Latince

Latince Nedir? Dilin Özellikleri ve Kelime Dağarcığı

Hint-Avrupa dil ailesinin italik öbeğin­den ölü dil. Eskiçağ’da Romalılar ta­rafından konuşulmuş olan latince mo­dern roman dillerinin atası sayılır. İ.Ö. II. binyılda Latium bölgesinde ko­nuşulan latince, Roma’nın ve Roma İmparatorluğu’nun topraklarım geniş­letmesiyle birlikte yayıldı. V. yy’a ka­dar Roma İmparatorluğu’nun temel bildirişim aracı olan sözlü dil latince, Roma’nın çöküşüyle uzun süreli bir bunalıma girdi: Çeşitli bölgelerde bas­kın […]