Manu Nedir?

Manu, Hindu geleneğinde, bütünü Kalpa (Kozmik Dönem) ya da Brahma Günü’ nü oluşturan, tarihsel on dört döne­min her birine sırasıyla egemen ol­muş, insanlığın ilk on dört atasma ve­rilen ad.

Hindu geleneğine göre içinde bulun­duğumuz döneme egemen olan Manu, Vaivasvata adı verilen ve Güneş’ten doğduğu varsayılan 7. Manu’dur. Böyece dünyanın sonuna kadar yedi Ma­nu daha gelecek ve ondan sonra yeni bir Kalpa başlayacaktır. Bu yeni Manu’nun başa geçmesi Doğu inanışına ters düşen “ex nihilo” (yoktan varol­ma) biçiminde bir yaratılış değil de, bir önceki Kalpa’da tamamlanmış olan ve evrenin yok olması sırasmda Brahma’da tohum olarak bulunanla­rın yeniden gerçekleşmesidir. Manvantara (belli bir Manu dönemi) adı verilen bu dönemlerin her biri “yuga” denen dört alt-döneme bölünür. Bu dört alt-dönem gitgide artan dört bü­yük ruhsal “kararma” evresine denk düşer: Başlangıcın altın çağı olan satya-yuga (gerçeğin çağı) ya da krita yuga (eksiksiz çağ); treta-yuga (üçlü çağ: Veda’mn üç biçime ayrılması, üç soylu kasta bölünme); dvapara-yuga (belirsizlik çağı); kali-yuga (çatışmalar Çağı).

Manu kuramına göre bulunduğumuz dönem, Vişnu’nun 8. avatarası (Vişnu’ nun ruh halinden cisim haline geçme­si) olan Krişna’nın doğumuyla başla­yan bu son yuga’mn oldukça ileri bir evresi olmalıdır. Birbirini izleyen bu sıralı gelişmede geriye dönüş yoktur, sonunda kaosa ulaşılır. Ama yeni birmanu (Vişnu’nun 10. avatarası olan Kalkiava tara) bu kaostan sonra “baş­langıç durumü’nu, “gerçeğin çağı”nı yeniden başlatacaktır. Bu anlayış, Hıristiyanların İsa’nm dönüşüne, Müslümanların Mehdi’nin ge­lişine ve Buddhacılarm Buddha Maitreya’mn Mahayana’sınm gelişine inanmalarına benzer. Manu ile ilgili geleneğin (Tanrısal inanış) yer aldığı sanskritçe yapıta Manava-Dharma- Sastra adı verilmiştir. İki bin yıllık geçmişi olan bu yapıt Manu Yasaları olarak da bilinir ve dharma’nın tartı­şılmaz gerçekliğini yansıtır. Sanskrit­çe “tutmak”, “sürdürmek” anlamına gelen Dhri sözcüğünün de belirttiği gi­bi dharma “olma ve davranma biçimi”ni belirtir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.