İngiltere Nüfusu Yapısı ve Yoğunluğu

İngiltere Nüfus yoğunluğu haritası

İngiltere Nüfus yoğunluğu haritası

Ülkede nüfus artışı başlangıçta ağır olmuş (XVI. yy’da 2 milyon, 1800’de 10  milyon nüf.), sonra sağlık ve çalış­ma koşullarının iyileşmesi, yaşam düzeyinin yükselmesi sayesinde 1921’e kadar hızlanmış (40,2 milyon nüf.), ama ardından yeniden yavaşla­mıştır. Günümüzde nüfus 56 milyo­na yaklaşmıştır. Halk çoğunlukla ingilizce konuşur, ama İskoçya’da ve Galler’de (Wales) keltçe konuşulan çevreler de vardır. En yaygın din Pro­testanlıktır; ama İngiltere kesiminde Anglikan töreleri, İskoçya’da Presbiteryen töreleri izlenir.

Sömürge imparatorluğunun kurul­masıyla, yakın çağda yaklaşık 15-20 milyon İngiliz (dinsel baskıların kur­banı olan Püritenler; büyük toprak mülkünün oluşması [arazilerin çitle çevrilmesi] hareketinin kurbanı olan yoksul köylüler; sanayi devriminin kurbanı olan zanaatçılar) yeni bulu­nan ülkelere, A.B.D’ne, Kanada’ya, Avustralya’ya, vb. yerlere göç etti. 1958’den başlayarak İngiltere özel­likle Eire kökenli İrlandalılar ve Com­monwealth uyruklular (Antilliler, Afrikalılar, Hintliler, Pakistanlılar) için önemli bir çekim merkezi oldu: Bir milyonu aşkın, beyaz ırktan ol­mayan niteliksiz işçi, alt düzeyde iş­lerde çalışmaktadır.

Ülkede nüfus yoğunluğu oldukça yüksektir (km2’ye 227,3 kişi); ama nüfus dağılımı oldukça eşitsizdir: Batıdaki dağlar ve güneydoğudaki yaylalar çok ıssızdır; buna karşılık maden kömürü ve sanayi bölgeleri (Londra havzasının doğusu, Galler’in güneyi, Manchester ve Liver­pool bölgesi, İskoçya’nın Lowiands’i) çok kalabalık yerleşim yerleridir. Gerçekten de, ülke halkının % 90’ı kentlidir. Bazı kentler Ortaçağ’daki görünümlerini korumuşlar­dır (Chester, York, Windsor, Canter­bury, Salisbury); ama birçok kent bü­yük sanayi ve büyük ticaretin geliş­mesiyle doğmuş ya da gelişmiştir. Nüfusu 500.000’i aşan sekiz kent var­dır. İngiltere’deki toplu yerleşim yer­lerinin başlıca özelliği, işçi mahalle­lerinde üst üste yığılmış tuğla evler, dış mahallelerdeyse dağınık biçimde sıralanmış küçük evlerdir.

Halkın böyle kentlerde birikmesi ye­niden planlı bir kentleşmeye gidil­mesini gerektirince, kırsal kesim ko­ruma altına alınmış, ulusal parklar yapılmış, kentler yeniden biçimlen­dirilmiş, kentsel işlevlerini tam anla­mıyla yerine getirebilen yeni kentler oluşturulmuştur. Bu kentler hem oturmaya, hem çalışmaya elverişli­dir; böylece her gün ev ile işyeri ara­sında gidip gelme ortadan kalkmış­tır. Uygulama Londra bölgesinde (Bracknell, Crawley, Harlow, Hatfield, Stevenage, Basildon) ve İskoçya’daki Lowlanas’de (Cumbernauld, East Kilbride, Glenrothes, Livingston) ba­şarılı olmuştur; günümüzde de Li­verpool, Manchester ve Birming­ham’da yaygınlaştırılmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.