İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi Şehirleri ve Özellikleri

Bölgenin en kalabalık yerleşme yeri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara kentinin nüfusu 2,5 mil­yonu geçer (2.559.471). Bu nüfusuyla İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikin­ci kalabalık kentidir. Kentin yerleş­me tarihi oldukça eskilere iner. Konya kenti 513.346 kişilik nüfusuy­la Ankara’dan sonra bölgenin ikinci, Türkiye’nin yedinci kalabalık kenti­dir. Konya ovasının batı kesiminde yer alan dağların eteğinde, günü­müzde de önemini […]

İç Anadolu Bölgesi Akarsuları ve Gölleri

İç Anadolu bölgesinin güney kesimi sularını denize göndermez, yani kapa­lı havza durumundadır. Bu kesimde­ki sular göl çanaklarında ya da yazın kuruyan bataklıklarda sona erer. Dı­şarıya akışı olmayan alanlarda ancak kısa boylu, taşıdıkları su miktarı dü­şük, çoğu yazın kuruyan akarsular vardır: Akşehir gölüne dökülen Akarçay; Beyşehir gölünden doğarak Konya ovasının batı kesimine inen Çarşamba suyu; Aksaray önünden […]

İç Anadolu Bölgesi İklim Özellikleri

İç Anadolu Bölgesi İklimi Nasıldır? İç Anadolu bölgesinde kara iklimi egemendir. Yazlar ova kesimlerinde gündüzleri çok sıcak, geceleriyse se­rin geçer. Yaylalarda gündüz sıcaklık ovalara göre biraz daha düşüktür. Kışlar her yanda soğuk ve serttir. Mevsimler ve gece-gündüz arasında­ki sıcaklık farkları yüksektir. En so­ğuk ay, ocaktır. Bu ayda sıcaklık 0 °C’ı pek aşmaz ve sık sık […]

İç Anadolu Bölgesi Coğrafi Konum Yüzey Şekilleri ve Bölümleri

Anadolu topraklarının iç kesiminde yer alan İç Anadolu bölgesi, 151 275 km2’lik bir alana yayılır ve Türkiye yü­zeyinin % 19,5’unu kaplar. İç Anadolu bölgesi, kuzeyde Karade­niz bölgesine, güneyde Akdeniz böl­gesine, doğuda Doğu Anadolu bölge­sine, batıda Ege bölgesine ve kuzey­batıda Marmara bölgesine komşu­dur. Karadeniz bölgesiyle olan sınır, Karadeniz dağlarının iç sıralarının içe bakan kesiminden geçerken bitki […]