Endonezya

Endonezya Tarihi

Endonezya’ya çok erken tarihlerde yerleşilmiştir. Sumatra’nın kuzeydo­ğusunda 1889’da bulunan Pitekantropus kemik kalıntıları, bunun baş­lıca kanıtıdır. Pleyistosen boyunca zaman zaman suların alçalıp adalar arasında bağlantıya olanak verme­siyle, insanlar takımadada dolaşabil­me olanağı bulmuşlardır. Bu neden­le, ülkede yer yer, Güney Asya’da en eski çağlarda yerleşmiş insan toplu­luklarına Taslanabilir: Ufak tefek zen­ciler olan Negritolar; daha iri yapılı ve daha […]

Endonezya Sanatı

Endonezya’daki birçok sit alanında bulunan taştan lahitler ve dolmenler, Güney Asya adalarında İ.Ö. I. binyılda gelişen taş devri ve Dong Son uy­garlıklarının varlığını kanıtlar. Bu Tarihöncesi cenaze sanatıyla ilgili çok çeşitli bulgular ortaya çıkarılmıstır: Tunçtan davulların, tören baltala­rının işlenmesi, süsleme zevkinin çok gelişmiş olduğunu kanıtlamak­tadır. Yüksekliği 1,86 m’yi, çapı 1,60 m’yi bulan ve Endonezya’nın en […]

Endonezya Ekonomisi Geçim Kaynakları

Endonezya olağanüstü bir doğal zen­ginlik potansiyeline karşın, bağım­sızlıktan bu yana sağlıklı bir iktisadi duruma kavuşamamıştır. Bunda en büyük etmen, Hollanda’nın, besin bitkilerinin zararına, büyük tarım iş­letmelerini geliştirmiş olmasıdır. İk­tisadi durumun kararsızlık nedenleri arasında, imalât sanayilerinin güç­süzlüğü, enflasyon, azgelişmiş bir ül­kenin kendine özgü sorunları sayılabilir; ülkeyi 1945’ten 1966’ya kadar yöneten başkan Sukarno’ysa, Afrika ve Asya ülkeleri […]

Endonezya Coğrafya ve Nüfusu

Yüzölçümü:1 919 270 km2 Nüfusu:193 000 000 (1992) Nüfus yoğunluğu :Km’ye 101 kişi Başkenti:Cakarta yakla­şık 10 0Ö0 000 nüf.; 1992) Dili:Bahassa Dini:İslam Para birimi:Endonezya ru­pisi Endonezya, Güneydoğu Asya’da devlet. 3 000’i aşkın adadan oluşan Endo­nezya takımadaları, batıdan doğuya uzunluğu 5 000 km’yi aşan geniş bir alana yayılmıştır. Bu adaların en önemlileri Sumatra, Cava, Borneo (bu adanın […]