Atatürk’ün sözleri ve ilişkili olduğu inkılaplar

                                      Atatürk’ün sözleri ve ilgili olduğu inkılaplar

 •  “Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz, bununla beraber, hiçbir piyasa başıboş degildir.”DEVLETÇİLİK
 •  “Türkiye’de “muayyen bir dinin merasimi de serbesttir, yani ayin hürriyeti masundur. Tabiatıyla ayinler asayiş ve genel adaba aykırı olamaz, siyasi gösteri seklinde de yapılamaz.”LAİKLİK
 •  ”Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” MİLLİYETÇİLİK-HALKÇILIK
 •  “Memleketin basında Ortaçağın en insafsız belası olarak hala musallat duran asarın kaldırılmasını yüce meclise teklif edebilecek bir ekonomik seviyeye cumhuriyet idaresinin bir senede ulaşmış olması, cidden memnuniyet vericidir.” HALKÇILIK
 •  “Her Türk çiftçinin ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır.” HALKÇILIK
 •  “Kuvvet birdir; oda milletindir”. CUMHURİYETÇİLİK –MİLLİYETÇİLİK
 •  “ Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” MİLLİYETÇİLİK
 •  “Bizim eğitim sistemimiz eskiden çok farklı olacaktır. “Milli” olacaktır. Milli dehamız ancak milli kültürümüz aracılığıyla geliştirilebilir”. MİLLİYETÇİLİK
 • “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” MİLLİYETÇİLİK
 • “Milli servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin muhafazası için şarttır.” HALKÇILIK
 •  “Dünyada her şey için, medeniyet için, basarı için en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir.” INKILAPÇILIK
 • “ Gözlerimizi kapayıp tek basımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız”. INKILÂPÇILIK
 •  “Medeniyet yolunda basarı, yenilikleri kavrayıp uygulama alanında başarılı olmak için tek ilerleme ve gelişme yolu budur”. INKILAPÇILIK
 •  “Artık duramayız. Behemehâl ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir; medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.”INKILAPÇILIK
 • “Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün memlekette gerçek bir asayiş hâkim olmalıdır. Millet büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih bulunmalıdır.” HALKÇILIK 
 • “Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır. “HALKÇILIK
 • “ Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır.” HALKÇILIK
 •  “Kuvvet birdir; oda milletindir”. CUMHURIYETÇILIK –MİLLİYETÇİLİK
 • “Bizim eğitim sistemimiz eskiden çok farklı olacaktır. “Milli” olacaktır. Milli dehamız ancak milli kültürümüz aracılığıyla geliştirilebilir”. MİLLİYETÇİLİK
 •  “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” MİLLİYETÇİLİK
 • “Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.” MİLLİYETÇİLİK
 •  “Yurtta sulh, cihanda sulh.” MİLLİYETÇİLİK
 • “Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.” INKILAPÇILIK
 • “Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derece istifade etmek zorunludur.” INKILAPÇILIK
 • “Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şey,kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir”. LAIKLIK/ HALKÇILIK
 • “Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz, bununla beraber, hiçbir piyasa başıboş değildir.”DEVLETÇILIK
 •  “Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yasayamaz ve yasamayacaktır.” MİLLİYETÇİLİK
 •  “Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız, milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız”. INKILAPÇILIK
 •  “Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur.” LAIKLIK
 • “Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı.”MİLLİYETÇİLİK
 •  “Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yasamasıdır. Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yasamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh, ya istiklal, ya ölüm!” MİLLİYETÇİLİK
 • “İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir”. CUMHURIYETÇILIK – HALKÇILIK
 • “Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. “ CUMHURIYETÇILIK – HALKÇILIK
 • “Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karsısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz.” MİLLİYETÇİLİK
 •  “Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir”. HALKÇILIK
 •  ”Görülüyor ki her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız. O görüş sudur:  Türk milletini medeni dünyada, layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyetini sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha çok güçlendirmek ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek.” MİLLİYETÇİLİK– INKILÂPÇILIK

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.