Kurtuluş Savaşı’nın Örgütlenmesi

19 Mayısta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa, ordu müfettişi olarak ön­celikle bütün orduyla bağlantıya geç­mişti. Kolordu komutanlarına, birlik­lerin yerlerini ve güçlerini belirleye­rek gerekli düzenlemelerin yapılması, değişik yönlerden gelebilecek düşman saldırılarına ve işgallere karşı gerek­li önlemlerin alınması, en önemli ola­rak da komutanların ulusal örgütlen­me düşüncesine hazırlanmaları konu­larında gerekli uyarıda bulunmaktay­dı.

Mustafa Kemal Paşa, bütün bunları çok dikkatli bir dille bildiriyor, emir niteliği taşımayan bir öneri üslubu kullanıyordu. Heyeti Temsiliye reisi oluncaya kadar da buna çok dikkat et­mişti. Ama o, kurtuluş hareketinin pa­dişaha, İstanbul hükümetlerine karşın yapılması gerektiğim hissettirmeye de özen gösteriyordu. Komutanlara çek­tiği telgraflardan birinde “Milletin esaretten kurtarılması, egemen ve ba­ğımsız olarak topraklarımızda yaşa­yabilmesi ancak azimkâr ve namuslu ellerin milleti kısa ve doğru yoldan haklarım korumaya ve bağımsızlığa yöneltmesiyle mümkün olacaktır” di­yor ve şöyle devam ediyordu: “Adeta kuşatılmış bir kaleye benzeyen BabI­âli’de, İtilaf temsilcilerinin esiri gibi, milletin geleceğini idareye uğraşan Hükümet-i Merkeziye’nin bu konular­da hiçbir şey diyemeyeceğini,yapama­yacağını bugünkü örneklerle takdir edebiliriz.”

Ulusal bir örgütlenmenin zorunlu ol­duğunu ise bir telgrafında “Sivil ida­renin güvenilir kişileriyle el ele vere­rek, bağımsızlığımızın savunulması emrinde gerekli örgütlenmeyi (kuşku­suz gizli olarak) zorunlu kabul ediyo­rum. Bu husus, uzmanlığımız dolayı­sıyla biz askerlerin sorumluluğu altm­da bulunuyor” biçiminde dile getiren Mustafa Kemal Paşa, yurdun çeşitli yerlerinde kurulmuş olan Müdafaayı Hukuk örgütleriyle bağlantılar kura­rak onları bir araya getirmeye ve hal­kı temsil edecek genel bir kongre top­lamaya karar vermişti. Kongrenin toplanacağı en uygun yer, Anadolu’ nun her bakımdan en güvenilir yeri sayılan Sivas olmalıydı. Düşman kuv­vetlerinin buraya ulaşma olasılığı baş­ka yerlere göre daha zayıftı. Musta­fa Kemal Paşa, karargâhını da bu arada daha güvenli olduğu için Hav­za’dan Amasya’ya taşımıştı. Kongre hazırlığının yapılmasını her tarafa bir genelgeyle bildirmek gerekiyordu. Bu amaçla, 20. Kolordu komutanı Ali Fu­at Paşa, Rauf Bey, Refet Paşa, Sam­sun mutasarrıfı Hamit Bey ve karar­gâh erkânıyla Amasya’da toplandüar. Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyen bu ko­mitenin orada bulunmayan, ama telg­rafla bağlantı halinde bulunulan üye­leriyse şunlardı: 15.Kolordu komuta­nı Kâzım Karabekir Paşa; Konya’ daki Yıldırım Kıtaları müfettişi Mersinli Cemal Paşa.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.