Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı’nda kesin sonuç alı­nacak yer, Batı cephesiydi. Bu ne­denle Kurtuluş Savaşı’na, Türk- Yunan Savaşı da denmektedir. Batı cephesinde, Yunan istilasına karsı gösterilen direnme ve kazamlan başa­rılar, kurulmakta olan yeni Türk Dev- leti’nin Batılı devletler tarafından bir olgu olarak kabul edilmesini sağladı, Müttefiklerarası anlaşmazlıkları ar­tırdı ve S.S.C.B’nin yardımının sürek­liliğini sağladı. Hatta, Güney cephe­sinde Fransızlarla yapılan savaş bi­le, biraz da batıdaki direnme sayesin­de sona ermiş oldu.

Batı cephesi, 15 Mayıs 1919’da Yu­nan askerlerinin İzmir’e çıkmasıyla açıldı ve Türk-Yunan savaşı son Yu­nan askerinin Anadolu’dan çekildiği 17 Eylül 1922’ye kadar, 3 yıl 4 ay sür­dü.

İtilaf Devletleri tarafından Yunanis­tan’a söz verilen ve sonra Sevr Anlaş­masıyla sınırları çizilen topraklar kü­çük bir bölgeydi. Yunanlılar bu bölge­yi 1919 Haziranı sonuna kadar işgal etmiş bulunuyordu. Ama, Türk-Yunan savaşının önemli muharebeleri, bu bölgelerin çok ötelerinde, Orta Ana­dolu’da yapıldı. Yunan ordusunu İz­mir’den 400-500 km uzakta dövüşme­ye zorlayan Venizelos, Yunanistan’a verilen bölgeyi Edremit kıyılarına ka­dar genişletmek, Türkiye’de büyük devletlerinkine eş bir bölgeye sahip ol­mak isteğindeydi. Barış koşullarını Yunanistan lehine değiştirebilmek için Yunan ordusunu, büyük devletle­rin hizmetine verdi. Amaç, ulusal kuv­vetleri ezerek Türkiye’yi barış koşul­larını kabul etmek zorunda bırakmak­tı.

22    Haziran 1920’de başlayıp bir bu­çuk ayda, Bursa-Uşak çizgisine varan ilk büyük Yunan saldırısı da. bu ne­denle yapıldı. Saldırı askeri ve siya­sal bakımdan hedefine ulaşamadı, ama zayıf Türk kuvvetleri iyice hırpa­landı, bozuldu ve Türkler büyük top­rak yitirdilar. Ancak ulusal kuvvetle­ri yok edememişler ve Yunan taarru­zu Bursa-Uşak çizgisinde durmuştu.

1920     sonlarında iktidara gelen kral Konstantin. kış ortasında. Yunan or­dusunun küçük çapta bir saldırıya gi­rişmesi önerisini onayladı. Böylece. Türk-Yunan savaşının ikinci aşaması başlamış oluyordu. Bu kez Yunanlılar, karşılarında düzenli ordu birlikleri bulacaklardı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.