İbni Rüşd

İbni Rüşd Hayatı Felsefi Görüşleri ve Eserleri

Endülüslü Arap felsefecisi (Cordoba [Kurtuba], 1126-Marakeş, 1198). Batı dünyasında Averroes adıyla bi­linen İbni Rüşd (asıl adı Ebu Velid Muhammed bin Ahmed bin Muhammed’ dir) kelam, fıkıh, edebiyat ve tıp öğre­nimi gördükten sonra bir süre kadılık yaptı ama bu meslekte uzun süre kal­mayıp felsefeyle uğraşmaya başladı. Farabî, İbni Sina, Gazzalî gibi büyük İslam bilginlerinin yapıtlarını, Anado­lu’da […]