hücre

Hücre Farklılaşması ve Sebepleri

Farklılaşma özel niteliklerin edinilme­sidir. Farklı dokuları oluşturan hüc­reler de farklıdır; bununla birlikte, tü­mü de tek bir hücreden gelir. Tek bir hücre düzeyinde, bu farklılaşma ken­dini genellikle morfoloji değişiklikleri ve özel bir davranışın yerleşmesiyle belli eder. Bir yönde farklılaşma en sık olarak hücrenin sahip olduğu öbür olanakların sınırlanmasıyla birlikte gider. Bir Hücreli Canlılarda Farklılaşma Bir hücreli […]

Hücre Öğelerinin Çoğalmaları

Değişik hücre organitlerinin kökenini aydınlatmak her zaman kolay değildir. Gerçekten de, hücre bölünmesi sı­rasında, sürekliliğin kromozomlar tarafından sağlandığı kesindir; bunlar yalnız kendilerine benzer kromozom­lardan kaynaklanır. Mitokondriler ve plastlar bölünmey­le çoğalır; organitlerde çoğalma olay­larında çok önemli rol oynayan dezok­siribonükleik asidin bulunduğu bilin­diğine göre, çekirdekten başka organitlerin de az çok özerk bir biçimde mi çoğaldığı ya da […]

Hücre içi Yapılar

Işık mikroskopu sayesinde hücrenin birçok oluşturucusu olduğu ortaya çı­karılabilmişti. Bunlar arasında sitop- lazma, temel yaşam maddesi olarak kabul ediliyordu. Bu homojen ve ışığı kırıcı jelin içinde, biri (çekirdek) vaz­geçilmez olan cisimler barınır. Yaşa­yan maddenin tümü (sitoplazma + çe­kirdek) genellikle protoplazma olarak adlandırılır. Sitoplazma Günümüzde sitoplaz- manın homojen olmadığım ve biyokim­yasal açıdan bütün oluşturucularla sı­kı sıkıya […]

Hücre Doku Organ Sistem ve Organizma Arasındaki ilişki

Hücre Doku Organ Sistem ve Organizma Arasındaki ilişkiyi Açıklayınız. Hücreden Organizmaya Pirelerden zürafalara, Karıncalardan fillere, otlardan ağaçlara yeryüzündeki tüm canlılarda yaşamın sürekliliği için gerekli yapılar, hücrelerden oluşmuştur. Hücresel yapıya sahip olma, canlılarla    cansızları ayıran en önemli özelliktir. Bütün canlılar;    canlılık olaylarını yerine getiren, çoğalan, gelişen ve büyüyen hücrelere sahiptir. Canlıyı oluşturan bu hücreler, birlikte, uyum […]

Canlılık Hücreyle Başlar Hücre Zarı ve Sitoplazma Nedir?

Canlılık Hücreyle Başlar Hücre Zarı ve Sitoplazma Nedir? Canlıların vücüdunu oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.Hücreler çok küçük oldukları için , mikroskop yardımıyla incelenebilir.Hücreler bir organizmanın sahip olduğu solunum , boşaltım , sentez ve büyüme gibi canlılık özelliklerini gösterir.Bundan dolayı hücreler canlıdır diyebiliriz.Bitki hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde köşeli olduğu gözlenir.   […]

Bitki ve Hayvan hücrelerinin Karşılaştırılması ve Hücre Tiplerine Örnekler

1. Bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştırınız. Hücreler arasındaki benzerlik ve fark­lılıkları açıklayınız 2. Farklı hücre tiplerine örnekler veriniz. Bitki ve Hayvan hücrelerinin Karşılaştırılması Şimdi de bitki ve hayvan hücrelerinin kısımlarını bir benzetme ile açıklamaya ne dersiniz? Yandaki fabrika resmini dikkatlice inceleyiniz. Fabrikanın duvarını hücrenin zarına, işçileri organellere, yöneticilerin bulunduğu yeri de çekirdeğe benzetebilir misiniz? Bu […]

Bütün Canlılarda Hücreler Aynı mıdır?

Bütün Canlılarda Hücreler Aynı mıdır? Çevrenize baktığınızda hangi canlıları görüyorsunuz? Gördüğünüz bütün canlılar birbirlerinin aynı mıdır? Onları farklı ya da benzer kılan özellikler nelerdir? Canlıları oluşturan hücreler birbirinden farklı olabilir mi? Yapacağınız etkinlikte bitkiyi oluşturan yapıları aşama aşama inceleyecek, en küçük yapı birimi olan hücreleri yakından tanıyacaksınız. Soğandan soğan zarına, soğan zarından en küçük birim […]

Hücre Nasıl Keşfedildi? Mikroskop Nasıl Bulundu?

Hücre Nasıl Keşfedildi? Mikroskop Nasıl Bulundu? Dört yüzyıl önce mikroskop icat edilmemişti. İnsanlar için çevrelerindeki bitki ve hayvanların yapıları bir sırdı. Üstelik gözle görülebilenlerin dışında daha birçok canlı türü vardı. Hastalıkların nedeni bilinmiyor, yalnızca tahmin edilebiliyordu. Tıp bilimi henüz doğmamıştı. İnsanlar, el yordamıyla tedavi edilebiliyorlardı. Mikroskobun keşfi, bilim dünyasında önemli bir devrim gerçekleştirdi. Canlılar dünyasının […]

Yaşamın Temel Birimi Hücre Nedir?

Yaşamın Temel Birimi Hücreye Yolculuk, Hücre Nedir? Canlılar nelerden oluşmuştur? Canlılar gözle görülebilen organlardan, göz, kulak, burun, kol, bacak, v.s. Gözle görülemeyen sadece mikroskop ile görülebilen hücrelerden oluşmuştur. Tüm canlıları oluşturan yapılar benzer midir? Canlıları oluşturan yapılar benzerdir. Temel Birim hücredir. Şimdi hücreyi anlamaya çalışalım. Resimdeki çocuğun oynadığı oyuncağı tanıdınız mı? Küçük parçalar içeren bu […]