Felsefe

Alman Felsefecisi Kant’ın Hayatı Felsefi Görüşleri ve Eserleri

Kant, Alman felsefecisi (Königsberg, 1724-Königsberg, 1804). Orta halli bir zanaatçının oğlu olan İmmanuel Kant. Friedrich Koleji’nde öğrenim gördü, 1758’de Königsberg Üniversitesi’nde ders vermeye başla­dı, 1770’te profesör oldu ve ölümüne kadar da orada kaldı. Yaşamının tümü öğretim ve araştır­mayla geçen Kant, eleştiricilik anla­yışlımı yaratıcısı olarak tanınır; felse­fesine bu ad üç büyük eleştirisinden (salt akim, pratik akhn […]

Ksenophon Hayatı ve Felsefi Görüşleri

Yunan tarihçisi, felsefecisi ve komu­tanı (Atina, İ.Ö. 430’a doğru-İ.Ö.355’e doğru). Varlıklı bir ailenin oğlu olan Ksenop­hon, önce sofistlerin yanında öğrenim gördü, İ.Ö. 404’e doğru Sokrates’le karşılaştı ve onun görüşlerini benim­sedi. İ.Ö. 401’de, Genç Keyhüsrev’in, kardeşi Artakserkses H’ye karşı yap­tığı sefere katılan Thebaili dostu Proksenos’un çağrısına uyarak Anadolu’ ya geçti. İki ordu Babil yakınlarında karşı karşıya […]

İkicilik Nedir?

Bir varlık alanında ya da tüm evren­de iki ilkenin temel olduğunu ileri sü­ren felsefe öğretisi. Bu ilkelerin eşzamanlı ve birbirine in­dirgenmez olduğu düşünülür. Çeşitli­liği birliğe indirgeme çabası, çoğun­lukla, farklı ya da karşıt iki ilkenin ayırt edilmesi sonucunu doğurur. Bunlar, bir araya gelmeleriyle ya da çatışmalarıyla, dünyanın ya da dün­yada bulunan insanoğlunun açıklan­ması için gerekli ilkelerdir. […]

İdealizm Nedir?

Şeylerin gerçekliğini idealara ya da bunları düşünen öznenin bilincine (bu, bireysel özne ya da genellikle zihin [tin] olabilir) indirgeyen öğretilerin tümü. İdealizm, her evrim ve üerlemenin kaynağını ruhsal gerçekliğin oluşturduğunu da ileri sürer. Bu görüşe göre, dünyayı yöneten şey idealardır. İdealizm, özel bir öğreti olmaktan çok, bir büyük düşünce akımı olduğu için temel özelliklerini, ona […]

İdea Nedir? Felsefedeki Anlamı ve Varlık bilimsel Gerçekliği

İdea Nedir? Felsefedeki Anlamı ve Varlık bilimsel Gerçekliği, Felsefede, geniş anlamıyla, imgeleri de içine almak üzere her çeşit tasarı­mı belirten terim. İdea’ya, duyularımıza verilmiş bir nesneye ilişkin olduğu zaman algı; gö­rülebilen, ama o anda duyulara veril­memiş bir nesneye ilişkin olduğu za­man imge; tam anlamıyla düşünsel bir gerçeğe ilişkin olunca görüş (ya da an­layış); geçmiş bir […]

Sayfa 3 of 3123