Krebs Çevrimi Nedir?

Her canlı hücrenin, metabolizma tep­kimelerinin çoğu için gerekli olan, önemli ölçüde enerji tükettiğini, hüc­re enerji üretiminin de, oksijen tüke­ten tepkimeler zinciri sırasında mitokondriler düzeyinde gerçekleştiği­ni ortaya koyan metabolizma süreci.Hücre kimyasının kurucusu O. Warburg’un (1931 Nobel Ödülü) öğrenci­si olan Alman kökenli İngiliz biyokim­yacısı H.A. Krebs’in(1953 NobelÖdülü) bulduğu bu metabolizma çevrimi, alman besinlerin enerjiye dönüştürül­düğü genel bir mekanizmadır. Hücresel yükseltgenme tepkimelerinin temel bölümünü oluşturur ve hücre solunu­muyla karışır.

Besin bileşenlerinin çoğunluğu (özellikle glüsitler ve lipiüer), hücre düzeyinde, ortak bir molekülle sonuçlanan metabolizma tepkimele­riyle karşılaşırlar: Bu ortak molekül, enerji bakımından zengin molekül bağların (fosfat bağları) oluşmasına yol açan çevrimsel bir dizi dönüşümün kökenindeki asetik asittir.Söz konusu bağlar depolanabilirler ve bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için enerji des­teği gerektiğinde kullanılırlar. Böyle­likle mitokondri, doğrudan kullanımı pek olmayan, ama dönüşümden son­ra, kusursuz biçimde depolanabilen ve her an kullanılabilen bir yakıt sağ­layan ham petrolün girdiği bir petrol rafinerisine, her hücre tepkimesi de, ancak deposu dolduktan sonra iş- leyebilen bir motora benzetilebilir. Trikarbosiklik çevrim ya da sitrik asit çevrimi adlarıyla bilinen Krebs çev­riminin (Bkz. Çiz.) genel bilançosu, me­tabolizma artıkları olarak kabul edi­lebilen, karbon dioksit CO2 gazının elenmesine yol açan iki karboksillenme ve suyun elenmesiyle sonuçlanan dört hidrojen giderme işlemi sırasın­da, bir asetik asit molekülünün tam olarak yükseltgenmesinden oluşur. Bu tepkimelerin tümünden sağlanan enerji,adenozin monofosfat(A.M.P.), adenozin difosfat (A.D.P.) ve özellikle organizmanın en enerjili molekülü olan adenozin trifosfat (A.T.P.) ver­mek için fosfat bağları biçiminde adenozin moleküllerine bağlanır. Bu de­polanmış enerji, tersinir tepkimeler sı­rasında bağların yavaş yavaş aktarıl­ması yoluyla her an kazanılabilir.Tepkime zinciri, çevrimin başında son ürünün (oksaloasetik asit), bir asetik asit molekülünün katkısıyla, yeniden kullanımı yoluyla kapanır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.