İç Organların Yerleştiği Karın Bölümü

İnsan bedeninin göğüs ve leğen ara­sında yer alan ve bunlarla birlikte gövdeyi oluşturan bölümü. Yukarda, kendisini göğüsten ayıran diyaframın kaslı kubbesiyle, aşağıda kemik leğe­nin üst girişiyle, arkada omurganın alt yarısıyla (12. sırt omurundan 5. bel omuruna kadar), önde ve yanlarda ka­rın çeperiyle sınırlıdır. Karın, 10. ka­burga çifti ve kaburga kıkırdakların­dan kalça kemiği ibiklerine ve çatı ke­miğine kadar uzanır. Çevresini cilt, az ya da çok yağ dokusu, kaslar, akörtüler ve karın zarının çeper yaprağı oluşturur. Karnın iki büyük doğru ka­sı, orta çizginin iki yanında, önde yer alırlar. Bu iki kas ortada, beyaz çizgi denen akörtü yapılı bir kılıfla birle­şirler. Göbek deliği bu çizgiyi böler. Yanlarda, büyük ve küçük eğik kaslar­la enine kaslar yayüır.

Anatomi uzmanları karın çeperini, birbirlerini dik olarak kesen dört doğ­runun sınırlandırdığı dokuz bölgeye ayırırlar (Bkz. Çiz.).Bu doğrulardan di­key olan ikisi aa’ kasık kıvrımının or­tasından yukarı uzanıp kaburga ke­narlarını keserler. Yatay olanlardan birincisi bb’ son kaburgaların altın­dan geçer, cc’ ise kalça kemiği ibikle­rini birleştirir. Ortadaki üç bölge, yu­karıdan aşağıya üstkarm (mide) böl­gesi (A), göbek bölgesi (B) ve altkarın bölgesidir (C). Yanlardaki bölgeler geğrekler (D ve D’), böğürler (E ve E’) ve kalça çukurlarıdır (F ve F’). Kar­nın arka yüzü omurga tarafından sağ ve sol olmak üzere ikiye bölünür. Bun­lar sağ ve sol bel çukurlarıdır .Her bi­ri yanlarda böğürlerle birleşirler. Kanun bu çeşitli bölgelerinde yer yer ya da tümüyle iç organlar yerleşmiş­tir.

En önemlileri şunlardır: Üstkarında: Karaciğerin sol lobu, midenin bir bölümü, onikiparmak barsağımn iki parçası, pankreas, damarlar, gü­neş sinirağı (sempatik sinir sistemi), önünde anaatardamar bulunan omur­ga; sağ geğrekte; Karaciğerin sağ lobu, safra kesesinin dibi, enine kalın barsağın bir bölümü, sağ böbreğin üst kutbu ve böbreküstü bezi; sol geğrekte:Midenin dibi,dalak, böbrek* üstü beziyle birlikte sol böbreğin üst kutbu, kalmbarsağm inen bölümünün küçük bir parçası, pankreas kuyruğu; göbek bölgesinde: Enine kalınbarsak, incebarsak ve inen anaatarda­mar; altkarında: İncebarsak, sidik torbası (özellikle doluyken); kalça çukurlarında: Sağda apandisle birlik­te körbarsak; solda incebarsakla ör­tülü kalmbarsağm sigmamsı parça­sı; sağ ve sol böğürlerde: İnce ve ka­im barsaklar; sağ ve sol bel çukurlarında: Böbrekler ve sidik boruları. Bütün bu organlar az ya da çok tü­müyle karın zarının içorgan yaprağıy­la örtülüdür. Bu organlarda yerleşen her türlü hastalık ya da ur, ayrıca döl  yatağı, göden barsağı, sidik torbası gi­bi, küçük leğende bulunan ve büyüye­rek karında yer kaplayabilen organ­ların hastalıkları, karında kuşkulu ya da belirgin bir ağrıya yol açarak, has­taların dikkatini çekebilirler ve heki­me başvuru nedeni olabilirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.