7. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitim Şart Konu Cevapları

Eğitim Şart Konu Cevapları

meb tüik ve çsgb amblemleri

Yukarıda bazı bakanlıkların, kurumların amblemlerini görüyorsunuz. Bu amblemlerin temsil ettiği kurumların görev ve sorumlulukları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

En Solda Milli Eğitim Bakanlığı görev ve sorumlulukları; 

– Atatürk ilke ve inkılâplarına ve cumhuriyete bağlı milletini ve devletini seven görev ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.

– Yükseköğretim dışındaki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak veya açılmasına izin vermek.

– Türk vatandaşlarının yurt dışı eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek ve düzenlemek.

– Okullardaki, izcilik, beden eğitimi ve spor hizmetlerini yürütmek.

– Yüksek öğrenim gençliğinin beslenme ve barınma ihtiyaçlarının maddi yönden desteklenmesini sağlamak.

– YÖK yasası ile bakanlığa verilmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

– Yüksek öğretimim milli eğitim politikası çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

Ortada Tüik görev ve sorumlulukları;

– Resmi istatistik planını hazırlamak ve yürütmek.

– İstatiksel faaliyetlerin yürütlmesini yürütülmesini uygılamak ve organize etmek.

– Ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak, istatiksel yöntemleri, sınıflamaları ve tanımlamaları belirlemek.

-Ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak.

Sağda Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) görev ve sorumlulukları

– Çalışma hayatını düzenler. Çalışma barışını, işçi ve işveren ilişkilerini koruyucu ve kolaylaştırıcı önlemler alır.

– Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,

– Çalışanların refah seviyesini arttıracak, ekonomi için gerekli işgücünü sağlayacak önlemler alır.

– Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı önlemler alır.

– Engelliler için gerekli mesleki rehabilitasyon önlemleri alır.

– Çalışma ve iş hayatını düzenler.

Bir ülke düşünün. Bu ülkede okuryazar ve çalışan nüfus oranı oldukça düşük. Ayrıca eğitim al­mak isteyenler, istediği şartlarda eğitim alamıyor. Çalışmak isteyenler ise iş imkânı bulamıyor. Buülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu ülkenin gelişmişlik düzeyi çok geri, gelişmemiş bir ülkedir.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitim ve çalışma hakkı ile ilgili yasal düzenleme­ler yapılmıştır. Aşağıda, bu konularla ilgili olan Anayasa maddeleri yer almaktadır. Bu maddeler ile ilgili vatandaşlara düşen görev ve sorumluluklar ile devletin yaptığı çalışmalara örnekler veriniz.

II. EĞİTİM ÖĞRENİM HAKKI VE ÖDEVİ

42. Madde – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yok­sun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultu­sunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin göze­tim ve denetimi altında yapılır…
ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yol­larla gerekli yardımları yapar. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
T.C. Anayasası 1982.

A. ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ

49. Madde – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerek­li tedbirleri alır.
T.C. Anayasası 1982.

32. Madde – 1. Taraf devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Yukarıdaki maddelere göre Devlete düşen görev ve sorumluluklar

– Parasız eğitim vermek.

– Devlet gözetim ve denetim alatında eğitim vermek.

– Kız ve erkek bütün vatandaşların eşit şekilde parasız eğitim alamasını sağlamak.

– Maddi yönden yardıma ihtiyaç duyan öğrencileri, burs ve farklı yollarla yardımcı olmak.

– Devlet çalışma hayatını kolaylaştırıcı, çalışan hayat seviyesini yükseltici tedbirler alır.

– Çocukların çalışmasını önlemek, çocukları korumakla görevlidir.

– Özel eğitime ihtiyacı olanlar ve engellilerin eğitimi için devlet gerekli tedbirleri alır.

Yukarıdaki maddelere göre vatandaşa düşen görev ve sorumluluklar

– Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultu­sunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre bir eğitim almak.

– İhtiyaçları doğrultusunda devletten yardım talep etmek ve eğitimini almak.

