İnkılap Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Kurtuluş savaşı dönemi konularını da kapsayan çalışmaların içinde bulunduğu kategori

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Türk toplumunun modern ve çağdaş bir yapıya kavuşmasını isteyen Mustafa Kemal,toplumsal alanda inkılapların yapılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI  (30 KASIM1925 )         Milli mücadele kazanıldıktan sonra yeni rejim düzenlemeleri yapılırken tarikatlar ve tekkeler bu inkılaplara karşı çıkmışlardır.Mustafa Kemal yaptığı yenilikleri sağlamlaştırmak için tekke ve zaviyelerin kapatılmasının gerekli […]

Demokrasinin Doğuşu Ve Gelişimi

Halk egemenliğine dayanan  bir yönetim şekli olup,en gelişmiş siyasi teşkilatlanma şeklidir.Bu yönetim şeklinde halk kendi kendini yönetir. Demokrasinin dayanağı başlıca iki temel unsur vardır.Bunlar:Millet hakimiyeti,   Hürriyet ve Eşitliktir. Hürriyetler başlıca iki kısma ayrılır. 1.Kamu Hürriyetleri Fertlerin insanca yaşamalarına imkan sağlayan hürriyetlerdir. 2.Siyasi Hürriyetler Vatandaşların yönetime katılma hürriyetleridir. Genel Oy Prensibi: Herkesin fark gözetilmeksizin seçimlere katılarak […]

Hatayın Ana Vatana Katılması

Hatay’ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939) 1921 Ankara Antlaşması’ndan sonra Suriye sınırımız çizilmiş ve Hatay ülke sınırları dışında kalmıştı.Türkiye Fransa arasında yapılan antlaşmaya göre Hatay’da özel bir yönetim kurulacaktı.Buradaki halkın resmi dil Türkçe olacak ve Türk parası kullanacaktı.Hatay halkına geniş haklar verilmiş ve Lozan Antlaşması’nda onaylanmıştı. Hatay Türk nüfusunun yoğun olduğu bir yerdi ve Misak-i […]

Bursa’da yaşanan Ezan Olayı

    Bursa ‘ da yaşanan ezan olayı( 1 Şubat 1933) 18 Temmuz 1932 ‘de Diyanet İşleri Riyaseti, ezanın Türkçe okunmasına karar verilmişti.1 Şubat 1933’te Bursa Ulu Cami’de imamın göreve gelmemesinden yararlanan  Topal Halil Arapça ezan okumuştur.Her yerde ezan Arapça okunuyor neden Bursa’da Türkçe diyerek Türkçe ezan protesto edilmiştir. Türkçe Ezana tepki gösteren kişiler orada […]

Atatürk’ün sözleri ve ilişkili olduğu inkılaplar

                                      Atatürk’ün sözleri ve ilgili olduğu inkılaplar  “Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz, bununla beraber, hiçbir piyasa başıboş degildir.”DEVLETÇİLİK  “Türkiye’de “muayyen bir dinin merasimi de serbesttir, yani ayin hürriyeti masundur. Tabiatıyla ayinler asayiş ve genel adaba aykırı olamaz, siyasi […]

1. Dünya Savaşı Sonunda Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler Osmanlı Devleti dört yıl süren I. Dünya Savaşında askeri yönden büyük kayıplara uğramıştı. Ülke ekonomisi de iyice zayıflamış, halk günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmişti. Savaşın sonunda şartları çok ağır olan bir anlaşma imzalanması da devleti tam bir teslimiyete mahkum ediyordu. Osmanlı hükumetleri ülkenin içinde bulunduğu duruma çözüm bulamıyor, sadece İtilaf Devletlerinin isteklerini yerine […]

Kuvayimilliye Hareketi nasıl doğdu?

Kuvayimilliye Hareketi nasıl doğdu? Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla Anadolu’da uygulanan işgallere karşı Türk halkı teşkilatlanarak bir milli direniş ruhu oluşturdu. İşgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna Kuvayımilliye (milli kuvvetler), teşkilatına ise Kuvayımilliye Teşkilatı denir. Kuvayımilliye, düzenli ordu kurulana kadar bölgesel olarak işgalci devletlere ya da azınlıklara karşı vatanı savunan silahlı gruplardı. İşgallere karşı […]

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) sırasındaki olaylar nelerdir?

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919), Paris Barış Konferansında İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme kararından sonra 13 Mayıs 1919’da İzmir’e bir donanma geldi. Filoya komuta eden İngiliz Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Calthorpe, İzmir valisine şehrin Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. maddesi gereğince işgal edileceğini bildirdi. Osmanlı Hükûmeti validen işgale karşı bir direniş olmamasını istedi. Vali, gelen emir sonunda bütün asker, subay ve […]

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919), 1. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin girişimleriyle savaş sonrası, barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da Paris’te bir konferans düzenlendi. 32 ülke temsilcisinin katıldığı konferansta İngiltere ve Fransa ilk günden denetimi ele aldılar. Konferansa Yunanlılar, Ermeniler ve Araplar nüfuslarının yoğun olduğu bölgelerde haklarını savunmak üzere davet edilmişti. Yapılan görüşmeler sonunda Arap Yarımadası, Irak, Suriye ve Filistin’in […]

Wilson İlkeleri ( 8 Ocak 1918) Nelerdir?

Wilson İlkeleri ( 8 Ocak 1918) Nelerdir? ABD Başkanı Wilson, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru savaş sonunda devletlerin uyması gereken kurallar olarak nitelenebilecek 14 maddelik bir bildiri yayımladı. Bildirinin bazı maddeleri şöyledir: – Uluslararası antlaşmalar açık yapılacaktı. – Galip devletler mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacaktı. – Devletler arası barışı sağlamak, sorunlara çözüm bulmak amacıyla Cemiyetiakvam […]

Sayfa 1 of 3123