Felsefe

ONTOLOJİ AÇISINDAN VARLIK NASIL TANIMLANIR?

Varlığın Var Olup Olmadığı Problemi Varlığın var olup olmadığı problemi ontolojinin temel problemlerinden biridir. Ontoloji, varlığı iki temel sorun etrafında ele alır. Bunlardan biri “Varlık var mıdır?” sorusunu “yoktur” diye cevaplayan Nihilizm (hiççilik) ve Taoculuk görüşleridir. Diğeri ise, “ Varlığın var olduğunu” kabul eden görüştür ve buna Realizm (gerçekçilik) adı verilir. A) Varlığın Olmadığıni Savunanlar […]

VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU NEDİR?

Varlık felsefesi varlığı konu edinen felsefe disiplinidir. Varlık var olan her şeydir. Varlık felsefesini ilk kuran Aristo’dur. Aristo’ya göre tek tek nesnelerin ortak özelliği “var o|ma|arı“dır. Felsefede varlık sorunu doğanın soruşturulmasıyla başlamıştır. Varlıklar gerçek (reel) ve düşünsel (ideal) olmak üzere ikiye ayrılır. a) Gerçek (reel) varlık İnsan bilincinden bağımsız olarak zaman ve mekân içinde var […]

KLASİK MANTIK, TANIM

Tanım nedir? Tanım bir şeyin özünün belirlenmesi işlemidir. Başka bir deyişle tanim bir şeyin içiemlerinin belirtiimesidir. Tanım Çeşitleri: Tanım çeşitlerini genel olarak beş tümele göre (işlemsel tanım) ve tanımlanana göre olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz. 1) Beş tümele göre tanım (içlemsel tanım) a) Özle ilgili tam tanım: Bir terimin yakın cinsi ve yakın ayrımı ile yapılan […]

KLASİK MANTIK, KAVRAMLAR VE TERİMLER

Klasik mantık denilince Aristo’nun kurduğu mantık sistemi anlaşılır. Aristo mantıklı düşünme üzerinde durmuş, bunun için de tümdengelime önem vermiştir. Doğru bir akıl yüretme için önce kavram oluşturma, sonra önerme kurma daha sonra çıkarım yapma gereğini vurgulamıştır. KAVRAMLAR VE TERİMLER Nesnelerin zihnimizdeki tasarımına “kavram”, bunun dil ile ifadesine “terim” denilir. Başka bir deyişle terim, dil içinde […]

MANTIK, AKIL YÜRÜTME BİÇİMLERİ, AKILIN İLKELERİ (MANTIKLI DÜŞÜNME İLKELERİ)

MANTIĞA GİRİŞ Mantık Arapça “söz” anlamına gelen “nutuk” tan türemiştir; Grekçe’de ise logos sözcüğünden gelir. Anlamı akıl, düşünme, yasa ya da ilkedir. Yukarıdaki açıklamadan da hareket ederek mantığın konusunun “doğru düşünme olduğunu” söyleyebiliriz. Mantık ise; doğru düşünmenin kurallarını inceleyen disiplindir. “Doğru” ikiye ayrılır. Mantık doğrusu Bilgi doğrusu Mantık; biigi doğrusu iie değil, mantık doğrusu ile […]

Mendelin Çalışmalarında Bezelye Kullanılmasının Nedenleri Nelerdir?

Gregor Mendel genetik biliminin kurucu olarak kabul edilir ve bu konuda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Canlılar üzerinde araştırmalar yaparak, kalıtsal olarak sonraki nesillere geçebileceğin öğrenir. 1858 yılında çalışmalarına başlayan Mendel, sonuçlarını 8 yıl sonrasında almaya başlamıştır. Deneylerinde kullandığı hiçbir canlıdan umut bulamayan Mendel, çalışmalarında bezelye kullanmaya başladığında istediği sonuçlara ulaşmaya başlamıştır.  Bezelyeler Mendel’in çalışmalarında incelemek […]

Fenomenoloji Nedir?

Fenomenoloji Nedir? Terimi ortaya atan Hegel’e göre, fenomenoloji, “bilincin bilimi”dir. Daha sonra, fenomenoloji terimiyle, Husserl’in (1859-1938) araştırmalarından doğan ve insan bilinci ile etkinliklerinin sağlam biçimde betimlenmesine dönülerek, insan bilimlerinin göreliliğini aşmaya yönelen geniş bir felsefe akımı belirtilmiştir. Hegel’in Fenomenolojisi Hegel Die PhaenomenologiedesGeistes (Tinin Fenomenolojisi, 1806) adlı yapıtında fenomen sözcüğünün kök anlamından yola çıkar ve fenomenin, daha […]

Türk Felsefecisi İsmail Tunalı Hayatı

Türk felsefecisi İsmail Tunalı Hayatı, (Silistre,1922). Viyana Üniversitesi’nde felsefe, ruh- bilim ve sanat tarihi doktorası yap­tıktan (1955) sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fel­sefe Bölümü’ne asistan olarak girdi (1956). Doçent (1958) olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesinin kuruluşunda görev aldı (1959-1962). İstanbul Üniversitesi’nde Sistematik Felsefe profesörü oldu (1965) ve Sis­tematik Felsefe Kürsüsü başkanlı­ğına getirildi (1977). Başlıca yapıtları şunlardır: […]

Türk Felsefecisi Takiyettin Mengüşoğlu Hayatı

Türk felsefecisi Takiyettin Mengüşoğlu Hayatı, (Malatya, 1908- İstanbul,1984). Berlin’de doktorasını yaptıktan (1937) sonra Türkiye’ye dönünce, İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi Felsefe Bölümü’ne asistan olarak girdi (1938); doçent (1942) ve profe­sör oldu (1952). 1978’de emekli olun­caya kadar ontoloji, fenomenoloji, özellikle de felsefî insanbilim üstüne çalışmalar yaptı. Başlıca yapıtları şunlardır: Kant ve Scheler’de İnsan Problemi (1949); Değişmez Değerler Değişen […]

Türk Felsefecisi Selahattin Hilav Hayatı

Türk felsefecisi Selahattin Hilav Hayatı, (İstanbul, 1928). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdik­ten (1951) sonra Paris’te felsefe konu­sunda araştırmalar yaptı (1954-1959). Türkiye’ye döndükten sonra a, Ataç, Değişim, Eylem, Yön, Papirüs, Yeni Dergi gibi gazete ve dergilerde yazılar yayımladı; çeşitli ansiklopedilerde yazar ve çevirmen olarak çalıştı; Yazko Felsefe Yazıları’ nı bir süre yönetti. Maddeci felsefeye ve […]

Sayfa 1 of 3123