Malthus Kimdir? Malthusçuluk Nedir?

İngiliz iktisatçısı ve nüfus bilimcisi (The Rookery, Gulidford yakınlan, 1766-Haileybury, Hertford yakınları, 1834).

Jean-Jacques Rousseau’nun ateşli sa­vunucusu bir adamın oğlu olan Tho mas Robert Malthus, Cambridge Üniversitesi’nde öğrenim gördükten son­ra tannbilim okudu, 1797’de tarika­ta girdi, 1804’te evlendi. Nesnel, bi­limsel ve çağının ütopyalarından uzak bir anlayışla tarih, iktisat dersleri verdi. Bu arada birçok yapıt yayımla­dı: An Essay on the Principle of Population (Nüfus İlkesi Üstüne Bir Dene­me, 1798); An İnvestigation of thePre sent High Price of Provisions (Besin Maddelerinin Şimdiki Yüksek Fiyatla­rına İlişkin Bir Araştırma, 1800); On Population (Nüfus Üstüne, 1803); Ob servations on ne Gözlemler, 1814); An İnquiry into the Nature andProgress of Rent and the Principles by Which İt is Regula ted (Rantın Niteliğinin, Gelişmesinin Düzenlenme İlkelerinin İncelenmesi, 1815); Principles of Political Economy Considered with a View to their Prac tical Application (İktisatm Uygulama­ya Yönelik Olarak Ele Alman İlkele­ri, 1820); Definitions in Political Eco­nomy (İktisatta Tanımlar, 1827); vb.

Malthusçuluk

Doğumların iktisat ve nüfus nedenle­rine bağlı olarak isteyerek sınırlandı­rılmasını öngören bir öğreti olarak tanımlayacağımız malthusçuluk, Malthus’un özellikle ilk yapıtı An Essay on the Principle of Population’dan kaynaklandı.
Gerçekten de Malthne Gözlemler, 1814); An İnquiry into the Nature andProgress of Rent and the Principles by Which İt is Regulated (Rantın Niteliğinin, Gelişmesinin Düzenlenme İlkelerinin İncelenmesi, 1815); Principles of Political Economy Considered with a View to their Practical Application (İktisatm Uygulama­ya Yönelik Olarak Ele Alman İlkele­ri, 1820); Definitions in Political Eco­nomy (İktisatta Tanımlar, 1827); vb.

Doğumların iktisat ve nüfus nedenle­rine bağlı olarak isteyerek sınırlandı­rılmasını öngören bir öğreti olarak tanımlayacağımız malthusçuluk, Malt hus’un özellikle ilk yapıtı An Essay on the Principle of Population’dan kaynaklandı.

Gerçekten de Malthus bu yapıtında the Effects of Corn Laws (Tahıl Yasalarının Etkisi Üstüne temel bir ilke öne sürüyordu: Buna gö­re insan nüfusu, kendi soyunun deva­mı için zorunlu besin maddelerinden çok daha hızlı artma eğiliminde­dir.

Mathus yapıtının ilk bölümünde bu yasayı matematiksel olarak dile geti­rir: “Nüfus hiçbir engelle karşılaş­mazsa” “geometrik bir diziye göre artar” (her yirmi beş yılda bir, iki katı­na çıkar), oysa geçim gereçleri yalnız­ca aritmetik bir diziye göre artar (doğ­rusal biçimde çoğalır). Bu yasa, önün­de hiçbir engel olmaksızın gelişen bir nüfus ile tarım ve hayvancılığın en yüksek gelişmesini öngörür.

Malthus gerçekte çok sayıda etmenin (açlık, kötülükler, savaşlar, göçler, vb.) nüfusu besin maddeleri düzeyine getirebileceğini ama, bu durumun ge­çici olduğunu öne sürer. İnsanlığın mutluluğa doğru ilerlemesine set çe­ken neden de işte budur, yazara gö­re. “Yoksullar üstüne” yasalar (toplumsal yasaların ilk taslağı), kötülüğü yatıştırmaktan çok ağırlaştırır. Dola­yısıyla bunları bir hata olarak görmek gerekir. Malthus yapıtının XX. bölümünde “yoksullar yararına olan yasa­ları aşama aşama ortadan kaldırmak için bir plan” önermekten çekin­mez.

Tek gerçek çare, nüfus artışını besin maddeleri düzeyine uygun duruma ge­tirmektir. Ahlak açısından gebeliğin önlenmesine karşı olan Malthus, yal­nızca bazı şeyleri yememek, evlilikten ve çocuk doğurmaktan gönüllü olarak vazgeçmek gibi “manevi zorunluk” yolları öngörür.

Tek gerçek çare, nüfus artışını besin maddeleri düzeyine uygun duruma ge­tirmektir. Ahlak açısından gebeliğin önlenmesine karşı olan Malthus, yal­nızca bazı şeyleri yememek, evlilikten ve çocuk doğurmaktan gönüllü olarak vazgeçmek gibi “manevi zorunluk” yolları öngörür.

Bu kitaptaki görüşler çok sert eleşti­rilere yol açtı. Hatta malthusçuluğun, kâr nedeniyle iktisadi üretimin gönül­lü sınırlandırılması olduğu bile ileri sürüldü. Malthus’un ele aldığı istatis­tikler tartışma konusu oldu ve doğru­luğundan kuşku duyuldu. Toplumsal ilerlemeye karşı çıkanların, olumlu bir çözüm getirememelerine karşın, Malthus’un görüşlerinden ciddi biçim­de yararlandıkları da bir gerçektir. Onu savunanların birçoğuysa “mane­vi zorunluklar”ın etkinliğine pek inan­madılar ve gebeliği önlemeye yönelik modern araçların yayılması yoluyla doğumların denetimi görüşünü des­tekleyen yeni malthusçuluğu yarat­tılar

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.