İstiklal Marşı Nedir? Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

İstiklal Marşı Nedir? Ne Zaman Kabul Edilmiştir? Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal mar­şı. 10 kıtanın tamamını görmek için sayfaya gidebilirsiniz.

Türkiye’de, ulusal marş yazılması önerisi, önce 1920 yılında İsmet Paşa’dan (İnönü) geldi, Maarif Vekâleti de bu öneriyi dikka­te alarak bir yarışma düzenledi. O günlerde Türk Kurtuluş Savaşı en heyecanlı günlerini yaşıyordu; top­lumda ulusal bilinci pekiştirecek, ulusçuluk duygusunu daha da canlı kı­lacak bir marşa gereksinme duyuluyordu. Yarışmada ayrıca güfteyi ya­zacak olana 500 TL, besteyi yapacak olana da 1000 TL ödül verileceği du­yuruldu. Yarışmaya katılan 724 şiir­den hiçbiri başarılı bulunmadı. Meh­met Akif (Ersoy), böyle bir ödülden rahatsızlık duyduğu için yarışmaya ka­tılmamıştı. Dönemin Maarif vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Meh­met Akif’e mektup yazıp, kendisi için sakıncalı gördüğü konularda güvence verdikten sonra Mehmet Akif, 48 sa­at gibi kısa bir sürede marşın güfte­sini yazıp imzasız olarak Maarif Vekâleti’ne gönderdi. T.B.M.M ’nin 1 Mart 1921 tarihli toplantısında oku­nan bu şiir, 12 Mart 1921 tarihli top­lantıda da ulusal marş olarak kabul edildi. Mehmet Akif, İstiklal Marşı için “ onu milletime ve kahraman or­dumuza hediye ettim. Zaten o mille­tin eseridir, milletin malıdır. Ben yal­nızca gördüğümü yazdım.” demiş ve bu şiirim Safahat adlı şiir kitabına al­mamıştır.

Bu şiirin marş biçiminde bestelenme­si için de bir yarışma açıldı ve yarışma­ya aralarında Ali Rifat Çağatay, Hüse­yin Saadettin Arel, Lemi Atlı, Mehmet Baha (Pars), Rauf Yekta, Sadettin Kay­nak, Zeki Üngör’ün de bulunduğu bes­teciler katıldı. Ancak savaşın şiddet­lenmesi üzerine kesin bir seçme yapı­lamadı; marşın farklı bestelerle okunması birtakım sakıncalar yarat­tığı için, 1924’te Maarif Vekâleti’nde oluşturulan bir kurul tarafından Ali Rifat Çağatay’ın bestesi resmen kabul edildi, marş bu beste ile 1930 yılma kadar çalınıp söylendi. 1930’da yeni bir emirle Cumhurbaşkanlığı Orkest­rası şefi Zeki Üngör tarafından yeni­den bestelenen marşın armonik dü­zenlemesi Edgar Manas, bando dü­zenlemesi de İhsan Servet Künçer ta­rafından yapıldı.

İstiklal Marşı, 41 dizeden oluşur; do­kuz bölüm dörtlük, 10. bölümse beş­liktir. Aruzun “feüâtün (fâilâtün)/fei- lâtün/feilâtün/feilün(fa’lün)” kalıbıy­la yazılan şürde uyaklar tamdır ve her bölüm kendi içinde belirleyici bir uyak izlemektedir. Türk Kurtuluş Savaşı’nın en çetin günlerinde yazılan bu marşta Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı’na tanık olan bir ozanın duyarlığı­nı aktarmıştır: Tarih boyunca özgür ve bağımsız yaşayan Türk ulusunun, kutsal değerlerinden olan bayrağına, yurduna, kültür ve tarih mirasına yö­nelik sömürgeci eylemler karşısında takındığı (ve takınması gereken) tavrı azimli, inançlı ve gür bir sesle adeta haykırmaktadır. Türk ulusu, tarih boyunca özgür ve bağımsız yaşamıştır, bundan sonra da sonsuza değin özgür ve bağımsız yaşamak hakkına sahiptir. İlk iki dörtlüğü, bütün resmi törenlerde çalınıp söylenmekte olan İstiklal Marşı, bayrak gibi Türk ulusunun simgesidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.