Hunlar

Asya Hunları Mete ve Akhunlar

İlkçağ’da Asya’da ve Ortaçağ’da Av­rupa’da devlet kuran Türk boyu. Hunların tarihi Asya Hunları (Asya Hun Devleti) ve Avrupa Hunları (Av­rupa Hun Devleti) olmak üzere başlı­ca iki ana bölümde incelenebilir. Asya Hunları Çin’in kuzey bölgelerinde göçebe ola­rak yaşayan Asya Hıralarıyla ilgili bü­tün kaynaklar, Çin kaynaklarıdır. Bu kaynaklarda Hunlarla ilgili bilgiler İ.Ö. X. yy’a kadar inerse de, […]