İsmet İnönü Askeri öğrencilik Yılları ve İlk Görevi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cum­hurbaşkanı (İzmir, 1884 – Ankara, 1973).

Askeri Öğrencilik Yılları

Deliorman bölgesindeki Razgrad ka­sabasından Çevriye Hanım ile Bitlisli Kürümoğulları ailesinden Mehmet Re­şit Bey’in beş çocuğundan İkincisi olan Mustafa İsmet, ilköğrenimini ba­basının görevi gereği atandığı Sivas’ta tamamladıktan sonra askerliğe karşı özel bir ilgi ve yakınlık duymaya baş­laması nedeniyle Sivas Askeri Rüştiyesi’nde okudu (1895). Ancak yaşı, askeri idadilere giriş yaşından küçük ol­duğu için Askeri İdadi’ye giremedi, bir yıl Sivas’ta Mülkiye İdadisi’nde okudu. İstanbul’a giderek Mühendishane-i Berri-i Hümayun adıyla anılan topçu okulunun idadi kısmını ve ardından da Topçu Harbiyesi’ni bitirdi (1903). Aynı yıl asker­likteki yeteneği ve yeterliği göz önün­de bulundurularak Erkân-ı Harbiye Mektebi’ne (Kurmay Akademisi) ka­bul edildi.

Harbiye onun yaşamında özel bir yer tuttu: Bu okulda daha sonraki yıllar­da inanç ve eylem ortaklığı yapacağı pek çok kişiyle tanıştı, dostluk kurdu. Bunların arasında Mustafa Kemal (Atatürk) ile Kâzım (Karabekir), Fethi (Okyar), Ali Fuat (Cebesoy), Asım (Gündüz) Beyler ön sırayı alıyordu.

Kıta Hizmeti Ve İlk Etkin Görevler

İsmet Bey, Erkân-ı Harbiye’yi sınıf bi­rincisi olarak bitirdikten (1906) son­ra, kıta stajı için Edirne’deki 2. Ordu’ ya atandı, burada 8. Sahra Topçu Alayı 3. bölük komutam olarak görev yaptı. Askeri öğretmen olarak verdi­ği dersler ve konferanslar, yüksek rüt­beli subaylar tarafından da ilgiyle karşılandı. 1907 yılı sonlarında, gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye ol­du. Dede ağaç’tan İzmir’e eski erlerin gönderilmesiyle görevlendirildi. Dö­nüşte Selanik’te bir süre kaldı, cemi­yetin ileri gelenleriyle görüştü, Cemal ve Talat Paşalarla tanıştı. 24 Temmuz 1908’deki İkinci Meşrutiyet’in ilanı için yapılan siyasal eylem sırasında Edirne’deki Süvari Tümeni komutan­lığına getirildi. 25 Eylül 1908’de kola­ğası (ön yüz başı) oldu. Stajı bitince 2. Ordu kurmay heyetine alındı.31 Mart (1909) gericilik eylemini bastırmak üzere İstanbul’a gönderilen Hareket Ordusu’nda kurmay subay olarak gö­rev aldı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.