İran

İran’da Sanat

İran İslamdan Önceki Dönem Sanat Elamlılar, Kassitler, Akamamşlar, Yunanlılar ve Parthlar, daha sonra da Sasaniler, Pers topraklarını birbiri ar­dı sıra işgal ederken, söz konusu uy­garlıkların yansıması olan bir sanat bu topraklarda gelişme gösterdi. İ.Ö. III. binyıldan İ.S. VÜ. yy’da İslâm di­ninin benimsenmesine kadar Pers ül­kesi, küçük el sanatlarında olduğu kadar mimarlık alanında da çok sayı­da […]

İran İslam Öncesi Sonrası ve Batı Etkisindeki Edebiyatı

İran edebiyatı, tarihsel gelişimi açı­sından üç ana bölümde incelenir: İslâmdan önceki dönem; İslâm etkisin­deki dönem; Batı etkisindeki dönem. İran İslamdan Önceki Dönem Edebiyatı İran edebiyatı, başlangıcından İslâm dininin ortaya çıkışma kadar, çok tanrılı dinlerin etkisinde kaldı. Dola­yısıyla bu döneme ilişkin olarak ele geçen metinler genellikle dinsel içe­rikliydi. Zerdüşt’ün Gafa’ları, Avesta bu ilk örnekler arasında yer […]

İran Ekonomisi Geçim Kaynakları

1925’te tahta Pehlevi sülalesinin geç­mesiyle İran, iktisadını değiştirerek hızlı bir modernleşme sürecine girdi. Ama sanayi alanında petrolün varlığı ve sağladığı gelir sayesinde yakın za­manlarda gerçekleştirilen ilerlemele­re karşın, Iran her şeyden önce kırsal bir ülke olarak kaldı. Halkın 3/4’ü toprakların % 10’unu bile kaplamayan bir alanda tarımla geçinir; ülkenin geri kalan kesimleri sulanamadığından işlenemez ya da […]

İran Tarihi

Uygarlığın kökenlerinden Arap Egemenliğine. Kaşan bölge­sindeki Tepe Sialk sitirtde yakın za­manlarda yapılan kazılarda, çağımız­dan 10.000 yıl gerilere uzanan bir Ta­rih öncesi uygarlığın izleri bulundu. Bu bölgede Sami ve Hint-Avrupa toplu­luklarından olmayan Asyanik halkla­rın (Ön Asya halkları) yaşadığı ileri sürüldü. İ.Ö.III. binyıldan başlayarak Zagros’tan bereketli Mezopotamya ovasına inen dağ halkları birçok kral­lık kurdular (Sus ve Babil […]

İran Coğrafya ve Nüfusu

Batı Asya’da ülke. Kuzeyde Azerbaycan, Ermenistan ve Türkmenistan, güneyde Basra körfe­zi ve Umman Denizi, doğuda Afga­nistan ve Pakistan, batıda Irak ve Tür­kiye’yle çevrili plan İran’ın, kuzeyde ayrıca Hazar Denizi’ne kıyısı vardır. Coğrafya Kütlesel bir görünümü olan İran, ku­zeyde ve güneyde iki sıradağ yayı ara­sında kalan bir yüksek yayladır. Bu dağlar aynı noktadan, yani Azerbay­can yükseltilerinden […]