İslam

İslam Sanatı Doğuşu ve Gelişimi

İslam Sanatı İslam sanatı, Mekke’de Kâbe’nin ye­niden inşa edilmesiyle, Hicret’in 1. yı­lında, yani Yemen’e yerleşmiş olan Arapların Mısır, Suriye, Mezopotam­ya, İran, Kuzey Afrika, İspanya, Hin­distan ve Çin’e yayılmalarının başlan­gıç yıllarında ortaya çıktı. İslam dünyasında doğan ve Arapların ayak bastığı bütün ülkelere yayılan, bu ülkelerin tarihsel ve coğrafi ko­numlarıyla ortaya konan son derece zengin yapıtlar. İslam […]

İslamın Temel İlkeleri

İslamın temel ilkelerine amentü adı verilir: Allah’ın birliğine, onun melek­lerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, ahirete, kadere iman ilkeleri amentüyü oluşturur. Her Müslümanın bunlara inanması şarttır. Ay­rıca, İslamın kendine özgü ibadetleri ve davranış biçimleri de vardır; amentü ile belirlenen iman ilkeleri, amel denen uygulama kurallarıyla bü­tünlenir. İnsanın Allah ile ilişkilerini iman çerçevesinde belirleyen İslam dini; insanın […]

İslam Dini Genel Bilgiler

İlkeleri 622’de Hz. Muhammed ara­cılığıyla açıklanan ve kutsal kitabı­na Kur’an-ı Kerim olan din. İslâm sözcüğünün kökeni, Allah’a ve buyruklarına kayıtsız şartsız bağlan­ma anlamına gelen Arapça sele­me’dir. İslâm dini (Müslümanlık) tek tanrılı dinlerin sonuncusudur ve yaklaşık 1 milyar (1992) insan tara­fından benimsenmiştir. İslamdan Önce İ.Ö. I. binyıla kadar Arap yarımada­sı üstüne pek bir şey bilinmemekle bir­likte, […]