Gamaglobülin nedir? Genel Yapısı Nasıldır?

Gamaglobülin nedir? Genel Yapısı Nasıldır? Kan plazmasının proteinli normal bileşikleri. Gamaglobülinler, bağışıklık savunması olaylarında oynadıkları rol nedeniyle biyoloji açısından büyük önem taşırlar. Dolayısıyle,bu maddelere, ayırma tekniğini göz önünde tutmadan, işlevlerine uygun düşen imünoglobülin adı da verilmektedir. Gerçekte, bunlar, kan proteinlerinin, aynmsal olan fiziksel-kimyasal özelliklerine dayalı bölme teknikleriyle ortaya çıkarılmışlardır: Amonyum sülfatta çökeltme aracılığıyla, çözünürlük; elektroforez ve imünoelek-troforez aracılığıyla pH asitlik kat sayısı; kromatografi, jel üstünden süzme ve ültrasantrifüjleme yoluyla molekül kütlesi. Bu ayrımlar, ancak, belli bir niteliği ilgilendiren farklılıklara dayandıklarından, bir sınıflandırma yapılmasını sağlamazlar. Bu yollarla ayrılan her küme, yapısı, işlevleri ve biyolojik özellikleri değişik olabilen moleküller içerirler. Bununla birlikte gamaglobülinler işlevsel bir türdeşlik sergileyen bir küme oluştururlar. Elektroforez, kan proteinleri arasında, göç sırasına göre adlandırılan, beş kesimin nite-lendirilmesine olanak tanır: albü- minler; globülinler; α1, α2, β, γ

gamaglobülin

Gamaglobülin Genel yapısı

Gamaglobülinler, glikoproteinlerdir (yani, molekülün aşağı yukarı % 3’ünü temsil eden glüsit [şeker] yapısında bir protein kümesi içeren proteinler). Ültrasantrifüjleme ve özellikle imüno-elektroforez gibi ayırma yöntemleri, bunların birçok kesime ayrılmasını sağlar: IgA, IgG, IgM ve en zayıfları olan IgD . IgG kesimi en bol (% 90) ve en çok incelenmiş olandır; yapısı, bütün imünoglo- bülinlerin temel yapısı olarak kabul edilebilir (Çiz. 1).
Bir IgG molekülü, yüksek molekül kütleli iki zincir (440 aminoasitli ağır zincirler) ve düşük molekül kütleli iki zincir (220 aminoasitli hafif zincirler) taşırlar. Bu zincirler, disülfür köprüleri oluşturan (Çiz. 2 ) kimyasal bağlarla bakışımlı biçimde birbirlerine bağlanmışlardır. Molekülün bir bö-lümü sabittir (FC bölümü): Bu, aynı aminoasitleri içerdiği gibi, zincirleşme düzenleri de aynıdır. Molekülün öbür ucunun (FAB bölümü) bileşimi, bağışıklık işlevine bağlı olarak değişir. Bu uç, molekülün biyolojik etkinliğinin taşıyıcısı olan antikor bölümlerinden oluşmuştur. Etkinin özgüllüğü, FAB bölümü bileşenleri olan aminoasitlerin düzenine bağlıdır (Çiz. 3). Özgül tanımın olasılıklarını artıran antikor bölümünü, değişken FAB bölümünün yalnızca bir bölümü (110 aminoasitten 10ü) oluşturur.

Gamaglobülin Metabolizma

Gamaglobülinler, plazmositler tarafından bireştirilebilirler. Son derece kesin mekanizmalara göre, organizmaya bir antijenin sokulması, belli bir hücre sayısı tarafından, bu antijeni etkisiz kılacak özgül bir gamaglobülin türünün bireşimine ve salgılanmasına neden olur. Gamaglobülinler yalnızca plazmada bulunmazlar; önemli bir bölümü damar dışında da yer alabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.