İngiltere

İngiltere’de Edebiyat

Birçok germen lehçesiyle yazılmış Anglosakson şiirinde İngiliz edebiya­tının bütün oluşturucu öğelerinin ilk niteliklerine raslamr: Beowulf Sağa­sı’nın melankolisi; İngiliz halk ozanlarının Riddles devindeki hüzünlü hava ve söz oyunları; keşiş Caedmon’un Ya­ratılış üstüne yazdığı şiirin tumturaklılığı. Düşünce olarak İngiliz olan bu öze, Normandiya’nın alınmasıyla ek­lenen fransızca sözcükler, bir zengin­lik ve üslup inceliği getirdi. Bu da özel­likle Layamon’da […]

İngiltere Sanayi Devrimi

XVIII.YÜZYILDAKİ SANAYİ DEVRİ­Mİ. Büyük Britanya, bir yandan XVIII.-XIX. yy’larda uluslararası tica­retin ve sanayi devriminin yarattığı şaşırtıcı gelişmeyi, öte yandan XX.yy’da A.B.D. üstünlüğü karşısında Av­rupa’nın iktisadi dinamizminin yavaş­lamasını, öbür Avrupa ülkelerinden daha iyi yansıtır. Varlığını sanayi devrimine borçlu olan İngiltere iktisadı, dünyada dört yüzyıllık bir evrim so­nunda elde ettiği ağırlığı yitirmiştir. Gerçekten de, XVI. yy’a kadar […]

İngiltere Tarihi Parlamenter Monarşiden Günümüze

PARLAMENTER MONARŞİ Parla­menter rejim, bütün XVIII. yy. bo­yunca giderek yerleşti. Hükümetin ve Parlamento çoğunluğunun başkanı olan Başbakanlık makamı kendili­ğinden ortaya çıktı. İktidara Whiglerin (liberaller) gelmesi bu siyasal ev­rime uygun ortamı yarattı; Torylerse (muhafazakârlar) kralın nüfuzuna baş eğmeye daha yatkındılar. Gene bu dönemde baba-oğul iki Pitt, hükü­metin başında siyasal yaşama dam­galarını vurdular. Köklü toplumsal ve iktisadi […]

İngiltere Tarihi Monarşiye kadar

Ortaçağ savaşlarının bitiminde İngiltere, Avrupa çerçevesini çok aşan bir büyük ticaret ve deniz gücü haline geldi. XVm. yy’da kurulan, XIX. yy’da genişleyen ve güç kazanan Bri­tanya sömürge imparatorluğu bu gü­cün bir belirtisidir. XX. yy’da sömür­gelerin bağımsızlıklarına kavuşma­ları, teknoloji alanındaki değişiklik­ler ve rekabet yüzünden, bu büyük güç temelden sarsıldı; ülke, aşılmış bir evrensel konumu korumak yerine […]

İngiltere Nüfusu Yapısı ve Yoğunluğu

Ülkede nüfus artışı başlangıçta ağır olmuş (XVI. yy’da 2 milyon, 1800’de 10  milyon nüf.), sonra sağlık ve çalış­ma koşullarının iyileşmesi, yaşam düzeyinin yükselmesi sayesinde 1921’e kadar hızlanmış (40,2 milyon nüf.), ama ardından yeniden yavaşla­mıştır. Günümüzde nüfus 56 milyo­na yaklaşmıştır. Halk çoğunlukla ingilizce konuşur, ama İskoçya’da ve Galler’de (Wales) keltçe konuşulan çevreler de vardır. En yaygın din […]

İngiltere Coğrafi Bilgileri

Yüzölçümü :244 023 km2 Dili ¡İngilizce Nüfusu :55 488 800 (1992) Dini ¡Protestan Nüfus :Km2’ye 227,3 kişi (Anglikan ve yoğunluğu Presbiteryen); Başkenti :Londra (6 735 000 Katolik nüf.; 1990) Para birimi ¡Sterlin Avrupa’nın kuzeybatısında ülke. Resmi adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olan İngilte­re, Büyük Britanya adasına, İrlanda’nın kuzeyine ve birçok takımadaya (Shetland, […]