İsmet İnönü Yemen Balkan 1. Dünya Savaşı Yılları

Yemen Yılları

1910’da başlayan ayaklanmayı bas­tırmak üzere, Yemen’e gönderilen Ge­nelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa, Kırklareli manevralarına ilişkin görüş ve eleştirilerinden tanıdığı İsmet Bey’i yanına çağırdı. Balkan Savaşı’nın pat­lamasının beklendiği bir sırada Genel­kurmay başkanının Yemen’e atanma­sını doğru bulmamasına karşın, bu çağrıya uyup Yemen’e gitti. 26 Şubat 1910- 5 Mart 1912 tarihleri arasında Yemen’de görev yapan İsmet Bey, asi Yemen imamı Yahya Hamideddin’le yaptığı görüşmelerde anlaşma yapıl­masını sağladı, böylece Yemen ayak­lanmalarının sona endirilmesinde et­kin bir rol oynamış oldu.

Balkan Savaşı Ve Birinci Dünya Savaşı Yılları

Yemen’deki görevinden İstanbul’a dö­nen İsmet Bey, Harbiye nazırı ve Baş­komutan vekili Enver Paşa’nın emrin­de çalışmaya başladı. 26 Nisan 1912’de binbaşılığa, 23 Kasım 1914’te de kaymakamlığa (yarbaylık) yüksel­di. Genel seferberlikten sonra Liman von Sanders Paşa’nın komuta ettiği 1. Ordu’nun kurmaylığına verildi. 1915’te miralaylığa (albaylığa) yüksel­di, 2. Ordu’nun kurmay başkanlığına atandı. Aynı yıl Mevhibe Hanım’la ev­lendi, birkaç gün sonra da Doğu Cep­hesine hareket ederek Rus ordularıy­la yapılan savaşlara katıldı. Daha sonra Kafkasya cephesine gönderildi, burada Mustafa Kemal Paşa’nın em­rinde kolordu komutanı olarak görev yaptı. Mustafa Kemal’in en yakın ar­kadaşı olmasının ötesinde, en güven­diği askeri danışmam durumuna gel­di. Suriye cephesinde 20. Kolordu ko­mutanlığına atanmasından bir süre sonra, Halep’te kurulmaya çalışılan orduda 3. Kolordu komutam oldu ve burada Mustafa Kemal Paşa’yla ye­niden çalışma olanağını buldu. Bütün Arabistan ordularının başına Alman generali Falkenhayn’ın getirilmesi her ikisini de rahatsız etmeye başladı. Al­manya’nın çıkarlarını ön planda tutan general Falkenhayn’ın taarruz istek­leri, savaşın gidişi, ülkenin genel du­rumu hakkında,birlikte bir rapor ha­zırlayıp sadrazama gönderdiler (20 Eylül 1917). Rapordan beklenen sonuç alınamayınca Mustafa Kemal Paşa, ordu komutanlığından istifa edip İs­tanbul’a döndü (9 Ekim 1917). İsmet Bey ise, Ekim 1917 – Ekim 1918 tarih­leri arasında Suriye cephesinde Birüssebi’deki kolordunun komutanlığı­na getirildikten sonra İngilizlerle ya­pılan çetin savaşlarda zor günler ya­şadı. Hastalanınca görevden ayrılıp İstanbul’a döndü. 30 Ekim 1918’de de Mondros Mütarekesi imzalandı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.