Nabi (1642-1674)

 Nabi                                                                                       

 •  Türk divan edebiyatının en önemli didaktik şairi, hikemi şiirin kurucusudur.
 • Divan edebiyatında hikmetli,öğretici,atasözlü şiir yazma çığırını açan şairimizdir.
 • Urfa doğumlu olup asıl adı Yusuf”tur.
 • iyi bir öğrenim gördükten sonra İstanbul’a geldiğinde yazdıklarıyla şair Naili’nin gözüne girmiştir.
 • Önemli devlet görevlerinde bulunmuş,bir müddet Halep’te yaşamış; Halep valisi sadrazam olunca onunla birlikte İsatanbul’a dönmüştür.
 • Şiirlerine duygudan daha çok düşünce hakimdir.Bir duygu adamı değil bir fikir adamıdır.
 • Eserlerinde toplumsal çöküntüleri, sehaleti, safahati,kargaşa ve düzensizlikleri ele alır.
 • Dünyanın geçiciliği, kanaat, tevekkül,dinsel öğütler,iyilik ,güzellik ve doğruluk şiirlerinin başlıca temleridir.
 • Şiirlerinde atasözü, hikmet ve fikirleri geniş ölçüde yer alır.
 • Şiirleri yüzyıllar boyu dilden dile dolaşmıştır.
 • Şeyh’üş şuara (şairler şeyhi) unvanı almıştır.
 • Şiirlerinde rahat söyleyiş özelliği, kusursuz nazım tekniğinden gelir.
 • Mazmun,cinas,söz sanatlarına düşkündür ama bunları kullanırken şiiri kapalı hale getirmez.
 • Yaşadığı zamanın en güzel istanbul türkçesi onun şiirlerinde görülür, Türkçeyi hem Arapça hem de Farsçadan üstün bulur.
 • Nesirlerinde dili ağır ve ağdalı olarak kullanmıştır.
 • Divan şiirini yaşamın ,toplumun gerçekliği ile buluşturmak,toplumsal bozuklukları ele almak için mizah ve hicve dayalı bir uslüp takınır.
 • Rubai,kıt’a,kaside,mesnevi yazar; özellikle gazelde çok başarılıdır.

 

 Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz

                     Biz neşatın da gamın da üzgarın görmüşüz 

                     Çok da mağrur olam kim meyhane-i ikbalde 

                     Biz hezaran mest-i mağrurun humarın görmüşüz

                                                                                                             Nabi

Eserleri

Divan :Türkçe ve farsça şiirler içerir.

Hayriye : Oğlu için yazdığı bu öğüt kitabı pedagojik nitelik taşır.Eser dini, mili,ahlaki ve insani özellikler de taşır.

Surname :IV. Mehmet’in şehzadelerinin sünnetlerini anlatır.

Münşeat : Mektuplarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

Hayrabat :Feridüddin Attar’ın “ilahiname” adlı mesnevisinin çevirisidir;eklemelerle zenginleştirilmiş masalsı nitelikte dört bölümlük bir eserdir.

Tuhfet’ül Harameyn :hicaz yolculuğunu anlatan gezi yazısıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.