İstanbul

İstanbul Ulaşım Yolları

İstanbul bulunduğu yer nedeniyle önemli ulaşım yolları üstündedir. İs­tanbul boğazı doğal su yolu görevi görürken, Haliç doğal bir liman özelliği taşır. Üç tarafının denizle çevrili olması, ulaşımda deniz yolundan ya­rarlanılmasını sağlar. İstanbul’un en önemli kara yolu Kapıkule’den Tür­kiye topraklarına giren uluslararası E5 karayoludur. Bu karayolu İstan­bul’u bir yandan Avrupa’ya, bir yan­dan da Anadolu’nun öbür illerine […]

İstanbul’un Ekonomik Faaliyetleri

İstanbul ilinde ekili alanların çoğu ta­hıla ayrılmıştır. En fazla Çatalca ve Silivri ilçelerinde ekilen tahıl ürünle­ri arasında buğday baş sırayı alır, ar­dından yulaf ve mısır gelir. 1988 veri­lerine göre, buğdayın yıllık üretimi 198.000 t’dur. Yulaf ekiminin önem kazanmasının nedeni, kentte at ara­balarını çeken atlarla yarış atlarının beslenmesidir. Yıllık yulaf üretimi 23.000 t’dur. Mısır üçüncü sırayı […]

İstanbul Tarihi Eserler

İstanbul ken­ti, sarayları, camileri, camiye çevri­len kiliseleri, sütunları, hisarları, köşkleri, kasırları, çarşıları, kuleleri, çeşmeleri ve müzeleriyle dünyanın sanat tarihi açısından en önemli kentlerinden biridir. İstanbul Sarayları: Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Osmanlı İm­paratorluğu döneminde inşa ettiril­miş, İstanbul’a eşsiz güzelliğini ka­zandıran yapıtlardır. İstanbul Camileri: İstanbul’da çeşitli semtler­de yapılmış camiler arasında şunlar sayılabilir: […]

İstanbul Doğal Güzellikleri

İstanbul, Karadeniz ve Marmara denizini bir­leştiren Boğaz’ın iki yanındaki tepe­ler üstüne kurulmuş olması nedeniy­le dünyada ender rastlanan bir güzel­lik kazanmış, yerleşim tarihinin çok eskilere inmesiyle de çeşitli kültürle­re ilişkin tarihi yapıtlarla süslenmiş­tir. İstanbul kenti içinde Florya kum­salları ve plaj tesisleri, denize girmek için en elverişli yerdir. İstanbul halkı hafta sonları denize girmek için özel­likle Karadeniz […]

İstanbul Yerleşme Yeri ve Özellikleri

İstanbul kenti, İstanbul boğazının güneyinde, Haliç’le Marmara denizi arasında kalan küçük bir yarımada üstünde kurulup, daha sonraları genişleyerek, Haliç’in kuzeyine ve Boğaz’ın her iki kesimine yayılmıştır. İstanbul’un kurulduğu yer, coğrafi bakımdan bir kentin kurulup gelişmesine son derece elverişlidir. İstan­bul boğazı Asya ve Avrupa arasında bağlantı kurarak Doğu ve Batı dünya­larını birbirine bağlamakta, aynca Karadeniz ve […]

İstanbul Kuruluş Tarihi

İstanbul kenti­nin çevresinde yapılan kazılar sonu­cu, kent topraklarına çok eski tarih­lerde yerleşildiği anlaşıldı. Nitekim Fikirtepe’de yapılan kazılarda Kalko­litik döneme ilişkin İ.Ö. 3000 yılları­na uzanan bir kentin varlığı ortaya çı­karıldı. Daha yakın bir döneme iliş­kin olan Kâğıthane ve Alibey derele­rinin kavşağında, Traklara ait bir yer­leşmenin izlerine rastlandı. Günü­müzdeki Kadıköy’ün yerinde de Kalkedon adlı bir kentin varlığı […]

İstanbul Nüfus Bilgileri

İstanbul ilinin nüfusu 1990 nüfus sa­yımına göre 7.309.190’dır; nüfus yo­ğunluğuysa km2’ye 1.280 kişidir. Bu nüfusun 6.620.241’i İstanbul kentin­de yaşar. İstanbul’un ilçeleri içinde en kalabalık olanlar Kadıköy (648.282), Fatih (462.464), Güngören (446.000), Üsküdar (395.623), Gaziosman­paşa (393.667), Küçükçekmece (350.864), Bahçelievler(322.234), Bağcılar (303.175), Ümraniye’dir (301.257). Bunları Kartal (279.468), Kâğıthane (269.042), Bakırköy (256.867), Şişli (250.478), Maltepe (249.766), Beyoğ­lu (229.000), […]

İstanbul Irmaklar ve Göller

İstanbul ilinde en büyük akarsu, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda akıp, Riva köyü yakınında Karade­niz’e dökülen Riva çayıdır. Bazı akarsular dereler halindedir ve il sınırları içinde göllere dökülürler: Küçükçekmece gölüne dökülen Sazlıdere; Büyükçekmece gölüne dökülen Karasu deresi; Terkos gölüne dökülen Istranca deresi. Boğaza dökülen dere­ler arasında en önemlileri, doğudan dökülen Göksu ve Küçüksu, batıdan dökülen İstinye deresi ve Büyükdere’dir. […]

İstanbul Bitki Örtüsü

İstanbul ilinde bitki örtüsü, kuzey ve güneyde birbirinden farklıdır. Ku­zeyde Karadeniz’e olan yakınlık ne­deniyle yağışların artması sonucu kayın, gürgen ve kestane gibi ağaçla­rın yaygın olduğu nemcil ormanlar görülür. Güneyde Marmara denizi kıyıların­daysa Akdeniz ikliminin tanıtıcı bit­kileri olan kurakçıl özellikli bitkiler yer alır. Akdeniz kıyılarında çok görülen maki türlerine İstanbul ilinde özellikle adalarda rastlanır; kızılçamlar da […]