Anayasa

Anayasanın 74. maddesi neden önemlidir?

Anayasanın 74. maddesi neden önemlidir? Anayasa Md. 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık esası, gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hakkı kullanılma biçimi kanunla […]

1982 Anayasına Göre Nasıl bir Seçim Sistemimiz Var?

1982 Anayasına Göre Nasıl bir Seçim Sistemimiz Var?, Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri için uygulanacak seçim sistemini, 1961 Anayasası gibi, belirtmemiştir. Seçim sistemini saptamayı, yasama organının takdirine bırakmıştır. 1950-60 arası dönemde çoğunluk sistemi ile elde edilen sonuçlar, çoğunluk sistemine karşı kuşkuyu artırmış ve nisbi temsil akımına güç kazandırmıştır. Bunun sonucu olarak da 1961 Anayasasından […]

Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir? Sıralanışı Nasıldır?

Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir? Sıralanışı Nasıldır? Anayasa, temel hak ve özgürlüklerin sıralanışında, 1961 Anayasasında olduğu gibi, genel hükümlerden sonra, üçlü bir ayrıma gitmiştir. Bunlar sıra ile, kişinin haklan ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve siyasal haklar ve ödevlerdir. Bu üçlü ayırım, 20. Yüzyıl başlarındaki Alman hukukçularından G. Jellinek’ten beri yaygın […]

Anayasada Sosyal devlet Anlayışı Nedir?

Anayasada Sosyal devlet Anlayışı Nedir? Sosyal devlet kavramı, Anayasa hukukumuza, 1961 Anayasası ile girmiştir. Tartışmalara yol açan bu kavram, 1982 Anayasasında da, Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almış ve ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Sosyal devlet kavramı, oldukça eski bir kavramdır. Bu kavramdan genel olarak, vatandaşların sosyal durumlarını düzeltrmeyi, onlara belirli bir refah seviyesi sağlamayı, onları sosyal güvenceye […]

Anayasada Dinsel inanca Saygı

Anayasada Dinsel inanca Saygı, Anayasa, din ve vicdan özgürlüğünü düzenlerken, dinsel inançlara saygı yönünden ayrıntılı bir düzenlemeye gitmiştir: Anayasaya göre, Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir (m. 24/1). Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz (m. 24/3). Anayasa bununla da yetinmeyerek, din ve ahlak eğitim ve öğretimini […]

1982 Anyasasında Egemenlik Kullanışı Daha Önceki Anayasalardan Farkı Nedir?

1982 Anyasasında Egemenlik Kullanışı Daha Önceki Anayasalardan Farkı Nedir? Egemenlik ve Kullanılışı 1982 Anayasası da, 1924 ve 1961 Anayasaları gibi, Fransız Devriminin ulus egemenliği ilkesini tekrarlamıştır. Buna göre, Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Egemenliğin kullanılışı açısından, 1924 Anayasası ile, 1961 anayasası ve 1982 Anayasaları arasında fark bulunmaktadır. 1924 Anayasasına göre, milleti temsilen egemenlik hakkını yalnız Türkiye […]

1982 Anayasasına göre Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

1982 Anayasasına göre Atatürk Milliyetçiliği Nedir? 1982 Anayasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir devlet olduğu belirtilmiştir. Bilindiği gibi, 1924 Anayasasında, «milliyetçi» devletten, 1961 Anayasasında da, milli devletten ve Türk milliyetçiliğinden sözedilmiştir. 1982 Anayasasına göre, devletin temel ilkelerinden biri olan Atatürk Milliyetçiliğinin ne anlama geldiğini, 1961 Anayasasında sözü edilen Türk Milliyetçiliğinden bir farkı olup […]

1982 Anayasası Başlangıç Bölümü Anayasanın Temel İlkeleri Nelerdir?

1982 Anayasası Başlangıç Bölümü Anayasanın Temel İlkeleri Nelerdir? 1982 Anayasası da, her anayasa gibi, hazırlandığı dönemin izlerini taşır. 1982 Anayasası da, 1980 öncesi dönemde karşılaşılan sorunların etkisi altında hazırlanmıştır. Ülkeyi, içinde bulunduğu duruma getiren nedenler arasında, 1961 Anayasasının da payı olduğu görüşü benimsenmiş, 1961 Anayasasının hazırlanmasında olduğu gibi, ülkenin karşılaştığı toplumsal, siyasal, ekonomik sorunların giderilmesinde, […]

1982 Anayasası Nasıl Hazırlanmıştır?

1982 Anayasası Nasıl Hazırlanmıştır? Anayasanın hazırlanmasında ve kabul edilmesinde izlenen yol, aşağıdaki gibi özetlenebilir: a) Danışma Meclisi kendi üyeleri arasından, Anayasayı hazırlamak tasarı haline getirmek üzere, on beş kişiden oluşan bir Anayasa Komisyonu seçmiştir. 23 Kasım 1981 de seçilen bu Komisyon, hazırladığı Anayasa Tasarısını 17 Temmuz 1982 de Danışma Meclisine sunmuştur. Tasarının hazırlık aşamasında çok […]

1982 Anayasası için Kurucu Meclis Nasıl Oluştu? Özellikleri Nelerdir?

1982 Anayasası için Kurucu Meclis Nasıl Oluştu? Özellikleri Nelerdir? Milli Güvenlik Konseyi, 29.6.1981 de çıkardığı bir Yasa ile, kendisinin de içinde yer alacağı bir Kurucu Meclis kurulmasını öngörmüştür. 23 Ekim 1981 de göreve başlayan Kurucu Meclisin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı ve bağımsızlığı,  milletin ve ülkenin bütünlüğünü korumak, toplumun huzurunu tesis etmek, sosyal adalet ve […]

Sayfa 1 of 212