Irk Nedir? Irkların Yüz Özellikleri

Irkların özellikleri yüzlerinden okunur

Irkların özellikleri yüzlerinden okunur

Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya: Zencilerin derisi koyu renk, saçları kıvırcık, burunları basık, dudakları kaim, çeneleri çıkıktır (Senegal’den bir örnek). Beyazların derisi açık renk ve burunları küçüktür. Sarı ırkın, derisi, bakır rengine kadar değişiklik gösteren sarıdır, saçlar düzdür, elmacık kemikleri çıkıktır ve geniştir (Japonya’dan bir örnek). Guatemala Kızılderililerinde de aynı özellikler görülür. Öteki Amerika Kızılderililerinin kaşları çıkık ve alınları geriye doğrudur (A.B.D’nden bir Zunis Kızılderilisi). Beyaz ırktan Afganlarınsa derisi mattır.

Belli bir tür içinde yer alan ve çok sa­yıda ortak özellik gösteren (bireysel farklar, ırksal benzerliği gözden kaybettiremez) bireyler topluluğu. Belli bir türün ayırt edici özellikleri­nin kromozom sistemi ve genler ara­cılığıyla aktanlması gibi, aynı ırkın ayırt edici ortaklaşa özellikleri de ka­lıtım yoluyla aktarılır. Farklı türler­den iki birey, kuramsal olarak, yavru sahibi olamazlar. Gerçi iki yakın tür arasında melez yetiştirme (sözgelimi, at ile eşek arasında) olanaklıdır, ama melezlerin yavruları olmaz. Buna kar­şıt olarak farklı ırklardan iki bireyin yavruları olabilir ve bu iki birey de yavrulayabilir. İnsan ırkı söz konusu olunca, ırk ile kavim arasında ayrım gözetmek gerekir. Kavimin, biyolojiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Kavim, çevre­sel ve siyasal etkenlerin ürünüdür; ço­ğunlukla aynı toprak parçası üstünde yaşayan, aynı kültürü edinmiş birey­lerin organik bir topluluğudur ama, farklı ırktan kişileri de içine alabilir. İnsan türü, şu üç büyük ırktan oluşur:

a)   Beyaz ırk ya da beyaz derili grup;

b)   Sarı ırk ya da sarı derili grup;

c) Zenci ırk ya da kara derili grup.

Mo­dern ırklar, göçebeliğin, yer değişim­lerinin, istilaların, vb’nin etkisinde binlerce yıldır süregelen karışmaların ürünüdür.

Beyaz Irk

Günümüzde, Avrupa’nın tümünde, Asya’nın bir bölümünde, Afrika’nın bir bölümünde (Kuzey Afrika yerli halkı) ve Amerika’nın büyük bir bölümünde yaşayan beyaz derili (göçmen­ler ve çok sayıda melez) grup, hiç kuş­kusuz sayısız karışmanın ürünüdür ve bu karışmalar, beyaz ırka, öteki ırk­lardan daha az belirgin olan özellik­ler kazandırmıştır.

Bu grubu oluşturan beyazlar, genel­likle birbirlerinden çok farklı tipler­dir ve kimi zaman öteki iki büyük ırkı anımsatan özellik karışımları gösterirler. Derinin rengi, pembe beyazdan açık ya da koyu esmere kadar değişik­lik gösterir; saçlar çeşitlidir (kıvırcık saç azdır); burnun, çenenin dudakla­rın biçimi de “sonsuz” çeşitlilik gös­terir. Bazı özel durumlar bir yana, ka­rışımların çokluğu, en eski özelliklerin hemen hepsini ortadan kaldırmış gi­bi görünmektedir. Bu özellikler ancak coğrafya bakımından kapalı ve ayrı kalmış bir bölgede yaşayan gruplar­da (sözgelimi, İskandinavya halkları) görülür.

Sarı Irk

Derisi açık ya da çok açık sarı ile az ya da çok bakır rengi (yalancı kızıl) arasında değişiklik gösteren sarı de­rili grubun, çok özgün ve evrim geçir­miş özellikleri vardır. Öteki büyük ırk­lara oranla, bu ırkta yüz daha kısa, ama daha geniştir. Dış sistemi daha basitleşmiştir; elmacık kemikleri geliş­kin, gözler çoğunlukla çekik, saçlar genellikle siyah ve düzdür, boy kısa­dır (ama coğrafya bakımından ve bi­reysel açıdan önemli kural dışı durum­lar vardır). Tarih boyunca görülen bü­yük istilalar dolayısıyla sarı ırkların, birçok özelliklerini, beyaz ırklara ak­tardıkları, ama bunun tersi olan bir etki altında pek az kaldıkları apaçık ortadadır.

Zenci Irk

Kara derili olan bu grup, deride melaninin yüksek oranda bulunmasından kaynaklanan koyu renk boya madde­siyle dikkati çeker. Coğrafya açısından bir kenarda kalmasından ötürü, bu ırkta bazı çok eski özelliklere (özel­likle çenenin çıkıklığı) rastlanır. Saç­lar genellikle kıvırcık, dudaklar kaim ve burun basık, kulaklar küçük, göz­ler kahverengidir. Kahverengi gözün üç büyük ırkta da görüldüğünü, ama mavi, gri ya da yeşil gözün yalnızca beyaz ırkta bulunduğunu belirtelim. Büyük ırkların her biri, alt-ırklara ay­rılırlar; ama arada yer alan ırk birim­leri de vardır ve bunlar, öteki grupla­rın bazı özelliklerine sahip oldukların­dan, bu temel gruplardan birine ya da ötekine aynı zamanda girerler. Nite­kim, bazı bilginlere göre, Polinezyalılar beyaz derili grup içinde yer aldık­ları halde, başka bilginlere göre de sa­rı derili grubun bir bölümünü oluştu­rurlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.