Türkçe

EKFİİLLER

Çoğu zaman isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların cümlede yüklem olarak kullanılmaIarını sağlayan ek ve sözcüklere ekfiil denir. “i(mek)” fiilinin çeşitli şekillerde kullanılmasıyla oluşur. Ekfiiller:  a) Geniş zaman, b) -miş’li geçmiş zaman, c) -di’li geçmiş zaman, d) Dilek – şart kipi biçiminde çekime girerler. Her cümlede yargıyı üzerinde taşıyan sözcük,  fiil olmayabilir; adlar da böyle […]

FİİLLERDE YAPI

Filleri yapı bakımından üç grupta inceleyebiliriz: A) Basit (Yalın) Fiiller: Yapım eki almamış fiillere basit fiiller denir. oku (mak) bil (mek) uç (mak)…  gibi. B) Türemiş Fiiller: Basit (kök) haldeki fiillere yapım eklerinin getirilmesiyle elde edilen fiillere türemiş fiiller denir. Addan, sıfattan ya da bir fiilden yeni fiiller türetilebilir. koş — uş (mak)      […]

BASİT VE BİLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

Zaman ve kip anlamı bakımından fiilleri iki grupta inceleyebiliriz: A) Basit Zamanlı Fiiller: Tek bir kip ekiyle çekimlenmiş olan fiiller basit zamanlıdır: İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı. (şimdiki zaman) Kaptanın gözünde tüter dönüş özlemi. (Geniş zaman) Özlediğimiz bahar, nihayet geldi. (Geçmiş zaman) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili fiiller tek bir zaman eki almıştır. Bu fiillerin hepsi de basit […]

FİİLİMSİLER

FİİLİMSİLER Fiilden türedikleri halda ad, sıfat, bağlaç, zarf görevlerinde kullanılabilen ve yan cümlecikler kurabilen sözcüklere fiilimsi (eylemsi) denir. Fiilimsiler, fiilden türeyen, ancak fiilin özelliklerini gösteremeyen sözcüklerdir. Öteden beri, çalışmayı çok sever. (Fiilimsi, isim görevli) Koyunları otlatan çoban o gün hastaydı. (Fiilimsi, sıfat görevli) Cadde cadde gazete satarak geçimini sağlıyor. (Fiilimsi, zarf görevli) Elimdeki işi tamamlayınca size haber […]

FİİLLER -FİİLLERDE KİPLER-FİİLLERDE ZAMANLAR KONU ANLATIMI

Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, kılışları ya da onlarla ilgili oluşları, yargıları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere fiil (eylem) denir. Atlarımız deli gibi koşuyordu. Küçük bir yelkenli bize doğru yaklaştı. Borcunu yarın verecek.  Bunları şimdiye dek öğrenmeliydiniz. Yukarıdaki Cümlelerde altı çizili sözcükler hareket, oluş, kılış… anlattıkları için birer fiildir.  Fiillerin iş, hareket, kılış, oluş ve […]

Zamir (Adıl)

  ZAMİR (ADIL) İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan,isimlerin ya da cümlede önceden geçmiş kavramların yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamirler iki grupta incelenir. A)Kelime Halindeki Zamirler 1)İşaret (Gösterme) Zamirleri İsimlerin yerini işaret etme yoluyla, göstererek tutan zamirlerdir. ”  Bu ,Şu,O,Bunlar,Şunlar,Onlar ” örnekler    “Bunu kime aldın?” “Şunları hemen çöpe atmalısınız.” “Onu hangi marketten aldın?” İşaret zamirleri […]

Fiilimsi nedir?isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil

Fiil kök veya gövdelerinden belirli eklerle türetilen ,fakat fiil özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim,sıfat ve zarf olarak karşımıza çıkan kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsiler fiilerin aldığı şahıs eklerini, haber ve dilek kiplerini alamazlar.Yalnızca olumsuzluk ” -me,-ma,    -mez,- maz ” eklerini alabilirler. Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılır.Bunların her biri […]

Öğretici metinleri ve özelliklerini araştırınız.

Öğretici metinleri ve özelliklerini araştırınız. Bilgi verme amacına yönelik metin­lere, öğretici metinler denir. Bu tür metinler, bir düşünceyi iletme, oku­ru etkileme, okurda farklı düşünce­ler meydana getirme, okuru düşün­dürme gibi amaçlara hizmet edebi­lir. Öğretici metinlerin genel özellikleri: Bir kısmıgerçek bir yaşam ve yaşantıdan kaynaklanır. Günce, mektup, otobi­yografi, biyografi, anı, röportaj, haber yazısı, gezi yazısı gibi türler bu gruba dâ­hil edilebilir. Bir […]

Temel anlam mecaz anlam yan anlam ve terimsel anlam kavramlarını açıklayınız.

Temel anlam mecaz anlam yan anlam ve terimsel anlam kavramlarını açıklayınız. 1. Gerçek (Temel) Anlam Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama, sözlük anlamı da denir. 2. Yan Anlam Bir sözcüğün temel (gerçek) anlamından kopmadan kazandığı yeni anlamlara yan anlam denir. Sözcük, gerçek anlamından farklıdır; ancak gerçek anlamından tamamen kopmamıştır. Sözcüklerin […]

Atatürk’ün güzel sanatlar hakkında söyledikleri sözleri bulunuz.

Atatürkün güzel sanatlar hakkında söyledikleri sözleri bulunuz. Bunlardan beğendiklerinizi aşağıya yazınız. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir Konservatuvar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel Sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani […]

Sayfa 1 of 212