– Çalışma herkesin hakkı olduğu gibi görevidir.

– Çalışma barışının sağlanması için üzerine düşeni yapmak.

Yukarıdaki maddeler doğrultusunda bir çalışma yaptınız. Bu çalışma size vatandaşların, devle­tin Anayasa maddelerine göre pek çok konuda hak ve sorumluluklarının olduğunu göstermiş olma­lı. Bu ifadelerden yola çıkarak Anayasa’nın 42. maddesini devlet, vatandaş ve vatanseverlik açısın­dan değerlendiriniz. Bir sonraki sayfada da bu konuda örnekler bulacaksınız.

Çok başarılı bir öğrenci olan Ömer, girmiş olduğu üniversite sınavında da başarılı olmuştu, iste­diği bir bölümü kazanmıştı. Ömer ve ailesi, sonucunu öğrendiğinde çok sevinmişlerdi. Bu başarı karşısında haklı olarak gurur duyuyorlardı. Bu sevinç çok uzun sürmedi. Ömer’in babasının, “Şimdi Ömer’e daha çok maddi katkıda bulunmalıyız.” demesiyle son buldu. Aslında bu sorun, sınav açıklanana kadar hepsini düşündürüyordu. Şimdi düşünmenin de ötesinde çözüm bulunmalıydı. Bu ko­nuyu Ömer’in okul rehberlik servisindeki öğretmeniyle görüştüler. Acaba öğretmeni Ömer’i nasıl yönlendirmiş olabilir?

Hem devletten hem bazı vakıf ve derneklerden burs alabileceğini, barınma ve öğrenim kredisi için Kredi Yurtlar kurumuna başvurabileceği konusunda yönlendirmiştir.

Devletimiz, eğitim öğretimde fırsat eşitliği sağlamaya oldukça önem gösterir. Üniversiteyi kazanan öğrenciler için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, hem ya­tacak yer hem de maddi olanaklar sağlar. Üniver­siteler çeşitli burslarla öğrencilere destek olur. Bu çalışmalar, devletimizin temel görevleri arasında­dır. Sizce devletimiz başka hangi konularda eği­tim imkânları oluşturmaktadır?

Halk eğitim merkezlerinde, kurs ve eğitimler düzenleyerek hayat boyu eğitim için çalışmalar yapmaktadır.

Vatandaşlar vergi vererek devlete karşı olan görevlerini yerine getirmezlerse hangi sorunlar­la karşılaşılabilir? Vergi vermekle vatanseverlik arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

Vergisini ödeyen vatandaş vatanını seven vatandaştır. Vatandaşın üzerine düşen bir sorumluluk ve görevdir. Bu görevini yerine getirmeyen vatandaş vatansever olamaz. Vatandaşlar vergilerini ödemezse, o ülke de eğitim gibi çok önemli devlet görevlerinde aksamalar olabilir.

Ömer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Sizce Ömer’i bekleyen sorunlar neler olabilir?

Başka bir şehire gidecekse ailesinden uzaklaşacak ve barınma sorunu ortaya çıkacak. Üniversite eğitim ihtiyaçları için maddi ihtiyaçları olacak. Beslenme ve giyinme ihtiyaçları olacak.

Ülkemizde vatandaşlar çalıştıkları süre boyunca “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu”na sigorta primi ödeyerek gelecekleri için yatırım yaparlar. Bu primler sayesinde emekli oldukları zaman emekli ma­aşı almaya hak kazanırlar. Devlet, vatandaşlarına böyle bir imkân sağlayarak onların ihtiyaçlarını karşılamış olur. Vatandaşlar, çalıştıkları süre boyunca ve emekli olduktan sonra devletin hangi imkânlarından yararlanıyor olabilirler?

Sigorta pirime ödeyerek çalışanlar çalıştıkları zamanda ve emekli oldukları zamanda, sağlık problemleri için çok az bir katkı payı ile sağlık hizmetlerinden faydalabilirler. Az bir katkı payı ile eczanelerden ilaçlarını alabilirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.