İtalya

İtalya’da Sanat

Helenistik sanat yumuşak biçimler, uyumlu doğal süslemeler peşindeyken ve ideal bir insan görüntüsünde ku­sursuzu betimlemeye yönelirken, İtal­ya’daki ilk sanat yapıtları, gerçeğin düzenini ve katılığını sergiliyordu: Etrüsk sanatının ilgi çekici örnekleri olan Vulci ve Tarquinia yeraltı mezar­larını, Roma anıtlarını (Roma’da Colosseum, İ.S. 80), Hıristiyanlığın ilk çağlarının yapılarını, Ravenna mima­risini ve mozaik sanatını başlatan (Galla Placidia anıtmezarı, […]

İtalya’da Edebiyat

İtalyan edebiyatı, geç bir dönemde başladı. Çünkü XIII. yy’a kadar İtal­ya, Kilise, İmparatorluk ve Komünler arasındaki savaşlarla mücadelelerin çalkantısında yaşadı. XIII. yy’ın başlarında, henüz edebiyat­tan söz edilmemekle birlikte, iki tür ürün ortaya çıktı: Saflığın çekiciliği­ni yansıtan ilk tür, Fransisken rahip­lerinin Bologna ya da Milano lehçe­sinde yazılmış yapıtlarından oluşu­yordu. En güzel şiirlerden biri Güne­şin Ezgisi (1224) […]

İtalya Ekonomisi ve Ulaşım Yolları

İtalya Ekonomisi İtalya’da Tarım: Tarım kesiminde etkin nü­fusun % 10’u çalışır. Po ovasında, toprakların nemliliğine göre pirinç, yemlik bitkiler, mısır, şekerpancarı, hattâ meyve ağaçlan yetiştirilir. Tos­cana ve Umbria’da çok sayıda küçük tarım işletmesinde yoğun çeşitli tarım yapılır. Güney İtalya çelişkiler alanıdır; Elverişli otlaklardan yok­sun, kıraç dağlar; sulak bostanlar; tu­runçgillerin yetiştirildiği bahçeler; zeytinlikler ve bağlar; tahıl […]

İtalya Tarihi İkinci Dünya savaşından Günümüze

İkinci Dünya Savaşı İkinci Dün­ya savaşı patlak verdiğinde (Eylül 1939), İtalya savaşa girmediğini ilan etti ve ancak 10 Haziran 1940’ta, za­ten istila edilmiş ve yenilmiş olan Fransa ile İngütere’ye savaş ilan et­ti. Fransa’da 28 Haziran 1940’ta ateş­kes imzalandı, ama İtalya, Afrika’da İngiltere’ye, Balkanlar’da Yunanis­tan’a karşı savaşı sürdürdü. Büyük bir gözüpeklikle iki cephede başlattı­ğı bu saldırı, […]

İtalya Tarihi Devrimlerden İkinci Dünya Savaşına

İtalyan Devrimleri Napolyon düştükten sonra İtalya’da 1792’den önceki düzen yeniden kuruldu. Eski krallar tahtlarına geri döndüler; Ce­nova, Sardinya kralının topraklarına eklendi, Venedik Avusturya’ya katıl­dı. İtalya yeniden parçalanmış, mutlakiyetçi kralların eline bırakılmıştı. İtalyanlar 1815’ten 1849’a kadar krallarına anayasalar kabul ettirmek ve bağımsızlıklarını elde etmek için boş yere çaba harcadılar. Avusturya ordusu bu hareketleri (Napoli’de carbonari) şiddetle […]

İtalya Tarihi İtalyan Devrimlerine Kadar

Günümüzdeki İtalya, Alp yayı ve Ak­deniz ile çevrili olduğundan, özellikle kesin sınırları bulunan bir ülkedir. Ancak, bu doğal sınırlarına oldukça geç dönemlerde kavuşmuştur. Uzun bir zaman süresinde parçalanmış, birbirine yabancı bölgelere bölünmüş olarak kalmış, birliğini uzun ve karı­şık bir tarihten sonra gerçekleştirebilmiştir. 476’da Barbar paralı askerlerinin başkanı Odoaker, son Batı Roma imparatoru Romulus Augustulus’u tahtından […]

İtalya Nüfusu

İtalya Cumhuriyeti, varlığının ilk yir­mi beş yılında, olağanüstü bir iktisa­di dönüşüm geçirdi; bunu nüfus ya­pısındaki köklü değişiklikler izledi. Nüfus artış hızı son yirmi beş yılda hissedilir biçimde azalmakla birlikte, İtalya, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun nüfusu en çabuk artan ülkeleri arasındadır (yılda binde 1). Ger­çekten de, Kuzey İtalya’da Batı Avru­pa’nın malthusçu nüfus bilim tutu­mu benimsenmiş olmakla birlikte […]

İtalya Coğrafi Yapı İklimi Bitki Örtüsü

Yüzölçümü: :301 252 km2 Nüfusu: 57 772 000 (1992) Nüfus yoğunluğu:Km2’ye 191,7 kişi Başkenti:Roma (2 828 690; 1992) Dili: İtalyanca Dini: Katolik Para birimi: Liret (1992) Güney Avrupa’da ülke. İtalya, üç bölümden oluşur: Fransa, İsviçre, Avusturya ve Yugoslavya ile komşu olan kıta bölümü; Akdeniz’i iki havzaya ayıran (doğuda Adriya deni­zi, batıda Tiren denizi) ve kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda uzanan ya­rımada […]