Edebiyat

Danişmend Gazi Destanı (Danişmendname)

 Anadolu’da Danişmendlilerin kurucusu olan Melik Danişmend Gazi ‘nin etrafında 11.yüzyılda oluşmuş,13 yüzyılda yazıya geçirilmiş bir destandır. Danişmend Gazi,Battal Gazi’den farklı olarak Arap değil bir Türk’tür. Danişmend Gazi,cesareti ve yiğitliğiyle Alp Arslan’ın dikkatini çekmiş ve onun en güvenilir komutanları arasında yer almıştır.Malazgirt Savaşı’na  da katılan Danişmend Gazi, zaferin kazanılmasında büyük rol oynamış; zaferden sonra Danişmendli hanedanlığını […]

Latin Edebiyatı Hakkında Bilgi

Roma uygarlığından kaynaklanan, latince yazılmış yapıtların oluşturduğu edebiyat. Latin edebiyatının tarihi, latincenin Roma devleti ve kültürüyle özdeşleş­tiği dönemle sınırlanır. Günümüze ula­şan yazılı kaynaklara bakarak Latin edebiyatının yaklaşık yedi yüzyıl (Î.Ö. III. yy – İ.S. IV. yy) .sürdüğü, bir Ro­ma kültürü olgusu olarak Roma’nın düşüşü ve Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne karşı koyamadığı kanıtlana­bilir. Latin Edebiyatındaki Efsaneler Kartaca […]

Latince Nedir? Dilin Özellikleri ve Kelime Dağarcığı

Hint-Avrupa dil ailesinin italik öbeğin­den ölü dil. Eskiçağ’da Romalılar ta­rafından konuşulmuş olan latince mo­dern roman dillerinin atası sayılır. İ.Ö. II. binyılda Latium bölgesinde ko­nuşulan latince, Roma’nın ve Roma İmparatorluğu’nun topraklarım geniş­letmesiyle birlikte yayıldı. V. yy’a ka­dar Roma İmparatorluğu’nun temel bildirişim aracı olan sözlü dil latince, Roma’nın çöküşüyle uzun süreli bir bunalıma girdi: Çeşitli bölgelerde bas­kın […]

Japonya’da Edebiyat

Japon edebiyatı, Çin edebiyatından daha geç, ancak Çin harflerinden ya­rarlanılarak yapay bir Japon yazısının yaratıldığı dönem olan İ.S. VIII. yüz­yılda ortaya çıkmıştır. Başlangıç Yılları: Nara Dönemi Nara, 710’da başkent oldu. Daha ön­ce naip Şotoku-Taişi’nin (572-621) 17 Maddelik Anayasa’sı gibi resmi metinler çince yazılıyordu, ama çok sa­yıda sözlü gelenek varlığını sürdür­mekteydi (düz yazı türünde büyük söz­ler olan […]

İtalya’da Edebiyat

İtalyan edebiyatı, geç bir dönemde başladı. Çünkü XIII. yy’a kadar İtal­ya, Kilise, İmparatorluk ve Komünler arasındaki savaşlarla mücadelelerin çalkantısında yaşadı. XIII. yy’ın başlarında, henüz edebiyat­tan söz edilmemekle birlikte, iki tür ürün ortaya çıktı: Saflığın çekiciliği­ni yansıtan ilk tür, Fransisken rahip­lerinin Bologna ya da Milano lehçe­sinde yazılmış yapıtlarından oluşu­yordu. En güzel şiirlerden biri Güne­şin Ezgisi (1224) […]

İstiklal Marşı Nedir? Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

İstiklal Marşı Nedir? Ne Zaman Kabul Edilmiştir? Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal mar­şı. 10 kıtanın tamamını görmek için sayfaya gidebilirsiniz. Türkiye’de, ulusal marş yazılması önerisi, önce 1920 yılında İsmet Paşa’dan (İnönü) geldi, Maarif Vekâleti de bu öneriyi dikka­te alarak bir yarışma düzenledi. O günlerde Türk Kurtuluş Savaşı en heyecanlı günlerini yaşıyordu; top­lumda ulusal bilinci pekiştirecek, ulusçuluk duygusunu […]

İspanya Edebiyatı Tarihi ve Gelişmesi

Destanlardan ya da dinden esinlenen ilk İspanyolca metinler X. yy’a uzanır. Ama, İspanya’nın Cantar de Mio Cid (Cid Manzumesi), Lara Ailesinin Ço­cukları (Los Siete İnfantes de Lara) gi­bi destan biçimindeki ilk baş yapıtla­rını vermesi XII. yy’da gerçekleşti. Destandan Şövalye Aşklarına Bilinen ilk Castilla ozanı Gonzalo de Berceo’nun (1198-1268) yapıtları de­rin bilgilerle doluydu. Büyücü Krallar ise […]

İran İslam Öncesi Sonrası ve Batı Etkisindeki Edebiyatı

İran edebiyatı, tarihsel gelişimi açı­sından üç ana bölümde incelenir: İslâmdan önceki dönem; İslâm etkisin­deki dönem; Batı etkisindeki dönem. İran İslamdan Önceki Dönem Edebiyatı İran edebiyatı, başlangıcından İslâm dininin ortaya çıkışma kadar, çok tanrılı dinlerin etkisinde kaldı. Dola­yısıyla bu döneme ilişkin olarak ele geçen metinler genellikle dinsel içe­rikliydi. Zerdüşt’ün Gafa’ları, Avesta bu ilk örnekler arasında yer […]

İngiltere’de Edebiyat

Birçok germen lehçesiyle yazılmış Anglosakson şiirinde İngiliz edebiya­tının bütün oluşturucu öğelerinin ilk niteliklerine raslamr: Beowulf Sağa­sı’nın melankolisi; İngiliz halk ozanlarının Riddles devindeki hüzünlü hava ve söz oyunları; keşiş Caedmon’un Ya­ratılış üstüne yazdığı şiirin tumturaklılığı. Düşünce olarak İngiliz olan bu öze, Normandiya’nın alınmasıyla ek­lenen fransızca sözcükler, bir zengin­lik ve üslup inceliği getirdi. Bu da özel­likle Layamon’da […]

Selim İleri Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk öykücüsü ve romancısı (İstan­bul, 1949). Atatürk Lisesi’ni bitirdikten (1968) sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’de okuyan ve ardın­dan kendini bütünüyle yazarlığa ve­ren Selim İleri, ilk yazısını 1967’de Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. Yetişme çağında, duygulu, içe dö­nük, okumayı seven, sağlam dostluk­lar kurmaya çabalayan, belirli bir aile çevresi ve ilişkileri içinde sınırlan­mış bir gencin yaşamından […]

Sayfa 2 of 512345