İsmet İnönü

İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı ve Çok Partili Dönem

İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı Dönemi Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de ölünce, T.B.M.M., İsmet İnönü’yü oybirliğiy­le cumhurbaşkanlığına seçti (11 Ka­sım 1938). Cumhurbaşkanlığı süresin­ce Atatürk devrimlerinden hiçbir ödün vermeyen İsmet İnönü, özellikle laiklik konusunda gösterdiği titizlik yüzünden gerici çevrelerin şimşekle­rini üstüne çekti (özellikle 1950’den sonraki çok partili dönemde iktida­rın laiklikle bağdaşmayan uygula­malarını çok sert bir […]

İsmet İnönü ve Lozan’da

Savaş Alanından Barış Masasına Türk-Yunan savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanınca, İtilaf Devletleri’nin ateşkes önermeleri üzerine 3-11 Ekim 1922 tarihleri arasında Mu­danya’da bir konferans düzenlenme­si kararlaştırıldı. Ingiliz, Fransız, İtal­yan delegelerinin katıldığı konferans­ta Türkiye’yi İsmet Paşa temsil etti. Oldukça tartışmalı ve zaman zaman sıcak savaşı gündeme getirebilecek ortamda geçen konferansın sonunda, Trakya’nın Yunanlılar tarafından sa­vaşsız boşaltılması sağlanmıştı. […]

İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı Yılları

Ulusal Kurtuluş Yolundaki Kıpırdanmalar Dönemin sadrazamı Ahmet İzzet Pa­şa tarafından Harbiye Nezareti Müs­teşarlığına getirilen İsmet Bey, İstihzarat-ı Sulhiye (Barış Hazırlıkla­rı) komisyonunda askeri müşavirlik. Askeri Şura üyeliği, Muamelat-ı Umu­miye (Genel İşler) müdürlüğü gibi gö­revlerde bulundu. Mondros Mütarekesi’yle Osmanlı Devleti, işgal kuvvet­lerinin denetimine girmiş, padişah ve saltanat, işgal kuvvetlerinin kuklası durumuna getirilmişti. Mustafa Ke­mal Paşa, Anadolu’ya geçip […]

İsmet İnönü Yemen Balkan 1. Dünya Savaşı Yılları

Yemen Yılları 1910’da başlayan ayaklanmayı bas­tırmak üzere, Yemen’e gönderilen Ge­nelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa, Kırklareli manevralarına ilişkin görüş ve eleştirilerinden tanıdığı İsmet Bey’i yanına çağırdı. Balkan Savaşı’nın pat­lamasının beklendiği bir sırada Genel­kurmay başkanının Yemen’e atanma­sını doğru bulmamasına karşın, bu çağrıya uyup Yemen’e gitti. 26 Şubat 1910- 5 Mart 1912 tarihleri arasında Yemen’de görev yapan İsmet […]

İsmet İnönü Askeri öğrencilik Yılları ve İlk Görevi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cum­hurbaşkanı (İzmir, 1884 – Ankara, 1973). Askeri Öğrencilik Yılları Deliorman bölgesindeki Razgrad ka­sabasından Çevriye Hanım ile Bitlisli Kürümoğulları ailesinden Mehmet Re­şit Bey’in beş çocuğundan İkincisi olan Mustafa İsmet, ilköğrenimini ba­basının görevi gereği atandığı Sivas’ta tamamladıktan sonra askerliğe karşı özel bir ilgi ve yakınlık duymaya baş­laması nedeniyle Sivas Askeri Rüştiyesi’nde okudu (1895). Ancak […]