mi?

Miil Eğitim Bakanlığı tarafından sadece 8. Sınıfların TEOG sınavlarının zamanı ile ilgili açıklama gelmiştir. Bu sene  de sadece 8. sınıflar TEOG sınavına girecek diğer sınıflar ve 7. sınıflar TEOG sınavına girmeyeceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği yazıda ilk dönem TEOG sınavı kasım ayının son haftasında, 2. dönem TEOG sınavı nisan ayının son haftası yapılacaktır.

TEOG Dersleri Nelerdir? 

Teog sınavı kapsamında olan dersler; matematik, türkçe, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen ve teknoloji, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi’dir.

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - 10 Eylül 2014 at 13:43

Kategori: Güncel   Etiket:

Torba Yasası 2014 Getirdiği Yenilikler

09.09.2014 tarihinde kabul edilen torba yasasında neler var? Taşeronlara neler getiriyor? Madenciler için neler getirdi? Borçlular için ne kolaylıklar sağlıyor? Sorularına bu yazıda ele alacağız. 

Kanunun tam adı, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’dır. Torba yasa diye bilinir. Torba yasa 20 milyonu ilgilendirmektedir. Esnaftan memura, madenciden işçiye herkes bu yasasyı bekliyordu. Yasanın kanunlaşma sürecini detaylandırmaya gerek görmüyor, doğrudan neler getirdiğine geçiyorum. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 12:20

Kategori: Güncel   Etiket:

İspanya Kralı Felipe II Kimdir?

İspanya kralı (Valladolid, 1527-El Escorial sarayı, 1598).

İspanya Kralı Felipe II Kimdir?

Karl V (Şarlken) ile İsabella von Portugal’ın oğlu olan ve Ispanya’da eği­tim gören Felipe II (karamsar ve asık suratlı bir insandı; soluk teni, mavi gözleri, sarı saçlarıyla İspanyola hiç benzemiyordu), babasının, ülkede bulunmadığı sıralarda krallığı ona bırakması sayesinde, 1543 yılından başlayarak İspanya’da siyaset alanın­da deneyim kazandı. 1548-1550 ara­sında Almanya ve Hollanda’da do­laştı; ama kişiliğinin soğukluğu, fla­manca ve fransızca konuşmaktaki yeteneksizliği nedeniyle, bu geziden hoşnut kalmadı.

Babasının tahttan çekilmesiyle 1556’da resmen kral olan Felipe II’nin toprakları, İber yarımadasının dışında Bourgogne’a, Hollanda’ya, İtalya’ya, Afrika’ya ve Amerika’ya ka­dar yayılıyordu. Sakınmalı, içe kapa­nık bir kişiliği olduğundan, bir karar almadan önce uzun süre düşünür, bu tutumuyla çevresinde, kararsız biri olduğu izlenimi bırakırdı. Aslında, görevinin bilincinde ve çalışkan bir hükümdardı. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - 09 Eylül 2014 at 16:34

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Felç Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Felç Nedir? İstemli hareket yeteneğinin belirli öl­çüde ya da bütünüyle yitirilmesi. Şiddetine (kısmi felç ya da tam felç), yerine, nedenine ya da evrimine gö­re, birçok felç çeşidi vardır.

Felç Çeşitleri Nelerdir?

Felçler, iki grupta toplanabilir: Mer­kez hareket nöronunun (piramit de­met) tümbeyin düzeyinde zedelen­mesine bağlı olarak merkezî kökenli felç, omuriliğin ön boynuz düzeyin­de zedelenmesine, sinir gövde ve köklerindeki bozulmalara bağlı ola­rak çevresel kökenli felç. Yarım felç (hemipleji), bedenin sağ ya da sol ya­rısının felce uğramasıdır. Genellikle, omuriliğin etkilenmesine (omurilik basılan) bağlı olan alt üyeler felciyse (parapleji), iki bacağın felce uğrama­sıdır. Ama, felç tek kol ya da bacağı da etkileyebilir (monopleji). Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 16:16

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

Fayyum Nedir?

Fayyum nedir? Mısır’ın batı çölünde yer alan geniş doğal çöküntü alanı.

Fayyum, firavunlar döneminde ülke­nin iktisadi yaşamında önemli bir rol oynamış ve bölgede çıkan efsaneler­den dolayı, ünü geniş bir alana yayılmıştır.

Nil’in bir koluyla vadiye ulaşan Fay­yum havzası, Eskiçağ’daki Moeris gölünün bir belirtisi sayılan Birket- el-Karun gölüyle belirli ölçüde kap­lanmıştır. Yeni İmparatorluk dönemindeki Mısırlıların Phiom (deniz) diye adlandırdıkları gölün adı, daha sonra Fayyum’a dönüşmüş, bir süre sonra da bütün bölge bu adla anılmaya başlanmıştır. O dönemde hayvan topluluğu ve bitki örtüsünün son derece zengin olduğu bölgede, timsah, Şebek adı altında, kısa bir süre için de olsa yerel tanrı olarak<benimsenmiş, iyiliksever erdemle­riyle kutsanmış ve Fayyum’un merkezi Krokodilopolis’te önemli bir tanrı niteliği kazanmıştır. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 15:22

Kategori: Ansiklopedi   Etiket:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »