Köprülü Mehmet Fuat

Mehmet Fuat Köprülü Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk tarihçisi, edebiyat tarihçisi ve si­yaset adamı (İstanbul, 1890-İstanbul, 1966). Ayasofya Rüştiyesi’ni ve Mercan İdadisi’ni bitiren Mehmet Fuat Köprülü, İstanbul Darülfünunu Hukuk Mektebi’nde okudu (1917-1919). Darülfü- nun’un Edebiyat bölümlerini öğretim yönünden zayıf bulduğu için edebiyat, tarih ve felsefe konularında özel ça­lışmalar yaptı. Fecr-i Ati topluluğuna katıldı, Milli Edebiyat ve Yeni Lisan akımlarına cephe aldı. Kabataş, […]