İnka

İnka Medeniyeti Sanatı

İNKA SANATI İnka İmparatorluğu’nun siyasal, ikti­sadi ve toplumsal yapılarındaki katı­lık, kuşkusuz nispeten yoksul olan bir sanat üretiminin kökeninde de yer alır. Kentlerin görkemli kalıntıları, bu insanların eşsiz bir kentçilik anlayışı olduğunu gösterir; ama İnkalarm,ya­ratıcı hayalgücünden kaynaklanan her türlü taşkınlığı kendilerine yasak­ladıkları sanılır. Boyunduruk Altına Alınmış Halkların Etkisi İnkaların küçük el sanatları (çömlek­çilik, dokumacdık, kuyumculuk) ala­nında […]

İnka Uygarlığı Dinleri ve İnançları

Güneş tanrısı ve sülalenin kurucusu İnti kültüyle İnka kültü birbirine ka­rışmıştı. İnti onuruna yapılan tapmak­lar, dinsel olduğu kadar siyasal bir özellik de taşıyordu. İnka egemenliğin­deki halkların, benimsemiş oldukları doğacılık, fetişizm ve animizmin öte­sinde, krallığın birliğini desteklemeye yarıyordu. Ele geçirilen topraklarda­ki halkların tanrıları, İnkaların düş­manlığına hedef olmadıkları gibi, on­lar tarafından benimsenerek kendi tanrıları araşma katılmıştır. Hiçbir […]

İnka Uygarlığı Hakkında Bilgi

Amerika’nın en geniş imparatorluğu­nu kurmuş olan yerli halk. On üç hükümdar yetiştirmiş olan bir sülalenin egemenliği döneminde İnkalar, kurucuları yan efsanevi Manco Gapac’tan 1532’de Francisco Pizarro’ya yenilen Atahualpa’ya kadar, egemenliklerini Güney Amerika’da geniş bir alana yaymışlardır. Başkan anlamına gelen inka sözcüğü başlan­gıçta hükümdara verilen addı. İnka Sülalesi Cuzco’nun yirmi beş kilometre güney­doğusunda yer alan Paccari-Tambo, […]