Yargıç Güvencesi Nedir?

Yargıç Güvencesi Nedir? Yargıçların bağımsızlığının gerçekleşmesi, yargıçlara kişisel güvencenin sağlanmasını da gerektirir. Yargıç güvencesi, yargılama görevinin her türlü baskıdan uzak olarak yerine getirmesi amacını da güder. Yargıç güvencesi, yargıca sağlanmış bir ayrıcalık değildir; görevin gereğidir. Bunda da kamu yaran vardır.

Yargıç güvencesi de, yargıç bağımsızlığı gibi, yine Anayasa tarafından ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir.

1982 Anayasası, 1961 Anayasasından farklı olarak, ayrı bir düzenlemeye gitmeden, savcıları da yargıç güvencesinin kapsamı içine almıştır. Savcılar da, yargıç güvencesinden aynen yararlanırlar.
Bu konuya ilişkin Anayasada yer alan ilkeler, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Hakim ve savcıların görevine son verilemez (m. 139/1). Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık yönünden yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar, meslekte kalmalarının uygun olmadığına Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilenler, bu kuraldan yararlanamazlar. Bunların meslekle ilişkileri kesilir (m. 139/2, 159/3).

b) Hakim ve savcılar, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekli edilemezler (m. 139/1, 140/4).

c) Hakim ve Savcılar bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebi ile de olsa aylık, ödenek ve özlük haklarından yoksun bırakılamazlar (m. 139/1).

d) Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi gibi hakimlik ve savcılık mesleği ile ilgili hususlar, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesine uygun olarak yasa ile düzenlenir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.