İZOTERM HARİTALARI

Sıcaklıkları aynı olan noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş eğrilere izoterm (eş sıcaklık) eğrileri denir. Bu haritalar, gerçek izoterm haritaları ile indirgenmiş izoterm haritaları diye iki şekilde ifade edilir. 1. Gerçek İzoterm Haritaları Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sıcaklığın dağılışına etki eden bütün faktörlerin dikkate alınarak elde edilen sıcaklık değerlerinin kullanılmasıyla çizilen haritalara gerçek izoterm haritaları denir. 2. İndirgenmiş […]

İKLİMİ ETKİLEYEN ETMENLER NELERDİR?

İKLİM VE HAVA DURUMU Bir yerdeki atmosfer olaylarının dar bir alanda ve kısa süreli etkilerine hava durumu, geniş bir alanda ve uzun süreli etkilerine ise iklim denir. Hava durumu, iklimin içerisinde meydana gelen özelliklerdir. Örneğin, İstanbul’da yazların sıcak ve kurak geçmesi iklim, yaz mevsiminde bir günün sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin üzerinde olması ise hava durumudur. […]

ATMOSFERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? ATMOSFERİN FAYDALARI NELERDİR? ATMOSFERİN KATMANLARI NELERDİR?

ATMOSFER NEDİR? Dünya’nın etrafını saran gaz katmanına atmosfer denir. Atmosferde değişik özellikteki gazlar bulunmaktadır. Bu gazları Dünya’nın etrafında tutan faktör yer çekimidir. Atmosfere hava küre de denir. Atmosferde değişik özellikteki gazların varlığını ifade etmiştik. Bu gazlar üç grupta toplanır. 1. Atmosferde herzaman bulunan gazlar: 2. Atmosferde her zaman bulunan fakat belli şartlara göre oranı değişen […]

İSLAM UYGARLIĞI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI VE İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ İLK TÜRK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ

Türkler, İslamiyeti kabul etmeden önce yaşadıkları hayata bağlı olarak bir edebiyat oluşturmuşlardı. Bu edebiyat yabancı etkilerden uzaktı ve bütünüyle milli özellikler taşımaktaydı. Türkler, Müslümanlığı 8. yüzyılda tanımaya başladı. Bu yüzyılda Maveraünnehir bölgesine kadar yayılan Müslümanlarla komşu olan Türkler, yavaş yavâş Müslüman olmaya başlamıştı. 10. yüzyılda Türkler, topluluklar halinde Müslümanlığı kabul etmiş ve 920 yılında ilk Müslüman […]

İSLAM UYGARLIĞI ÖNCESİ YAZILI TÜRK EDEBİYATI VE ÖRNEKLERİ

YAZILI TÜRK EDEBİYATI Yazılı Türk edebiyatı, Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri oian Orhun Yazıtları’nm oluşturulduğu 8. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar. Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri 6. yüzyılda oluşturulan Yenisey Yazıtları’dır; ancak bu yazıtlar, okunamadığı için belge değeri taşımaz. Yazılı Türk Edebiyatının Özellikleri Bu dönemde Göktürkçe ve Uygarca ile ürünler verilmiştir. Ürünlerde hem […]

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARI VE DÜNYA DESTANLARINA ÖRNEKLER

DESTAN Çok eski zamanlarda ulusları derinden etkilemiş ve sonraki dönemlerde de etkileri sürmüş savaş, göç, doğal afet gibi olağanüstü olaylarla ilgili söylenmiş uzun manzum öykülere destan denir. Destanlar, anonimdir; çağdan çağa, ağızdan ağıza aktarılırken değişikliğe uğrayabilir. Destanlarda anlatılan olaylar ve kişiler olağanüstü özellikler taşıyabilir. SAKA DESTANLARI a) Alp Er Tunga Destanı Bu destanda Saka Türklerinin […]

İSLAM UYGARLIĞI ÖNCESİ SÖZLÜ TÜRK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ

İSLAM UYGARLIĞI ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, Türklerin Orta Asya’da oluşturdukları, her türlü dış etkiden uzak; dil, şekil ve içerik yönünden ulusal olan bir edebiyattır. Bu edebiyat, tarihin bilinmeyen dönemlerinde başlamış ve 11. yüzyıla kadar devam etmiştir. Çağlar boyunca göçebe bir yaşam süren Türkler farklı inanç sistemlerinin etkisinde kalmıştır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında […]

17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI

ÜÇÜNCÜ MURAT DÖNEMİ (1574 – 1595) Bu dönemde; Yeniçeri Ocağı‘na asker alma kuralları (Kanun-ı Kadim) bozuldu. Babası Ikinci Selim döneminde olduğu gibi ordunun başında sefere çıkmama alışkanlığı devam etti. Ilk ciddi Istanbul (Yeniçeri) İsyanları çıktı. Sokollu döneminde himaye altına alınan Lehistan elden çıktı. Sokollu döneminde başlayan Kafkas fetihleri bu dönemde 1590 yılında imzalanan Ferhat Paşa […]

YAŞAM TARİHİ, BAZI EKOLOJİK – EVRİMSEL KURALLAR, ADAPTASYON ÇEŞİTLERİ

YAŞAM TARİHİ Bir gezegen olan dünyamızın ne zaman oluştuğu, yaşamın (canlılığın : hayatın) bu gezegende hangi tarihlerde başladığı ve nasıl değişip geliştiği, ayrıca günümüze kadar olan süreçte büyük yaşam olaylarının hangi devirlerde meydana geldiği bazı metotlar kullanılarak ve eldeki fosil kayıtları değerlendirilerek izah edilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda değişik görüşler vardır. Değerlendirmeler yoğun bir şekilde devam […]

EVRİMİ DESTEKLEYEN KANITLAR

EVRİMİ DESTEKLEYEN KANITLAR A) Canlı Fosilleri : Eski devirlerde yaşayan canlıların fosilleri, o canlıların çeşitli özellikleri hakkında fikir verir. Mesela çenenin yapısı nasıl beslendiği hakkında ipuçları taşır. Fosillerle bugünkü canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmak, gelişimin hangi yönde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Fosiller jeolojik katmanlarda bulunur. Kural olarak en alttaki katmanlarda bulunan fosiller üsttekilerden daha […]

Sayfa 1 of 55112345...102030...Son »