Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Abdurrahman Süreyya Efendi Kimdir?

Abdurrahman Süreyya Efendi Kimdir? Mirduhizade, Osmanlı yazarı ve dilci (Bağdat, ?-?, 1904). Bağdat’ta başladığı tahsilini İstanbul’da bitirdi. Devlet hizmetinde çeşitli memurluklar yaptı, Ceride-i Askeriye’nin başyazarı oldu; Darülfünun ve Darülmualli- min Arapça ve Farsça öğretmenliğinde bulundu. 1890’da Lizbon’da toplanan Doğu Dilleri kongresine gönderildi. Fransızca biliyordu. Eserleri genel olarak dil ve gramer üzerinedir. Bu konuda Cevdet Paşa’nın […]

Abdurrahman Paşa (3. Selim Devri) Kimdir?

Abdurrahman Paşa (3. Selim Devri) Kimdir? Osmanlı (Selim III devri) devlet adamı (Alaiye, ?-ay. y. 1809). Medrese tahsili yaptı, kadılık mesleğine girdi. Amcası Ali Efendinin, halk tarafından öldürülmesi üzerine kadılıktan ayrıldı. Devletin yardımıyla, amcasının intikamını almak ve asileri cezalandırmakta gösterdiği büyük başarıya karşılık Bozkır kazası Maden emaneti ayrıca Alaiye mutasarrıflığı da kendisine verildi; 1798’de Sivas […]

Abdurrahman Nureddin Paşa Kimdir?

Abdurrahman Nureddin Paşa Kimdir? Osmanlı sadrazamı (Kütahya 1836 – İstanbul 1912). İlk öğrenimini özel olarak yaptı. Babasının Şam, Cidde. Şehrizor valilikleri sırasında kethüdalık ve divan katipliği etti. Tolçı. Köstence, İzmir’de aşar memuru oldu. Muhtelif şehirlerde kaymakamlık, valilik yaptıktan sonra azledilerek İstanbul’a geldi. Said Paşanın, Trablus valiliğine göndermek istemesine rağmen, Abdülhamid II Abdurrahman Paşayı İstanbul’da alıkoydu […]

Abdurrahman Nesib Efendi Kimdir?

Abdurrahman Nesib Efendi Kimdir? İkinci Meşrutiyet devri şeyhülislamı (Üsküp 1842-Istanbul 1914). İstanbul’da kadı yetiştiren Muattimhâne-i Nuvvab adlı mektebe girdi. Çeşitli yerlerde kadılık yaptı. Altmış beş yaşını doldurduğu halde emekli olmadı ve Mısır kadılığında bırakıldı. Yetmiş iki yaşında, Said Paşa kabinesine şeyhülislam olarak girdi (1912); 6 ay sonra kabine üyeleriyle birlikte istifa etti.

Abdurrahman Han Kimdir?

Abdurrahman Han Kimdir? Afganistan emiri (Kabil 1844-ay. y. 1901). Barekzay hanedanının kurucusu Dost Muhammed Hanın torunu, Efdal Hanın oğlu. Çocukluğunu babasının yanında, Belh’te geçirdi. 1866’da Afgan emiri olan babası Efdal Hanın en büyük yardımcısıydı. 1867’de babası ölünce amcası Azam’ın emirliği için çalıştı. Mücadeleyi kaybettiklerinden memleket dışına kaçmak zorunda kaldı. Afgan hanı Şir Ali’nin ikinci Afgan […]

Abdurrahman Gazi Kimdir?

Abdurrahman Gazi Kimdir? (Abdurrahman Alp de denir), Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük yararlığı görülen bir aşiret reisi ve kumandan (? – Eskişehir 1329). Osman ve Orhan Gazi zamanındaki savaşlara katıldı. Yalova’yı zaptetti. Arkadaşı Akçakoca ile birlikte, Kocaeli’nin Bizanslılardan alınmasında önemli rol oynadı; bilhassa Kartal civarındaki Aydos kalesinin fethiyle (1326) ün saldı. Aydos kuşatması sırasında, kendisine aşık […]

Abdurrahman Fevzi Efendi Kimdir?

Abdurrahman Fevzi Efendi Kimdir? Türk dilci ve gramercisi (Kütahya 1802-?, 1864). İlk tahsilini babasından gördü. 1829’da İstanbul’a gelerek medresede okudu. Harbiye ve idadi mekteplerinde arapça öğretmenliği yaptı. Türkçeye layık olduğu önemin verilmediği bir devirde, onun özelliklerini belirten ve 25 yılda tamamladığı Mikyas-ül-U- san Kıstas-ül-Beyan (Lisanın ölçüsü Beyanın Kıstası) adlı bir eser meydana getirdi. 1847’de yazılmaya […]

Sayfa 41 of 57« İlk...102030...3940414243...50...Son »