İskitler

İskitler ve İskit sanatı hakkında bilgi

Hint-Avrupalı halk. İran ve İslav kollarıyla akraba olduk­ları sanılan İskitler, öbür Hint-Avrupalılara göre adlarını daha geç duyurmuşlardır (İ.Ö. X. yy.). Yerleştikleri coğrafi alan, Karadeniz’in ku­zeyinde, doğuda Volga’ya ve güneyde Kafkasya ile Tuna’ya kadar uzanan otluk ve ağaçlık bozkır bölgesidir. Halklar Karmaşası Büyük Hun ve Germen istilalarının başlamasıyla son bulan İskit tarihi, on üç yüzyıldan fazla […]