Hukuk

Hukuk Nedir? Kaça Ayrılır

Toplum yaşamını düzenleyen ve dev­letin yaptırım gücünü belirleyen yasa­lar bütünü. Toplum yaşamıyla arasında derin bir bağlantı bulunan ve ancak toplum ya­şamı içinde düşünülebilen hukuk kav­ramı günümüze kadar çeşitli biçimler­de tanımlanmıştır. Ancak bu tanımla­maların ortak bir yönünün bulundu­ğu da kesindir: Bu da, hukukun toplu­mu düzenleyen kurallar bütünü oldu­ğudur. Hukuk, bir toplumda kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkileri […]

Türkiye Anayasalarının Karşılaştırmalı ve Genel Özellikleri

Türkiye Anayasalarının Karşılaştırmalı ve Genel Özellikleri. Anayasa, Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve hürriyetlerini belirleyen temel yasa. Anayasalar, genel olarak ikiye ayrılır: Yazılı anayasalar, Yazılı olmayan anayasalar. Gerçek anayasa kavramına yazılı anayasalar daha uygundur. Ayrıca anayasalar, egemenliği bir hükümdara bırakmasına (monarşik anayasa), ulus ya da halka bırakmasına (demokratik anayasa) göre de ikiye ayrılır. İlk yazılı […]

Bireysel Başvuru Yolunun İnsan Haklarının Gelişmesine Olan Etkisi Nedir?

Bireysel Başvuru Yolunun İnsan Haklarının Gelişmesine Olan Etkisi Nedir? Türkiye’nin, Batı Avrupanın bir parçası olma arzusunun bir sonucu olarak Avrupa Konseyine üye olduğu ve sözleşmeyi onaylayan ilk devletler arasında bulunduğu, Batı ile bütünleşme çabalarının, ortak pazara girme yönünde yoğunlaştığı, Avrupa Konseyinin insan Haklarına dayandığı, bireysel başvuru hakkının sözleşmenin belkemiğini oluşturduğu gözönünde tutulursa, Türkiye’nin Komisyonun bireysel […]

İnsan Hakları Komisyonu Raporu Üzerine Yapılan İşlemler Nelerdir?

İnsan Hakları Komisyonu Raporu Üzerine Yapılan İşlemler Nelerdir? Komisyon, raporunu Bakanlar Komitesine verdikten sonra, iki tür uygulama olabilir: Bunlardan biri, üç ay içinde Komisyon raporunun, Komisyonca veya ilgili devlet veya devletlerce Divana götürülmesi, diğeri de, raporun üç ay içinde Divana götürülmemesi durumunda, Bakanlar Komitesince karara bağlanmasıdır. Raporun Bakanlar Komitesince Karara Bağlanması Bakanlar Komitesi, genel olarak, […]

İnsan Hakları Komisyonuna Başvuru Ön koşulları ve Esastan İnceleme

İnsan Hakları Komisyonuna Başvuru Ön koşulları ve Esastan İnceleme, Komisyona yapılan başvurular, önce kabul edilebilirlik başka bir deyişle, ön koşullar açısından incelenir. Başvurunun kabul edilebilirliğine karar verildikten sonra esasın incelenmesine geçilir. Komisyonda Ön Koşullar Yönünden İnceleme Komisyon kendisine yapılan başvuruları, başvuruda bir eksiklik bulunup bulunmadığı yönünden inceledikten ve varsa, eksiklikler giderildikten sonra, ön koşullar, Sözleşmenin […]

İnsan Haklarına Komisyonuna Bireysel Başvuru Kimler Ne zaman Nasıl Başvurabilir?

İnsan Haklarına Komisyonuna Bireysel Başvuru Kimler Ne zaman Nasıl Başvurabilir? Sözleşmenin, uluslararası hukuka getirdiği önemli bir yenilik, kuşkusuz, bireye, sözleşme ile güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini çiğneyen devleti Komisyona şikayet edebilme hakkını tanımasıdır. Sözleşmeye göre, bireyin bu hakkı kullanabilmesi için, ilgili devletin, Komisyona bireysel başvuruları inceleme yetkisini tanıması gerekir. Bilindiği gibi, insan haklarının […]

İnsan Hakları Komisyonuna Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır?

İnsan Hakları Komisyonuna Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır? Sözleşmenin 24. maddesi uyarınca, Sözleşmeci her devlet, diğer bir sözleşmeci devletin Sözleşme kurallarına aykırı bir davranışta bulunduğu savı ile, Komisyona başvurailir. Bir devletin, başka bir devlete karşı başvurabilmesi için, yakınılan devletin Komisyonun yetkisini tanımasına gerek yoktur. Komisyonun bu tür devlet başvurularını inceleyebilmesi, Sözleşmeden doğan bir yetkidir, ortak koruma […]

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Nedir? Görevleri Nelerdir?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Nedir? Görevleri Nelerdir? Avrupa Konseyinin karar organı olan Bakanlar Komitesine, sözleşme ile, İnsan Haklarının korunması mekanizması içinde, iki önemli görev verilmiştir: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Görevleri (1) Komisyonun esas hakkında verdiği kararın kesinleşebilmesi için, Bakanlar Komitesince üçte iki çoğunlukla karar alınması gerekir. Bakanlar Komitesince, Komisyon raporunun karara bağlanabilmesi için de, iş […]

İnsan Hakları Divanı Nedir? Nasıl Çalışır?

İnsan Hakları Divanı Nedir? Nasıl Çalışır? Divan, sözleşme ile getirilmiş olan güvence sisteminin yargılama organıdır. Divana doğrudan başvurarak dava açma olanağı yoktur. bir başvurunun Divan önüne gelebilmesi için, Komisyonun başvuruyu ön koşullar açısından kabul etmesi ve esas hakkındaki raporunu Bakanlar Komitesine vermesi ve Komisyonun, ya da ilgili devletin veya devletlerin, işin Divana götürülmesi isteminde bulunması […]

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özellikleri Nelerdir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özellikleri Nelerdir? Sözleşme, daha önce de belirtildiği gibi, özellikleri olan bir sözleşmedir. Bu özelliklerden bazıları, aşağıda sıralanmıştır. Sözleşme Bireyi Uluslararası Hukukta da Hak Sahibi Yapmıştır. Sözleşme, şimdiye kadar yapılanlardan farklı olarak, Uluslararası hukukta yeni gelişmelere yol açan bir sözleşmedir. Sözleşme, hukuk tekniği açısından uluslararası bir andlaşmadır. Bu sözleşmeyi imza eden devletler, […]

Sayfa 1 of 2112345...1020...Son »