Felsefenin İşlevi Nedir?

Günümüzde, felsefenin işlevi nedir? Bilginin ortaya konması ve genişletilmesi artık, geri alınmama- casına bilime verilmiştir. Ama daha önceleri dinin başına geldiği gibi, bilimde ideolojilerin etkisindekalma ve yolundan saptırılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Önemi özellikle insan bilimlerinde açıkça görülen bir eleştirel düşüncenin gerekliliği, bura­dan ileri gelir.

Bazı felsefecilerin ve mantıkçıların güçsüzlüğü karşısında, bilimsel araş­tırmacıların kendi bilgi dallarının fel­sefecileri haline fark edilmeden gelmeleri ve bilimkuramımn yenileş­mesine katkıda bulunmaları, öte yan­dan bazı felsefecilerin de bilimsel araştırmadan ders almaları, çok anlamlıdır. Ayrıca, geçmişin güçlü metafizikçilerinin araştırmaya kat­kıda bulunma açısından bütün değer­lerini yitirmiş durumda oldukları da kesinlikle söylenemez. Sözgelimi, atom fizikçisi Werner Heisenberg’in şu açıklaması, şaşkınlık duyulmadan okunamaz; “Yunan doğa felsefesi bilinmeden, modern atom fiziğiyle uğraşmanın olanaksız olduğuna ina­nıyorum artık.” Değerler üstünde eleştirel bir düşünme olan değerbilim ya da değer öğretisiyse, tam anla­mıyla felsefenin alanı olarak ortada durmaktadır.

Ahlakı, siyasal yaşamı ya da sanatı bir pozitif bilimden çıkarmaya çalı­şan bütün girişimlerin başarısızlığa uğradığı söylenebilir. Bilim, değer öğretisinin araştırmasına ışık tutabi­lir; ama onu temellendiremez. Çünkü burada kesin biçimde söz konusu olan şey, insanın bireyin ya da toplu­luğun yaşamına, dolayısıyle de insa­nın kendisine verilen anlamdır. İnsan üstüne düşünmenin yerini, daha kolaylıkla kavranan “yapılar” üstüne bir düşünmenin almasından doğan ve “günümüzdeki özne bunalımı” denilen şeyin ardında, felsefî düşün­cenin yenilenmesinin yattığı ve hümanizmamn da yenilenmesine yol açabileceği söylenebilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.