Felsefe

Felsefenin İşlevi Nedir?

Günümüzde, felsefenin işlevi nedir? Bilginin ortaya konması ve genişletilmesi artık, geri alınmama- casına bilime verilmiştir. Ama daha önceleri dinin başına geldiği gibi, bilimde ideolojilerin etkisindekalma ve yolundan saptırılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Önemi özellikle insan bilimlerinde açıkça görülen bir eleştirel düşüncenin gerekliliği, bura­dan ileri gelir. Bazı felsefecilerin ve mantıkçıların güçsüzlüğü karşısında, bilimsel araş­tırmacıların kendi bilgi dallarının […]

Felsefi Düşünce ve Felsefenin Bunalımı

FELSEFENİN BUNALIMI XIX. yy’daki “Hegel-karşıtı” büyük düşünürler (Kierkegaard, Marx, Nietzsche) ve Freud, bilginin bütün­selleştirilmesi olarak ele alınan felse­fenin günümüzdeki bunalımından sorumlu tutulabilirler. Bu düşünür­ler, felsefenin bilerek dışında kaldık­larını ileri sürerek, Hegel’de, felsefe kavramının kendisiyle karışan bir felsefe tarihi simgesine, ideal doğru [hakikat) konusundaki genel inanca, Aklın her şeye gücünün yettiğinin kabul edilmesine, sistem ve bütünsel­lik […]

Felsefe ve Bilimler Arasındaki İlişki

Felsefe ve Bilimler arasındaki ilişki, Leibniz’e kadar, “felsefe” sözcüğü, genel bir metafizik bakış açısından ayrılmadığı kabul edilen bilimlerin ve çıkar gütmez kuramsal araştırmaların tümünü be­lirtiyordu. Aristoteles’in öğretisinden ilk olarak kurtulmaya çalışan ve sağın bilimlerin koşullarını ortaya koyan Descartes bile, felsefeyi insanın “yaşamını gerektiği gibi sürdürmesi için olduğu kadar, sağlığını koruması ve bütün sanatların buluşları için de […]

Felsefe Tanımı Konusu ve Kökeni

Felsefe Tanımı Konusu ve Kökeni, Felsefe Sözcüğün kökeni açısından bilgelik sevgisi (yunancada philos, “dost”; sophia “bilgelik” demektir) diye tanımlanan felsefe, insan bilgisi ile eyleminin yöntemli, eleştirel ve akılsal incelenmesine, aynı zamanda da bilgi ile eylemin ilk ilkelerinin ortaya konmasına yönelik bir çabadır. Tanımı Ve Konusu Felsefe ve konusu ancak, bu terimin taşıdığı ve art arda gelen […]

Kant Sonrası Felsefeciler

Kant sonrası felsefeciler sözü, Kant’ m sistemindeki bazı güçlükleri çöz­meye çalışarak bu felsefecinin belli sınırlar içinde tutmaya çalıştığı soyut ve kapsayıcı düşüncenin olağanüstü bir biçimde yenilenmesine yol açan Alman felsefecilerini belirtir. Bunla­rın başlıcaları, Batı’da 1790-1830 yıl­lan arasında son büyük metafizikle­ri kuran Fichte, Schelling ve Hegel’ dir. Kant felsefesi, bilgi kuramı düzeyin­de, bir biçimcilik olarak ortaya […]

Alman Felsefecisi Kant’ın Hayatı Felsefi Görüşleri ve Eserleri

Kant, Alman felsefecisi (Königsberg, 1724-Königsberg, 1804). Orta halli bir zanaatçının oğlu olan İmmanuel Kant. Friedrich Koleji’nde öğrenim gördü, 1758’de Königsberg Üniversitesi’nde ders vermeye başla­dı, 1770’te profesör oldu ve ölümüne kadar da orada kaldı. Yaşamının tümü öğretim ve araştır­mayla geçen Kant, eleştiricilik anla­yışlımı yaratıcısı olarak tanınır; felse­fesine bu ad üç büyük eleştirisinden (salt akim, pratik akhn […]

Ksenophon Hayatı ve Felsefi Görüşleri

Yunan tarihçisi, felsefecisi ve komu­tanı (Atina, İ.Ö. 430’a doğru-İ.Ö.355’e doğru). Varlıklı bir ailenin oğlu olan Ksenop­hon, önce sofistlerin yanında öğrenim gördü, İ.Ö. 404’e doğru Sokrates’le karşılaştı ve onun görüşlerini benim­sedi. İ.Ö. 401’de, Genç Keyhüsrev’in, kardeşi Artakserkses H’ye karşı yap­tığı sefere katılan Thebaili dostu Proksenos’un çağrısına uyarak Anadolu’ ya geçti. İki ordu Babil yakınlarında karşı karşıya […]

İkicilik Nedir?

Bir varlık alanında ya da tüm evren­de iki ilkenin temel olduğunu ileri sü­ren felsefe öğretisi. Bu ilkelerin eşzamanlı ve birbirine in­dirgenmez olduğu düşünülür. Çeşitli­liği birliğe indirgeme çabası, çoğun­lukla, farklı ya da karşıt iki ilkenin ayırt edilmesi sonucunu doğurur. Bunlar, bir araya gelmeleriyle ya da çatışmalarıyla, dünyanın ya da dün­yada bulunan insanoğlunun açıklan­ması için gerekli ilkelerdir. […]

İdealizm Nedir?

Şeylerin gerçekliğini idealara ya da bunları düşünen öznenin bilincine (bu, bireysel özne ya da genellikle zihin [tin] olabilir) indirgeyen öğretilerin tümü. İdealizm, her evrim ve üerlemenin kaynağını ruhsal gerçekliğin oluşturduğunu da ileri sürer. Bu görüşe göre, dünyayı yöneten şey idealardır. İdealizm, özel bir öğreti olmaktan çok, bir büyük düşünce akımı olduğu için temel özelliklerini, ona […]

İdea Nedir? Felsefedeki Anlamı ve Varlık bilimsel Gerçekliği

İdea Nedir? Felsefedeki Anlamı ve Varlık bilimsel Gerçekliği, Felsefede, geniş anlamıyla, imgeleri de içine almak üzere her çeşit tasarı­mı belirten terim. İdea’ya, duyularımıza verilmiş bir nesneye ilişkin olduğu zaman algı; gö­rülebilen, ama o anda duyulara veril­memiş bir nesneye ilişkin olduğu za­man imge; tam anlamıyla düşünsel bir gerçeğe ilişkin olunca görüş (ya da an­layış); geçmiş bir […]

Sayfa 3 of 3123